• Žiadny návrh

Valné zhromaždenie banky schválilo vyplatenie dividend

"

Rozhodujúcim dňom na určenie osôb oprávnených na dividendy je 3. máj 2019. Výplata dividend osobám oprávneným uplatniť právo na dividendu začne dňom 24. máj 2019, a to na základe riadne uplatneného práva na ich výplatu podľa spôsobu schváleného uznesením RVZ. Riadne valné zhromaždenie zároveň vzalo na vedomie uplynutie funkčného obdobia člena Dozornej rady spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., pána Paola Sarcinelliho a vzdanie sa funkcií člena a predsedu Dozornej rady VÚB, a.s. pána Ignacia Jaquotota, vzdanie sa funkcií členky a podpredsedníčky Dozornej rady VÚB, a.s. pani Eleny Kohútikovej a vzdanie sa funkcie členov Dozornej rady VÚB, a.s. pánov Christiana Schaacka a Lucu Finazziho a opätovne zvolilo do funkcie člena a predsedu Dozornej rady VÚB, a.s. pána Ignacia Jaquotota, do funkcie členky a podpredsedníčky Dozornej rady VÚB, a.s.  pani Ing. Elenu Kohútikovú, PhD., do funkcie členov Dozornej rady VÚB, a. s. pánov Paoloa Sarcinelliho, Christiana Schaacka a Marca Fabrisa, ktorý nahradil vo funkcii člena dozornej rady pána Lucu Finazziho.

Riadne valné zhromaždenie VÚB banky schválilo Výročnú správu za rok 2018, ako aj individuálnu účtovnú závierku za rok 2018 a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2018, ktoré boli zostavené v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ a schválilo aj zmenu Stanov tak, ako ich predložilo Predstavenstvom banky. Zároveň riadne valné zhromaždenie schválilo spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. za externého audítora banky na rok 2019.

 

RVZ tiež rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2018 v celkovej výške 156 286 087,96 EUR, z čoho približne 80% pridelilo na dividendy akcionárov a približne 20% do nerozdeleného zisku podľa návrhu Predstavenstva banky.

 

Rozdelenie zisku za rok 2018

Dividendy akcionárom

125 049 101,50 EUR

Prídel do nerozdeleného zisku

                 31 236 986,46  EUR

 

 

"

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.