• Žiadny návrh

Skupina VÚB so silnou obchodnou a efektívnou prevádzkou v roku 2019

"


„V roku 2019 VÚB znovu vykázala silnú komerčnú výkonnosť vo všetkých segmentoch. Táto schopnosť skupiny VÚB a jej tímu je základom pre jej dlhodobý úspech. Na druhej strane, bankové prostredie aktuálne predstavuje veľkú výzvu kvôli nízkym úrokovým sadzbám, silnej konkurencii a prísnej regulácii, ktorá okresáva schopnosti sektora generovať adekvátne výnosy. Preto neustále pracujeme na optimalizácii nášho biznis modelu a zvyšovaní efektivity. Navyše medziročne porovnanie výkonnosti je stále poznačené jednorazovými efektami minulého roka,“ uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky.

Ku koncu septembra dosiahol celkový objem úverov 14,4 mld. EUR (5,6 % medziročný nárast)  a objem vkladov dosiahol úroveň 12,0 mld. EUR (7,4% medziročný nárast).

Skupina VÚB dosiahla prevádzkový zisk vo výške 188,8 mil. EUR, pomer nákladov a výnosov vo výške 51,35%  a čistý zisk na úrovni 120,1 mil. EUR. Kapitálová primeranosť VÚB zostala aj naďalej silná. Primeranosť kapitálu na úrovni Skupiny predstavovala v septembri 2019 17,38%, čo je vysoko nad požiadavkami stanovenými Národnou bankou Slovenska.

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku:

EUR mil.

December 2019

December 2018

Zmena

Prevádzkové výnosy

449.1

524.8

-14.4%

Prevádzkové náklady

(230.6)

(238.3)

-3.2%

Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek

188.8

260.2

-27.4%

Zisk pred zdanením

154.2

204.2

-24.5%

Čistý zisk za rok

120.1

160.3

-25.1%

Základný a zriedený zisk na akciu v eurách

9.3

12.4

-25.1%

Pomer nákladov ku výnosom (okrem bankového odvodu)

51.35%

45.40%

595 bps

 

 

 

 

Vybrané ukazovatele z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii:

EUR mil.

December 2019

December 2018

Zmena

Úvery klientom

14 377

13 617

5.60%

Vklady a úvery klientov

11 951

11 131

7.40%

Celkové aktíva

17 640

16 660

5.90%

"

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.