Kontakt Internet banking IB Search ×

Profil banky

VÚB je na Slovensku druhá najväčšia banka a jediná univerzálna banka s licenciou na poskytovanie plného rozsahu bankových služieb obyvateľstvu, firemným a inštitucionálnym klientom. Ťažiskom ponuky sú hypotekárne a spotrebné úvery, depozitné a platobné produkty a služby, firemné bankovníctvo a financovanie zahraničnoobchodných aktivít, spotrebiteľské financovanie či faktoring.

Prostredníctvom dcérskych a pridružených spoločností ponúka služby v oblasti lízingu (VÚB Leasing), dôchodkového sporenia (VÚB Generali). Banka je tiež sprostredkovateľom ponuky poistných produktov.

Svoje služby poskytuje prostredníctvom širokej siete obchodných miest, ktorá zahŕňa 153 retailových pobočiek, 8 Magnifica centier a 32 firemných pobočiek určených na obsluhu malých a stredných podnikov. VÚB banka okrem toho prevádzkuje 11 hypotekárnych centier, špecializovaných na kompletný servis spojený s financovaním bývania.

1,2 mil.

KLIENTOV

128

POBOČIEK

9

MAGNIFICA CENTIER

 3 655

ZAMESTNANCOV

 32

FIREMNÝCH POBOČIEK

 19,3 %

TRHOVÝ PODIEL

 11

HYPOTEKÁRNYCH CENTIER

Alexander Resch
Predseda predstavenstva

Generálny riaditeľ VÚB

1. októbra 2013 sa generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva VÚB banky stal Alexander Resch, ktorý v rokoch 2008 – 2012 pôsobil ako člen jej predstavenstva a Vrchný riaditeľ úseku riadenia rizík a predtým ako podpredseda Predstavenstva Consumer Finance Holding, dcérskej spoločnosti VÚB so zameraním na spotrebné financovanie. Späť na Slovensko sa vrátil z Albánska, kde viedol spoločnosť Intesa Sanpaolo Bank Albania.

Alexander Resch pracuje pre Intesa Sanpaolo celú svoju kariéru. Začal v spoločnosti Bankhaus Löbbecke&Co (Berlín), vtedy patriacej do skupiny Intesa Sanpaolo, kde bol zodpovedný za plánovanie, kontroling a risk manažment. Na Slovensko prišiel v roku 2004 koordinovať akvizíciu skupiny spoločností splátkového predaja TatraCredit Group, ktorá sa následne transformovala na Consumer Finance Holding, a.s.

Alexander Resch vyštudoval ekonomiku na University Cattolica del Sacro Cuore v Miláne a je tiež držiteľom titulov Executive MBA z University of Minessota - Carlson School of Management a Vienna University of Economics and Business.

Paolo Vivona
Člen predstavenstva

Zástupca generálneho riaditeľa VÚB

Členom predstavenstva VÚB banky sa 24. októbra 2020 stal Paolo Vivona. Ako zástupca generálneho riaditeľa je zodpovedný najmä za útvary kontroly a podpory banky.

Predtým zastával pozíciu vrchného  riaditeľa úseku financie, plánovanie a kontroling a pracoval na oddelení Plánovania a kontrolingu v medzinárodnej divízii dcérskych spoločností ISBD (International Subsidiary Banks Division) Intesa Sanpaolo, kde koordinoval aktivity v rozvíjajúcom sa koncepte CE HUB medzi VÚB banku a maďarskou CIB Group.

Andrej Viceník
Člen predstavenstva

Vrchný riaditeľ úseku Firemné bankovníctvo

Andrej Viceník pracuje vo VÚB od roku 2006. Do roku 2010 zastával pozíciu riaditeľa odboru Firemná klientela a až do novembra 2017 riadil odbor Malé a stredné podniky.

Od decembra 2017 pôsobí ako člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku firemné bankovníctvo a predseda dozornej rady VÚB Leasing, a. s. Predtým pôsobil v riadiacich pozíciách Českej poisťovne, Zurich pisťovne ako aj HVB Bank Slovakia. Vyštudoval Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej Univerzity v Bratislave, vzdelanie si tiež rozšíril ukončením executive MBA, ktorý získal na Webster University.

