• Žiadny návrh
INÉ

Viete, ako prebieha dedenie peňazí na účte? Čo sa stane, ak v banke ostali po zosnulom dlhy?

Finančné záležitosti sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Bohužiaľ, riešeniu financií sa nevyhneme ani pri smutných udalostiach. S bankou by sme totiž mali byť v kontakte aj v prípade úmrtia blízkej osoby, ktorá v nej mala účet a túto skutočnosť ohlásiť. Viete, aké potvrdenia v tomto prípade potrebujete a čo bude nasledovať? Zistite viac o tom, ako je to s dedením dlhov či peňazí na účte.

12/01/2022

Čo sa stane s bežným účtom po úmrtí majiteľa?

Najčastejšou záležitosťou je vysporiadanie bežného účtu. Aby v tejto situácii všetko prebehlo bez zbytočných komplikácií, treba banku navštíviť čo možno najskôr a priniesť všetky potrebné doklady . Doručiť by ste mali najmä platný a potvrdený úmrtný list, na základe ktorého banka vykoná všetky potrebné kroky. Čo presne bude nasledovať?

  • Zablokovanie účtu – blokované budú všetky prichádzajúce i odchádzajúce platby a transakcie. Bezprostredne po oznámení úmrtia teda nebude možné nakladať s finančnými prostriedkami, ktoré sú na účte, a to až do právoplatného rozhodnutia o dedičstve.
  • Deaktivovanie informačných služieb – banka po oznámení automaticky deaktivuje všetky informačné služby ako SMS, e-mail či PUSH notifikácie, ktoré sa na účet viazali.
  • Ukončenie dispozičných práv – ukončená bude aj plná moc osobám, ktoré mali k účtu dispozičné práva na základe podpisového vzoru.
  • Zrušenie platobných kariet – rovnako sa zablokujú a zrušia všetky platobné karty vedené k účtu.
  • Zrušenie prístupu do Nonstop bankingu – znemožní sa prístup do služby VÚB Nonstop banking, ktorá zahŕňa Internet banking i Mobile banking pre tento účet

Ak sa úmrtie týka len jedného z majiteľov spoločného bankového účtu, zablokovaná bude iba polovica peňazí, ktoré sú uložené na účte k dátumu úmrtia. Rovnako budú zrušené iba trvalé príkazy a transakcie zadané zosnulým.

Banka a dedičské konanie: Ako je to s dedením peňazí na účte?

Po smrti majiteľa bankového účtu sa nedá požiadať o okamžité zrušenie účtu či vyplatenie zostatku. Stáva sa totiž predmetom dedičského konania a bude sa s ním dať ďalej nakladať až po právoplatnom rozhodnutí o dedičstve. Práve ono rozhodne, kto a v akom rozsahu prevezme všetky záväzky a zmluvy zomrelého.

Všetky prostriedky, ktoré boli ku dňu smrti majiteľa na účte, sa dedia. Banka informáciu o stave účtu poskytuje aj notárovi, ktorý vedie dedičské konanie. Ak ich niekto vybral, či iným spôsobom použil ešte predtým, ako banke oznámil úmrtie, teda pred zablokovaním účtu, musí použitie zdôvodniť. Zodpovedá sa však len osobám, ktoré sú zahrnuté v dedičskom konaní, nie banke. Ak nepodá relevantné vysvetlenie, na čo peniaze použil , môže to byť považované za krádež či neoprávnené nakladanie s cudzím majetkom. Účastníci dedičského konania tak môžu trvať na vrátení finančných prostriedkov.

Dedenie úspor a investícií

Lepším prípadom pre pozostalých je, ak v banke zostali po zosnulom iba financie navyše. Dedenie sa totiž týka aj úspor na sporiacich účtoch, investícií, podielov, akcií, cenných papierov a podobne. Dátumom úmrtia sa pozastaví všetko úročenie a celý aktuálny majetok prechádza do dedičského konania. Zrušia sa aj všetky oprávnenia disponentov. Ak sa následne dedič preukáže právoplatným rozhodnutím, banka mu zvyčajne do 30 dní vyplatí všetky nároky, ktoré z rozhodnutia o dedičstve vyplývajú.

Úspory v 2. pilieri DSS

Ak si sporiteľ odkladal peniaze aj prostredníctvom starobného dôchodkového sporenia, tie si tiež nájdu svojich nových majiteľov. Najčastejšie je ním oprávnená osoba alebo osoby, ktorým sa nasporená čiastka vyplatí, určené už v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Ak nie, peniaze z 2. piliera DSS sa presúvajú do dedičského konania spolu s ostatnými financiami.

Dedenie dlhov

Predmetom dedičského konania však nie je len dedenie peňazí na účte a plusové položky. Na právoplatných dedičov prechádzajú aj všetky nesplatené záväzky ako spotrebiteľské úvery, hypotéky či nákupy na splátky.

Pokiaľ mal zosnulý dlh, na ktorom bol evidovaný spoludlžník, nedochádza k žiadnej zmene. Tento záväzok ostáva v platnosti a spoludlžník pokračuje ďalej v splácaní. Nie je teda predmetom dedenia a pozostalých sa nebude týkať.

Ak ide o záväzok, na ktorom nebol evidovaný žiadny spoludlžník, postupuje do dedičského konania. Od momentu úmrtia až po rozhodnutie o dedičstve sa však pozastaví úročenie dlhu. Po rozhodnutí banka vyzve právoplatných dedičov na vyplatenie dlžného zostatku. Tu obyčajne dochádza k dohode s bankou či pôjde o jednorazové vyplatenie dlhu, alebo sa dohodnú na pokračovaní splácania.

Dedičstvo môžete odmietnuť

Nie je dôležité, aké dôvody k tomu môžu pozostalých viesť, no každý z účastníkov dedičského konania sa môže dedičstva vzdať. Urobiť sa tak dá do jedného mesiaca od oboznámenia o smrti poručiteľa. Samozrejme, odmietnutie dedičstva musí mať svoje právne náležitosti a vyplývajú z neho isté dôsledky.

Dedičstvo môžete odmietnuť buď ústne, na súde alebo u notára, alebo písomným vyhlásením o odmietnutí dedičstva. Vzdať sa dedičstva ale znamená, že sa ho dotyčná osoba vzdáva v plnom rozsahu a bez výhrad či podmienok. Na daného dediča sa následne prihliada, akoby v čase smrti poručiteľa neexistoval, a teda do priebehu dedičského konania nemôže nijako zasahovať. Tento úkon je zároveň možný iba vtedy, ak dedič nepreukázal žiadnu vôľu dediť a s majetkom po smrti zosnulého nijako nenakladal ani ho neužíval.

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.