Kontakt Internet banking IB Search ×

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

Ponuka legislatívnych účtov

0 € mesačne

za Základný bankový produkt

3 € mesačne

za Platobný účet so základnými funkciami

2 € mesačne

za Osobitný účet dlžníka

Podmienky pre poskytnutie základného bankového produktu

Banka poskytne klientovi, ktorý je spotrebiteľom, bankové služby v rozsahu základného bankového produktu, ak:

 • podá banke písomnú žiadosť
 • ku dňu podania žiadosti dovŕšil 18 rokov
 • nemá ku dňu podania žiadosti zriadený iný platobný účet okrem osobitného účtu dlžníka a vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov
 • ku dňu podania žiadosti nemá čistý mesačný príjem vyšší ako 1,1- násobok minimálnej mzdy (s platnosťou od 01.01.2019)

Spotrebiteľ si v období, počas ktorého mu banka poskytuje základný bankový produkt, nesmie zriadiť žiaden ďalší platobný účet, okrem osobitného účtu dlžníka a vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou v banke a pobočke zahraničnej banky alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou alebo sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov.

V rámci základného bankového produktu poskytuje banka nasledovné služby

 • zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu
 • neobmedzený počet platobných operácií v mene euro na území Slovenskej republiky vykonávaných
  • vkladom finančných prostriedkov v hotovosti na platobný účet v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť
  • výberom finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu
   • v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť bez použitia medzinárodnej debetnej platobnej karty
   • medzinárodnou debetnou platobnou kartou prostredníctvom bankomatov zo siete banky
  • bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet úhradou, vrátane trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom, vrátane trvalého príkazu na inkaso
   • v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť
   • prostredníctvom technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu
  • bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov prostredníctvom medzinárodnej debetnej platobnej karty u osoby, ktorá prijíma platobné karty
 • vydanie jednej medzinárodnej debetnej karty a každá automatická obnova po skončení jej platnosti

Mimosúdne riešenie sporov

Svoju sťažnosť alebo reklamáciu môžete uplatniť:

 • ústne na pobočkách banky
 • písomne na adrese: VÚB, a.s., oddelenie Riešenie podnetov klientov, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
 • telefonicky, prostredníctvom kontaktného centra alebo
 • elektronickou poštou, prostredníctvom www.vub.sk, formou kontaktného formulára

Banka vybavuje sťažnosti alebo reklamácie spravidla v lehote 30 dní od ich uplatnenia, v zložitých prípadoch najneskôr do 6 mesiacov.

Ako spotrebiteľ a podávateľ reklamácie máte tiež právo obrátiť sa na banku so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo sa domnievate, že banka porušila Vaše práva. V prípade, ak banka odpovedala na Vašu žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovedala do zákonom stanovenej lehoty, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorý je oprávnený riešiť spory vzniknuté zo zmluvy o bankovom obchode alebo v súvislosti s ňou, podľa Vášho výberu.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov sprístupňuje na svojom webovom sídle Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Jedným zo subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý je oprávnený riešiť spory vzniknuté zo zmlúv o bankových obchodoch je Inštitút alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie, BLUMENTAL OFFICE I., Mýtna 48, 811 07 Bratislava – Staré mesto, http://institutars.sk/. Náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu, jeho priebeh a ďalšie informácie sú uvedené v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tiež môžete využiť možnosť podania žaloby na všeobecný súd Slovenskej republiky.

Orgánom dohľadu nad bankou je Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Podmienky pre poskytnutie Platobného účtu so základnými funkciami (štandardného účtu)

Banka poskytne bankové služby v rozsahu štandardného účtu spotrebiteľovi, ktorý:

 • má pobyt v Európskej únii, vrátane spotrebiteľa bez pobytu na území Slovenskej republiky, žiadateľa o azyl a spotrebiteľovi, ktorému nebolo udelené povolenie na pobyt, ale ktorého vyhostenie nie je možné z právnych alebo faktických dôvodov
 • podá banke písomnú žiadosť
 • nemá zriadený iný platobný účet okrem osobitného účtu dlžníka a vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov

 

Spotrebiteľ, ktorému bol poskytnutý štandardný účet si nesmie zriadiť žiadny ďalší platobný účet, okrem osobitného účtu dlžníka a vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou a prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov v banke a pobočke zahraničnej banky.

