• Žiadny návrh

ZELENÝ MANIFEST VÚB

ZELENÝ MANIFEST VÚB

Zmena klímy a ekosystémov, ako sme ich doteraz poznali, predstavujú obrovskú globálnu výzvu. Výzvu, ktorá sa týka každého jedného z nás. A ktorej riešenie už nie je možné ďalej odkladať. Uvedomujeme si, že otázka udržateľnosti životného prostredia je existenčne dôležitá. Sme presvedčení, že aj my ako banka spolu s našou nadáciou môžeme prispieť k zmene – k pozitívnej zmene smerom k zdravšej a zelenšej planéte.

Sme hrdí na to, že sme súčasťou medzinárodnej bankovej skupiny, ktorá patrí v segmente finančných inštitúcií k svetovým lídrom v tejto oblasti. Skupina Intesa Sanpaolo má jasnú víziu a reálne výsledky v podpore nových business modelov firiem, ktoré umožňujú globálny prechod na cirkulárnu ekonomiku. Spoločne ideme príkladom v prijímaní a dodržiavaní inovatívnych opatrení s cieľom sústavne znižovať vlastnú uhlíkovú stopu.

Ako banka, ktorá stavia na týchto silných globálnych pilieroch, napredujeme postupnými krokmi už niekoľko rokov aj v rámci domáceho prostredia. Doteraz sme sa správali ako viacero ďalších ekologicky zmýšľajúcich spoločností, ktorých snahu si ceníme a podporujeme – veď ide o náš spoločný cieľ. Vsadiť zelený odkaz do samotného základu toho, ako sa správame a aké aktivity podporujeme, však vnímame stále intenzívnejšie ako naše poslanie.

Myšlienka udržateľnosti a ochrany životného prostredia


Myšlienka udržateľnosti a ochrany životného prostredia sa stáva natrvalo súčasťou našej DNA. Ako zodpovedný korporátny občan sme sa rozhodli verejne deklarovať Zelený manifest VÚB.

Chceme realizovať také kroky, ktoré pomôžu systematicky chrániť životné prostredie a vytvárať lepšie miesto pre život. A preto:

SME ROZHODNUTÍ STAŤ SA ZELENOU BANKOU.

Máme know-how, vytrvalosť a silu náš sľub aj splniť. Chceme sa zlepšovať a rozvíjať naše primárne podnikanie tak, aby sme boli pre našich klientov motiváciou aj oporou v ich snahe konať ekologicky a aby sme spoločnými silami dokázali prefarbiť ekonomiku nazeleno. Chceme sa vo vnútri meniť a ešte výraznejšie vštepovať enviro princípy do jadra našich procesov a práce celého nášho tímu. V neposlednom rade chceme naďalej ešte viac podporovať mimovládny sektor, ktorý sa angažuje v projektoch spoluvytvárajúcich zelenší svet.

NÁŠ ZELENÝ SĽUB
DEKLARUJEME VO VZŤAHU K:

1. našim klientom:

Princípy podpory udržateľnosti pretavíme do ponuky bankových produktov a služieb pre našich klientov. Či už ide o jednotlivcov, ktorí kladú v rámci zariaďovania svojho bývania na popredné miesto ochranu životného prostredia, alebo o podnikateľov a firmy, ktoré prichádzajú s ekologickými inováciami a zámermi smerujúcimi k rozvoju cirkulárnej ekonomiky – chceme byť ich partnerom. Ich bankou, ktorá podporuje takéto inovatívne myšlienky a uľahčuje financovanie ich ekologického zámeru.

Rovnako chceme pre klientov pripravovať aj nové príležitosti investícií do zmysluplných projektov, ktoré prinesú nielen výhodné zúročenie, ale predovšetkým podporia ďalší rozvoj podnikania zohľadňujúceho environmentálne a sociálne princípy.

2. našim vlastným štandardom, 
dodávateľom a zamestnancom:

I keď nepatríme medzi priemyselné spoločnosti, ktorých predmet podnikania súvisí zásadne so znečisťovaním životného prostredia, sme presvedčení, že aj v oblasti vlastného riadenia môžeme byť ako banka nezanedbateľným prínosom a inšpiráciou pre ostatných.

