• Žiadny návrh

Správcovská spoločnosť

Správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a spravovanie fondov na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska. Správcovská spoločnosť koná pri správe podielového fondu vo vlastnom mene na účet podielového fondu. Medzi jej činnosti patrí napr. riadenie investícií, distribúcia, administrácia (určovanie hodnoty majetku vo fonde, určenie hodnoty podielu, vydávanie a vyplácanie podielových listov).  

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.