Peter Magala
Člen predstavenstva

Vrchný riaditeľ úseku Riadenie rizík

Vo februári 2012 menovala Dozorná rada VÚB Petra Magalu do funkcie člena Predstavenstva a výkonného riaditeľa úseku Riadenie rizík. 

Po absolvovaní Fakulty národného hospodárstva Ekonomickej univerzity v Bratislave, začal budovať svoju kariéru v spoločnosti Deloitte & Touche v Bratislave, kde na pozícii audítor senior pracoval v oblasti Medzinárodných účtovných štandardov a zákonom stanovených auditov, projektov due diligence a iných špecifických projektov zameraných najmä na bankových klientov.

Peter Magala získal ďalšie bankové skúsenosti ako vzťahový manažér vo finančnej inštitúcii Citibank v Bratislave, kde pracoval v rokoch 2002 – 2004. Jeho kľúčoví klienti boli z oblasti spotrebného financovania a poisťovníctva. Od roku 2004 pokračoval vo svojej bankovej kariére v Tatrabanke / Raiffeisen International, najmä v segmente medzinárodných IT projektov v Maribore (Slovinsko) ako obchodný analytik senior zodpovedný za oblasť účtovníctva.

V roku 2006 začal Peter Magala pracovať pre VUB. Najskôr ako vedúci oddelenia Kontrola firemných úverov na odbore Vnútorný audit a od roku 2007 ako riaditeľ odboru Vnútorná kontrola a vnútorný audit banky zodpovedný za vnútorný audit celej Skupiny VUB.

Peter Magala získal medzinárodne uznávanú kvalifikáciu v oblasti riadenia rizika – manažér finančného rizika (FRM), a je členom Asociácie certifikovaných účtovníkov (FCCA).

Martin Techman
Člen predstavenstva

Vrchný riaditeľ úseku Retailové bankovníctvo

Členom predstavenstva VÚB banky a vrchným riaditeľom úseku retailového bankovníctva sa 1. marca 2015 stal Martin Techman. Do VÚB prišiel z Českej sporiteľne, kde pôsobil ako riaditeľ distribučnej siete.

Martin Techman je vo VÚB zodpovedný za riadenie pobočkovej siete a vzťahov s klientmi, za bankové produkty pre fyzické osoby a drobných podnikateľov, za platobné karty a tiež za oblasť privátneho bankovníctva.

Oblasti finančných služieb a bankovníctvu sa venuje od roku 1994. Začal v spoločnosti Multiservis, ktorú neskôr získal GE Capital. Tam prešiel viacerými kľúčovými pozíciami ako manažér spotrebného financovania, vedúci rozvoja produktov, vedúci produktov tretích strán a manažér predaja hypotekárnych úverov. V rokoch 2004 až 2005 bol riaditeľom vývoja a správy produktov vo VÚB banke, kde zodpovedal za riadenie retailových produktov, siete hypotekárnych stredísk a za externý predaj. Od roku 2005 pôsobil v Českej sporiteľni na pozícii riaditeľa úseku rozvoja obchodu a od roku 2011 riadil sieť pobočiek na území Českej republiky.

Martin Techman získal titul MBA na Nottingham Trent University v oblasti manažérskych štúdií a riadiacich pracovníkov „Senior Executive“. 

Marie Kovářová
Členka predstavenstva

Vrchná riaditeľka úseku Prevádzka a IT

Marie Kovářová sa 3. apríla 2020 stala členkou Predstavenstva VÚB, a.s. a vrchnou riaditeľkou zodpovednou za úsek Prevádzka a IT.

Marie Kovářová vyštudovala matematiku na Karlovej univerzite v Prahe. Štúdium ukončila získaním doktorátu. Pracovala 6 rokov v spoločnosti McKinsey, prevažne v Nemecku.

Od r. 2004 pôsobila vo vedení spoločnosti Česká pojišťovna a poisťovňa Generali, kde viedla Prevádzku, IT, Nákup a HR. Na 4 roky bola vyslaná do Rumunska, kde z pozície CEO riadila fúziu 3 poisťovní. Skúsenosti z finančníctva získala pôsobením v skupine Home Credit, pre ktorú pracovala v Číne na pozícii COO.