Súčasťou VÚB banky je takmer 3 800 zamestnancov. To je 3 800 ľudí, ktorých chceme autenticky nadchnúť pre náš cieľ – neustále zlepšovať náš spoločný, pozitívny vplyv na životné prostredie. Participácia na zelených iniciatívach banky, vytváranie podmienok pre ekologickú sebarealizáciu, otváranie obzorov a príležitostí na enviro vzdelávanie či podpora zelenej mobility – to sú princípy, ktoré patria medzi kľúčové v oblasti riadenia ľudských zdrojov vo VÚB.

Aj naďalej budeme pracovať na zefektívňovaní našich environmentálnych štandardov a procesov, ktoré majú priamy vplyv na to, koľko emisií CO2 ako korporácia vyprodukujeme. Zaväzujeme sa k zvyšovaniu našej energetickej efektívnosti – celkovými úsporami spotreby elektrickej energie ako aj jej prednostného odberu z obnoviteľných zdrojov. Sme pripravení ďalej napredovať v digitalizácií našich procesov a služieb a preukázateľne tak znížiť spotrebu papiera na nevyhnutné minimum.

Tak ako doteraz, aj naďalej budeme citlivo a vnímavo vyberať našich dodávateľov, s ohľadom na ich environmentálne dopady. Chceme spolupracovať len s takými subjektami, ktoré rovnako aj my vnímajú dôležitosť udržateľnosti pre našu planétu.

3. celej spoločnosti na Slovensku

VÚB banka je aj prostredníctvom svojej Nadácie VÚB dlhoročným partnerom komunít, organizácií a iniciatív neziskového sektora, ktoré to s ochranou životného prostredia myslia vážne. Vďaka našim grantovým programom a partnerstvám sme sa stali súčasťou viacerých zelených komunitných projektov či projektov enviro vzdelávania. Podporujeme rozširovanie povedomia o potrebe recyklácie, upcyklácie ako aj diskusie o bezodpadovej budúcnosti Slovenska.

Počnúc rokom 2020 ponúkame neziskovému sektoru možnosť čerpať granty z novej schémy Nadácie VÚB Envirogranty, ktorá sa stala v oblasti korporátnych nadácií prvou svojho druhu na Slovensku. Aj týmto krokom chceme podporiť odbornú realizáciu ešte viac výsostne potrebných aktivít v našej krajine, ktoré napomôžu ochrane biodiverzity a rozvoju zelenej ekonomiky v rámci tretieho sektora.

Zaväzujeme sa v tejto práci pokračovať a ešte intenzívnejšie využívať zdroje banky a našej nadácie preto, aby sme podporili a ocenili ešte viac zmysluplných iniciatív našich partnerov – od jednotlivcov a komunít angažovaných za prírodu, cez mimovládne organizácie s vytrvalým enviro poslaním až po školy a obce, ktoré sa chcú meniť.

Chceme rozvíjať naše dlhodobé, už etablované partnerstvá s poprednými neziskovými organizáciami a v rámci nich sa ešte väčšmi zamerať na rozvoj ich environmentálneho poslania. A chceme mať oči otvorené aj pre potreby nových strategických partnerov, s ktorými sa máme záujem spájať.

Našu podporu vnímame nielen vo finančnom rozmere, ale aj v tom morálnom a myšlienkovom. Sme rozhodnutí stavať sa za významné občianske iniciatívy, ktoré prichádzajú s environmentálnymi výzvami a dať im náš hlas. Hlas, ktorý má každý z nás ako jednotlivec aj ako inštitúcia.

 

Nechceme ostať iba pri symbolických krokoch a slovách. Sme presvedčení, že naša planéta - naša budúcnosť, potrebuje predovšetkým naše srdce a činy. Veríme, že sa nám podarí v horizonte najbližších rokov, ktoré svetové vedecké kapacity definujú za rozhodujúce, dosiahnuť to, čo sme si predsavzali. A veríme, že pre túto spoločnú iniciatívu nadchneme aj vás – našich klientov, zamestnancov, dodávateľov a partnerov.

Sme VÚB. Prvá banka, ktorá udržateľnosť a ochranu životného prostredia povýšila na DNA svojho podnikania. Banka, ktorá sa verejne prihlásila k Zelenému manifestu.

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.