 

V rámci štandartného účtu banka poskytuje nasledovné služby

 • zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu
 • neobmedzený počet platobných operácií v mene euro vykonávaných 
  • vkladom finančných prostriedkov v hotovosti na platobný účet na území Slovenskej republiky v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť
  • výberom finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu
   • v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť bez použitia medzinárodnej debetnej platobnej karty na území Slovenskej republiky
   • medzinárodnou debetnou platobnou kartou prostredníctvom bankomatov zo siete banky a z bankomatov v rámci skupiny Intesa Sanpaolo v zahraničí, v mene EUR
  • bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet úhradou, vrátane trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom, vrátane trvalého príkazu na inkaso v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru
   • v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť
   • prostredníctvom technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu
 • bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov prostredníctvom medzinárodnej debetnej platobnej karty
 • vydanie jednej medzinárodnej debetnej platobnej karty a každá automatická obnova po skončení jej platnosti

Dôvody zamietnutia žiadosti o zriadenie štandardného účtu

Banka zamietne žiadosť o zriadenie štandardného účtu, ak:

 • je zriadenie štandardného účtu v rozpore so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • spotrebiteľ má zriadený platobný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorý obsahuje všetky bankové služby štandardného účtu
 • márne uplynie lehota 30 kalendárnych dní od doručenia výzvy banky na doplnenie žiadosti v prípade, že nebola úplná alebo riadne vyplnená.

Zriadenie štandardného účtu banka nesmie podmieňovať poskytnutím ďalších služieb alebo ponúkaním akcií banky, ak táto podmienka platí pre všetkých jej klientov.

 

Mimosúdne riešenie sporov

Svoju sťažnosť alebo reklamáciu môžete uplatniť

 • ústne na pobočkách banky
 • písomne na adrese: VÚB, a.s., oddelenie Riešenie podnetov klientov, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
 • telefonicky, prostredníctvom kontaktného centra alebo
 • elektronickou poštou, prostredníctvom www.vub.sk, formou kontaktného formulára

Banka vybavuje sťažnosti alebo reklamácie spravidla v lehote 30 dní od ich uplatnenia, v zložitých prípadoch najneskôr do 6 mesiacov.

Ako spotrebiteľ a podávateľ reklamácie máte tiež právo obrátiť sa na banku so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo sa domnievate, že banka porušila Vaše práva. V prípade, ak banka odpovedala na Vašu žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovedala do zákonom stanovenej lehoty, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorý je oprávnený riešiť spory vzniknuté zo zmluvy o bankovom obchode alebo v súvislosti s ňou, podľa Vášho výberu.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov sprístupňuje na svojom webovom sídle Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Jedným zo subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý je oprávnený riešiť spory vzniknuté zo zmlúv o bankových obchodoch je Inštitút alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie, BLUMENTAL OFFICE I., Mýtna 48, 811 07 Bratislava – Staré mesto, http://institutars.sk/. Náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu, jeho priebeh a ďalšie informácie sú uvedené v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tiež môžete využiť možnosť podania žaloby na všeobecný súd Slovenskej republiky.

Orgánom dohľadu nad bankou je Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

 

 

Osobitný účet dlžníka

Tento účet slúži na poukázanie peňažných prostriedkov, pochádzajúcich z predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve dlžníka, v sume zodpovedajúcej nepostihnuteľnej hodnote obydlia dlžníka stanovenej Nariadením vlády Slovenskej republiky (v súčasnosti max. 10 000€).

Všetky úrokové sadzby súvisiace s Legislatívnymi účtami nájdete v časti úrokové sadzby.