Kontakt Internet banking IB Search ×

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

ikona karty

Mena platby je vždy EUR

ikona checkbox

Klient banky je vopred informovaný o poplatkoch za vykonanie prevodu

ikona nákupný košík

Výška platby
nie je obmedzená

ikona notifikácia

Maximálny čas
zúčtovania do ďalšieho pracovného dňa

SEPA platby sú platobné operácie vykonávané na základe platobného príkazu, ktorý dal platiteľ alebo príjemca poskytovateľovi platobných služieb s cieľom prevedenia finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet vedeného u poskytovateľa platobných služieb.

SEPA prevod (SEPA Credit Transfer – SCT) je bezhotovostný prevod v mene EUR v rámci krajín zapojených do SEPA. Je vykonávaný na základe platobného príkazu platiteľa zadaného v elektronickej alebo papierovej forme vo svojej banke na prevod finančných prostriedkov do banky príjemcu, ktorá zúčtuje hodnotu prevodu v prospech účtu príjemcu.

Charakteristika SEPA prevodu

 • mena platby je vždy EUR
 • Platobná inštrukcia SHA - klient zapojený v transakcii platí vždy iba poplatky svojej banky
 • klient banky je vopred informovaný o poplatkoch za vykonanie prevodu
 • na účet príjemcu sa pripíše plná suma, neznížená o poplatky
 • výška platby nie je obmedzená
 • maximálny čas zúčtovania 2 pracovné dni – platba je pripísaná na účet príjemcu najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni zúčtovania na účte platiteľa
 • na identifikáciu účtov a bánk sa používa IBAN a BIC
 • odmietnuté a vrátené platby sa riadia štandardným súborom pravidiel s možnosťou automatizácie spracovania v banke ako aj u klienta

Výhody pre klientov

 • vykonávanie platieb v EUR v rámci 34 krajín SEPA za rovnakých/podobných podmienok ako v rámci vlastnej krajiny z jedného účtu v jednej banke s využitím konkurenčného prostredia bánk
 • platby sú vykonané v plnej výške, klient zapojený v transakcii platí vždy iba poplatky svojej banky - platiteľ platí poplatky banky platiteľa a príjemca poplatky banky príjemcu
 • identifikácia účtu v SEPA – postačuje IBAN
 • jasný časový rámec vykonania platby na účet príjemcu, najneskôr v nasledujúci pracovný deň – zlepšenie cash flow u klienta
 • prenos informácií (štruktúrované alebo neštruktúrované podľa dohody klientov) – „Remittance information“ v rozsahu 140 znakov

SEPA inkaso (SEPA direct debit – SDD) je platobná služba, pri ktorej sa suma platobnej operácie odpíše z platobného účtu platiteľa a pripíše v prospech účtu príjemcu, pričom platobný príkaz na SEPA inkaso predloží príjemca na základe súhlasu platiteľa s takýmto odpísaním. Súhlas s inkasom (mandát) na vykonanie SEPA inkasa udeľuje platiteľ priamo príjemcovi. SEPA inkaso môže klient realizovať len v mene EUR v rámci SEPA krajín.

Výhody SEPA inkás

 • možnosť zrealizovania platby formou inkasa v rámci SEPA krajín
 • platba je na účet príjemcu zúčtovaná v rovnaký deň, ako bola zúčtovaná na účte platiteľa
 • predchádzanie oneskorenia platieb platiteľom – SEPA inkaso iniciuje príjemc
 • zabezpečenie ochrany účtu podľa požiadavky klienta, vrátane možnosti zadania Autorizácie na inkaso
 • notifikovanie klienta o došlom SEPA inkase zo strany banky, ak ide o prvé inkaso
 • notifikovanie klienta o odmietnutom SEPA inkase
 • jednoduchý ale aj bezpečný spôsob platenia záväzkov v EUR
 • nárok platiteľa na vrátenie prostriedkov (spotrebiteľ pri SDD Core)
 • zlepšenie cashflow pre klienta/inkasanta – kredit v deň ním určený deň splatnosti

V rámci SEPA inkasa sa používajú tieto pojmy:

 • Mandát - Súhlas, ktorý dal platiteľ svojmu partnerovi (inkasantovi) na bezhotovostnú formu platenia formou SEPA inkasa, pričom ide o zmluvný vzťah medzi platiteľom a inkasantom bez účasti banky
 • CID - Jedinečný identifikátor inkasanta, ktorý mu bol pridelený inštitúciou určenou vedením databázy inkasantov v danej krajine (v SR je to NBS).
 • UMR – referencia mandátu, jedinečný identifikátor inkasa stanovený inkasantom
 • Ochrana účtu - úplne chránený (zablokovaný), čiastočne/podmienečne chránený, otvorený
 • Autorizácia na inkaso – súhlas zadaný na bežnom účte klienta k inkasu, ktorým sa kontroluje oprávnenosť inkasa zo strany inkasanta

EBA-STEP2 je platobný systém, ktorý umožňuje automatizované spracovanie platieb v rámci bánk krajín SEPA (t.j. krajiny EÚ/EHP a krajiny mimo EÚ/EHP ale zapojené v SEPA)

Na zaslanie platby prostredníctvom EBA-STEP2 je pri predložení platobného príkazu zo strany klienta potrebné, aby okrem štandardných údajov platba spĺňala nasledovné:

 • mena EUR
 • typ platby – štandardná
 • účet príjemcu vždy v správnom tvare IBAN
 • inštrukcia k poplatkom – SHA (poplatky banky príkazcu platí príkazca, poplatky ostatných bánk znáša príjemca)

Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky a klient má na svojom účte dostatočné disponibilné prostriedky na vykonanie prevodu, VÚB banka zabezpečí uskutočnenie platby cez systém STEP2. Klient v takomto prípade platí iba poplatky VÚB banky, platba na banku príjemcu je uskutočnená v plnej výške – bez účtovania poplatkov zahraničných bánk.

Najčastejšie kladené otázky

Zadal som SEPA europrevod v prospech nesprávneho účtu, ako mám postupovať, ak chcem dostať naspäť prevedené finančné prostriedky?

V tomto prípade banka nemôže platbu vystornovať. Preto je potrebné nás požiadať o vrátenie platby formou žiadosti o sprostredkovanie vrátenia platby v ktorejkoľvek pobočke VÚB. Následne sa obrátime na príjemcu alebo banku príjemcu a požiadame o vrátenie platby, o čom Vás písomne informujeme, formou listu alebo dokladu, ktorý obdržíte v pobočke pri zadaní Vašej požiadavky. Ak Vám do stanovenej lehoty nebudú prostriedky príjemcom vrátené, môžete nás písomne požiadať o poskytnutie identifikačných údajov o príjemcovi za účelom následného vymáhania predmetnej platby.

Aké náležitosti musí spĺňať prevodný príkaz?

Prevodný príkaz musí obsahovať tieto náležitosti:

Povinné údaje pri SEPA platbe

 • číslo účtu príkazcu SEPA platby - IBAN
 • číslo účtu príjemcu SEPA platby – IBAN
 • názov partnera – povinný pri SEPA platbe mimo SR
 • mena transakcie - ak nebude príkazcom tento údaj vyplnený, automaticky bude platba vykonaná v mene EUR
 • dátum splatnosti transakcie (kedy má byť platba zúčtovaná z účtu príkazcu), ktorý určuje okamih prijatia platobného príkazu. Splatnosť môže byť max. 100 kalendárnych dní od aktuálneho dňa; ak dátum splatnosti nie je vyplnený platba sa spravidla spracuje v deň jej predloženia
 • v prípade SEPA inkasa: typ inkasa (Core, B2B), CID inkasanta, Referencia mandátu, dátum podpisu mandátu
 • podpisy(y) a príp. pečiatka platiteľa v súlade s podpisovými oprávneniami k príslušnému účtu

Nepovinné údaje pri SEPA platbe

 • variabilný symbol – má max. 10 číslic a platiteľovi ako aj príjemcovi pomáha identifikovať platbu (od koho, resp. za čo daná platba bola uhradená). Nepoužívajú sa písmená, lomítka, čiarky ani iné znaky.
 • konštantný symbol – má max. 4 číslice. Pri výbere konštantného symbolu sa môžete riadiť účelom platby a tiež spôsobom, akým platbu zadávate.
 • špecifický symbol – má max. 10 číslic a slúži na bližšiu identifikáciu platby. Nepoužívajú sa písmená, lomítka, čiarky ani iné znaky.
 • Referencia platiteľa – má max. 35 znakov, v prípade jej vyplnenia nie je možné vyplniť symboly a naopak, viď. odpoveď na 2. otázku.

Aké sú podmienky pre zúčtovanie SEPA inkasa?

