• Žiadny návrh
Investovanie

Čo sú investičné stratégie? Aké sú typy investorov a stratégií?

Investičná stratégia je spôsob plánovania a realizácie krokov, ktoré vedú k hlavnému investičnému cieľu. Investičným cieľom môže byť dôchodkové sporenie alebo zhodnotenie finančných prostriedkov, ktorému predchádza obchod s aktívami. Nad investičnou stratégiou treba premýšľať v troch dôležitých bodoch: časový horizont investície, vzťah k riziku a likvidita v oblasti investovania.

28/05/2021

Pozrime sa bližšie na jednotlivé typy investorov a ich investičné stratégie.

Typy investorov a ich investičné stratégie

Aké typy investorov existujú? Prečo je dôležité zistiť, akým investorom ste?

Rozlišujeme hneď niekoľko typov investorov. Pri vstupe do tejto oblasti trhu je potrebné poznať riziká a možnosti, aby ste si mohli vybrať tú správnu cestu z pohľadu výnosu aj rizika stratégie.

Konzervatívny typ investora sa sústreďuje na málo rizikové investície, ako sú napríklad aktíva na peňažnom trhu alebo bezpečné štátne dlhopisy. Takýto investor nemá rád riziko a nechce sa vystavovať prílišným výkyvom na finančnom trhu.

Na druhej strane, pri momentálne extrémne nízkych sadzbách a výnosoch na týchto finančných aktívach nie je reálne, aby konzervatívny investor očakával enormné zhodnotenie svojho majetku, pretože inflácia bude z jeho financií postupne „ukrajovať“.

Vyvážený investor je ochotný podstúpiť vyššie riziko investovaním časti portfólia aj do akciovej zložky, resp. korporátnych dlhopisov, s cieľom dosiahnuť potenciálne vyšší výnos. Cesta stratégie vyváženého investora sa dá nazvať aj „zlatá stredná cesta“, pretože je ochotný akceptovať strednú úroveň investičného rizika. Dá sa povedať, že jeho investičnou stratégiou je dosiahnutie maximálneho výnosu, a síce rastu hodnoty investície v strednodobom horizonte 3 – 8 rokov.

Dynamický investor sa sústreďuje predovšetkým na akciové aktíva a cieľom jeho investičnej stratégie je dosiahnuť čo najvyšší výnos pri akceptovaní súvisiaceho rizika. Veľmi dôležitú úlohu zohráva tiež časové hľadisko. Pri tomto type investícií je nutné dodržať niekoľkoročný investičný horizont.

Hlavnou motiváciou investičnej stratégie je maximálny výnos a neodradí ho ani vysoké riziko. Investičný horizont je v tomto prípade dlhodobý a odporúča sa investorom, ktorí sa radia k skúseným v oblasti investovania do podielových fondov, a ktorí si vedia zachovať chladnú hlavu pri dočasných poklesoch kurzov.

TIP pre vás: Vhodné je, ak investor diverzifikuje investície medzi viaceré druhy aktív a prispôsobí tak zloženie portfólia svojmu výnosovému a rizikovému profilu, ktoré mu z dlhodobého pohľadu najviac vyhovuje.

Čo sú investičné stratégie a čo ich ovplyvňuje?

Investičné stratégie sú súborom pravidiel, zámerov a cieľov, ako investuje svoje peňažné prostriedky konkrétny podielový fond. Definujú jednotlivé aktíva, do ktorých môže fond investovať. Takými sú napríklad dlhopisy, akcie, peňažné investície, prípadne alternatívne investície.

Investičná stratégia definuje aj maximálnu možnú výšku majetku, ktorú môže fond do týchto aktív rozdeliť. Investor tak môže veľmi rýchlo zistiť, akým spôsobom bude s jeho financiami „obchodované“. Každá investičná stratégia musí brať do úvahy aj rizikové obmedzenia fondu, a to podľa toho, o aký typ investície ide. Typov investícií je niekoľko:

  • fond krátkodobých investícií,
  • dlhopisový fond,
  • zmiešaný fond,
  • akciový fond a pod.

 

Investičná stratégia sa dá vždy prispôsobiť potrebám klienta. Pre každého existuje vhodné riešenie, aby bol výnos adekvátny nielen k riziku trhu, ale aj k jeho očakávaniam.

Typy investičných stratégií

Investičných stratégií je niekoľko desiatok. Ak má samotný cieľ fondu dosahovať za každých okolností pozitívnu výkonnosť, tak hovoríme o „absolut return“ prístupe. Ten môžeme chápať ako aktívnu investičnú stratégiu. Alebo sa môžeme pustiť do investičnej stratégie, kde sa snažíme čo možno najpresnejšie sledovať vopred stanovený benchmark fondu. Vtedy hovoríme o pasívnej stratégii.

Poznáme aj stratégie sústreďujúce sa na rôzne sektorové, geografické alebo tematické zameranie, stratégie na zabezpečenie menového rizika, a veľmi populárne sú momentálne dlhodobé investičné stratégie so zameraním na environmentálne a sociálne princípy (ESG) a pod.

Investičná stratégia na mieru: Áno či nie?

Dôležité je, že z aktuálnej ponuky podielových fondov si môžete zvoliť takú stratégiu, ktorá najviac vyhovuje vašim preferenciám, a ktorú vám správne zvolia investiční špecialisti na pobočkách bankovej inštitúcie. Áno, investičná stratégia na mieru je bežnou záležitosťou a súčasťou sveta financií.

Sme tu pre vás! Nastavíme vám investičný plán na mieru.

Zvoliť si dobrú investičnú stratégiu nemusí byť jednoduché, a preto odporúčame konzultovať investičné vízie a očakávania s odborníkmi na investovanie. Tí vám pomôžu nastaviť také investičné stratégie, ktorými dosiahnete investičnú nezávislosť a získate pozitívne skúsenosti. Pomôžu vám vybudovať efektívne investičné portfólio, s ktorým môžete začať na finančnom trhu, a úspešne sa odraziť od dna.

ZISTIŤ, AKO FUNGUJE INVESTPLAN

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.