• Žiadny návrh
INÉ

Čo je bonita klienta a ako sa posudzuje?

S akými faktormi banky pracujú, keď stanovujú bonitu klienta? Treba rátať s bonitou klienta pri hypotékach aj pri pôžičkách? Všetko, čo potrebujete vedieť o tomto bankovom pojme, sme dali dokopy... aby ste pri žiadosti o úver vedeli, s čím pracovať a čomu sa naopak vyhnúť.

15/10/2021

Bonita klienta z pohľadu banky

Zo slovníka bankových pojmov sme vytiahli jeden z najdôležitejších – bonitu klienta.

Bonita klienta je hodnota, ktorú si stanovuje banka pri posudzovaní žiadosti o pôžičku a súvisí s kredibilitou alebo solventnosťou žiadateľa. Žiadateľom o pôžičku môže byť osoba – jednotlivec, firma či obec, pričom každý zo subjektov bude hodnotený aj z pohľadu bonity.

Banka vyjadrí stanovením bonity klienta svoju mieru dôvery v schopnosť pravidelne splácať úver. Prečo sa to vo finančnom svete deje? Pretože banky vstupujú každým obchodným partnerstvom do rizika a týmto významným krokom sa snažia eliminovať požičanie peňažných prostriedkov  žiadateľovi, ktorý by nemusel byť schopný plniť dohodnutý finančný záväzok.

Ako si takú bonitu klienta predstaviť? Ako stupnicu, na základe ktorej si finančná inštitúcia stanoví, či žiadosť o úver žiadateľovi schváli, zamietne, ba dokonca s akou výškou a dobou splatnosti úver poskytne. Pri bonite platí, že čím lepšie miesto na stupnici, tým vyššia šanca dostať úver s lepšími podmienkami.

Vstupné faktory pri posudzovaní bonity klienta

Hodnotenie pravdepodobnosti naplnenia záväzkov voči veriteľovi má svoje korene už v minulosti. V časoch minulých prebiehalo posúdenie bonity klienta na báze subjektívneho hodnotenia. Dnes je tento dôležitý krok pri posúdení žiadosti o úver oveľa rafinovanejší a využíva modernú úverovú analýzu.

Pojem bonita klienta nájdete v slovníku bánk nielen pri hypotékach, ale aj pri rôznych druhoch pôžičiek.

Prepočty bonity klienta sú špecifické a líšia sa od banky k banke. Avšak, sú tu spoločné faktory, z ktorých sa vo všeobecnosti vychádza:

 • Demografické / sociálne kritériá – vek, vzdelanie, rodinný stav, počet detí, bývanie
 • Pracovné kritériá – typ zamestnania, druh pracovného úväzku, miesto výkonu práce
 • Výška a pravidelnosť príjmov – hlavný, prípadne vedľajší príjem
 • Výška výdavkov – hypotéky, lízingy, iné povinnosti (napríklad vyživovacia povinnosť)
 • Úverová história – existujúce alebo zaniknuté úverové záväzky, disciplína splácania týchto úverov
 • Aktuálna majetková a finančná situácia – dosiahnutý majetok, finančné zázemie.
   

Aké sú naše odporúčania, aby klient urobil čo najlepšie rozhodnutia pre budúcu žiadosť o hypotéku alebo pôžičku? Pozrite sa, čo by mal žiadateľ urobiť, aby predišiel chybám a zvýšil si bonitu.

Čo všetko môže klientovi zvýšiť bonitu

Bonita klienta je hodnota, na ktorej sa dá pracovať. Žiadateľ o úver môže vylepšiť svoj profil napríklad tým, že sa preukáže vedľajším príjmom alebo svoj hlavný príjem zvýši. Jednoznačne platí, že ak ide klient žiadať vyšší úver, vyšší príjem mu pri posudzovaní žiadosti pomôže.

Bonite klienta prospieva aj úverová história. Banka je vďaka histórii schopná nazrieť na platobnú disciplínu minulých finančných záväzkov klienta, čo jej napovie niečo o možnej budúcnosti splácania.

Pomôže aj pravidelne šetrená finančná rezerva. Bonita klienta sa posudzuje aj z hľadiska finančnej situácie, kam spadajú tiež financie odložené bokom na neočakávané udalosti.

Čo ešte môže zvýšiť bonitu klienta:

 • Manželstvo
 • Vlastníctvo nehnuteľnosti alebo vlastné finančné zdroje
 • Úspešné podnikanie – dosahovanie zisku.
   

TIP: pokiaľ do úveru vstupujú viacerí žiadatelia banka posudzuje bonitu všetkých účastníkov úverového vzťahu. V prípade, že klient žiada o hypotéku so spoludlžníkom môže to zvýšiť jeho šancu na získanie úveru v požadovanej výške.

Čomu sa vyhnúť pri žiadaní o niektorý z bankových produktov

Ak je to možné, klient by mal myslieť do budúcnosti a nebrať na seba záväzky, ktoré by mu mohli skomplikovať žiadosť o úver. Byť ručiteľom niekomu inému a v prípade jeho schopnosti prevziať na seba zodpovednosť za splácanie ho môže zaradiť k rizikovým klientom. Banka v tom lepšom prípade nepožičia toľko, koľko by potreboval.

Klient by si mal dať pozor aj na prečerpanie vlastných financií na bankovom účte. Info o mínuse na účte, banka tiež berie na vedomie pri stanovení bonity klienta.

Čo ešte môže znížiť bonitu klienta:

 • Veľké množstvo finančných záväzkov – zadlženosť klienta
 • Meškanie so splácaním pôžičiek (aktuálnych alebo v úverovej histórii)
 • Nezamestnanosť alebo nízky príjem
 • Počet nezaopatrených detí.
   

POTREBUJEM HYPOTÉKU NA BÝVANIE

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.