Na zúčtovanie SEPA inkasa musí existovať na účte platiteľa autorizácia na inkaso (pri právnických osobách/podnikateľoch vždy pred splatnosťou, ak ide o fyzické osoby a inkasant pošle prvé inkaso, zriadi sa autorizácia na inkaso automaticky, platiteľovi je zaslaná notifikácia o čakajúcom inkase a inkaso sa zúčtuje, pokiaľ platiteľ pred dňom splatnosti neodmietne inkaso), ktorá sa páruje s došlým SEPA inkasom na CID a referenciu mandátu (UMR). Zároveň inkaso musí spĺňať klientom definované parametre: typ schémy, výšku limitu, platnosť autorizácie od - do, periódu inkasa a počet opakovaní.

Inkasá nerecyklujú, preto je potrebné, aby finančné krytie bolo zabezpečené v deň splatnosti inkasa. Pokiaľ ide o inkasanta s účtom vedeným v inej banke, finančné prostriedky musia byť zabezpečené na účte platiteľa najneskôr do konca bankového dňa predchádzajúceho dňa splatnosti SEPA inkasa. Ak finančné krytie nie je zabezpečené, inkaso je odmietnuté. Ak ide o inkasanta s účtom vedeným v našej banke, finančné prostriedky je možné zabezpečiť aj počas dňa splatnosti, Ak finančné krytie na účte platiteľa nie je zabezpečené do konca bankového dňa, inkaso je odmietnuté v rámci večerného spracovania.

Zadal som SEPA prevod, ale na účte nemám dostatok finančných prostriedkov, mám ho opätovne zadať?

V prípade nedostatku voľných finančných prostriedkov na vašom účte predložené SEPA prevody nie sú zúčtované, vstupujú do tzv. recyklácie (opakované pokusy o uskutočnenie prevodného príkazu), ktorá štandardne trvá tri bankové pracovné dni, pričom do tejto lehoty nespadá deň zaradenia prevodného príkazu do recyklácie. Ak počas stanoveného rozsahu počtu dní zabezpečíte finančné prostriedky, prevodný príkaz bude spracovaný. Ak v stanovenom období nezabezpečíte dostatok finančných prostriedkov potrebných na zrealizovanie prevodného príkazu, tento bude po ukončení recyklácie automaticky vyradený zo spracovania a bude potrebné ho opätovne predložiť. Odporúčame vám pri zadávaní platobného príkazu zabezpečiť na svojom účte dostatočné množstvo finančných prostriedkov (na sumu prevodu, na prípadné poplatky za prevod a zároveň musí na vašom účte zostať povinný minimálny zostatok osobitne stanovený pre fyzické osoby a pre právnické osoby), v opačnom prípade dôjde k oneskoreniu vykonania platby alebo k odmietnutiu platobného príkazu, naviac za každý deň recyklácie vám bude účtovaný poplatok v súlade s Cenníkom VÚB. V prípade, že Vaša platba obsahuje konštantný symbol s prioritou, t.j. vo vzťahu k štátnemu rozpočtu a ostatným zložkám verejného rozpočtu (trieda 1 a 4) a vo vzťahu bánk ku klientom (trieda 9), tieto recyklujú 90 pracovných dní. Prevody s menovou konverziou alebo na sumu v cudzej mene nerecyklujú.

Na čo slúži správny variabilný, konštantný a špecifický symbol? Musím ich vypĺňať?

Variabilný, konštantný a špecifický symbol sa často využívajú na identifikáciu platby platiteľom a príjemcom. Napríklad číslo faktúry sa zvyčajne zadáva ako variabilný symbol. Sú to tzv. nepovinné údaje, takže ich nemusíte vypĺňať.

Pokiaľ príjemca SEPA úhrady požaduje uvedenie symbolu s nulami na začiatku, je potrebné tento zadať do poľa Referencia platiteľa v nasledovnej štruktúre: /VS[N10]/SS[N10]/KS[N4] Pričom: /VS[N10] – variabilný symbol, predstavuje max. desaťmiestne číslo /SS[N10] – špecifický symbol, predstavuje max. desaťmiestne číslo /KS[N4] – konštantný symbol, predstavuje štvormiestne číslo

Príklady:
SS neuvedený: /VS012345/SS/KS0308
Všetky symboly uvedené: /VS012345/SS000123/KS0308
SS a KS neuvedené:/VS012345/SS/KS

Pokiaľ variabilný symbol klient vyplní do poľa určeného pre VS (VS- variabilný symbol/Variable Symbol), tento bude opäť prenesený bez začiatočných núl.