Darina Kmeťová
Členka predstavenstva

Členkou predstavenstva VÚB banky a vrchnou riaditeľkou úseku financie, plánovanie a kontroling sa 7. apríla 2022 stala Darina Kmeťová.

Darina Kmeťová nastúpila do VÚB banky v októbri 2019 na pozíciu riaditeľky oddelenia plánovania a kontroly. Predtým pôsobila ako líderka financií a kontrolingu v rôznych odvetviach (automobilový priemysel, médiá, marketing či bankovníctvo) zahraničných spoločností. Má dlhoročné skúsenosti na seniorských finančných pozíciách, v oblasti kontrolingu a tiež na manažérskych pozíciách s medzinárodným pokrytím. Vyštudovala Dane a daňové poradenstvo na Ekonomickej Univerzite v Bratislave.

Dozorná rada
Členovia dozornej rady VÚB, a.s.

 • Ignacio Jaquotot – predseda 
 • Elena Kohútiková – podpredsedníčka 
 • Luca Leoncini Bartoli
 • Marco Fabris
 • Christian Schaack
 • Peter Gutten – zástupca zamestnancov
 • Róbert Szabo – zástupca zamestnancov

Moody’s

VÚB banka, Máj 2021  
Dlhodobé vklady A2
Krátkodobé vklady P-1
  stabilný výhľad
VÚB banka - Kryté dlhopisy  
Dlhodobý rating Aa1
Slovenská republika, jún 2020  
Dlhodobý rating A2, stabilný výhľad

Talianska banková skupina Intesa Sanpaolo, so sídlom v Turíne a Miláne, je väčšinovým akcionárom VÚB banky s podielom 97,03 % na základnom imaní spoločnosti. Finančná skupina Intesa Sanpaolo vznikla v januári 2007 fúziou významných talianskych bank, Banca Intesa a Sanpaolo IMI. Obidve banky mali pred fúziou významné postavenie na talianskom finančnom trhu a veľkou mierou prispeli ku konsolidačnému procesu talianskeho bankového sektoru.

Intesa Sanpaolo patrí medzi najdôležitejšie bankové skupiny eurozóny a v Taliansku je lídrom v oblasti retailového a firemného bankovníctva a správy majetku. Popri svojej materskej krajine pôsobí vo viac ako 40 štátoch sveta. So svojimi zahraničnými aktivitami sa zameriava na strednú a východnú Európu a na oblasť stredozemia, kde pôsobí v 12 krajinách prostredníctvom retailových a komerčných bánk s 1 400 pobočkami a s 8 400 000 klientmi. Okrem toho má sieť zahraničných pobočiek, ktorá poskytuje služby firemným klientom v 29 krajinách.

Logo VÚB banky vychádza z prvkov použitých v logu materskej spoločnosti Intesa Sanpaolo. Zjednocujúcim motívom všetkých dcérskych spoločností je oranžový štvorec s tromi oblúkmi predstavujúcimi symbol rímskeho akvaduktu.

Akvadukt je stavba, ktorá prináša ľuďom vodu, technický pokrok, život a prosperitu; no symbolizuje aj spojenie medzi ľuďmi a kultúrami. Akvadukt v logu v prenesenom význame predstavuje väzbu v skupine Intesa Sanpaolo, zodpovednosť za rozvoj spoločnosti a budovanie vzťahov medzi jednotlivými bankami v skupine.

Názov „VÚB BANKA“ je písaný písmom Trajan pomenovaným podľa rímskych znakov na Trajánovom stĺpe stojacom na Rímskom fóre. Tmavozelená farba v logu vyjadruje pocit dôvernosti a bezpečia.

Štyri základné farby:

 • oranžová: farba rámu; predstavuje slnko, energiu
 • žltá: farba horizontálnej línie; predstavuje zem, piesok a prácu
 • modrá: farba prvého oblúka; odtiene modrej predstavujú vzduch, vodu, more
 • zelená: farba loga a druhého oblúka; odtiene zelenej predstavujú rastliny, rast a prírodu