• Žiadny návrh

Prvý polrok bol pre VÚB úspešný, banka pokračuje aj vo svojich ESG záväzkoch

VÚB banka uzavrela prvý polrok 2022 s dobrými obchodnými výsledkami a pokračuje v napĺňaní stanovených ESG cieľov a záväzkov voči spoločnosti.

„Máme za sebou polovicu tohto mimoriadne náročného roka, keď sme svedkami stále nekončiacej vojny na Ukrajine, rekordnej inflácie i energetickej krízy. Nesmieme však zabúdať ani na klimatickú zmenu a procesy, ktoré už aj na Slovensku spôsobujú čoraz väčšie teploty a sucho. Preto som rád, že VÚB banka pokračuje aj napriek zložitým okolnostiam v napĺňaní ESG cieľov a cieľov k získaniu uhlíkovej neutrality. Zároveň ešte intenzívnejšie finančne podporujeme všetky zmysluplné projekty, ktoré pomáhajú zmierňovať a spomaľovať dopady tejto zmeny. Som veľmi rád, že sa o to aktívne nezaujímajú už len dobrovoľníci z rôznych organizácií, ale pribúdajú aj samosprávy, štátne inštitúcie a čoraz viac firiem, ktoré na tejto zelenej ceste veľmi radi podporujeme. Aj pre nich sme zorganizovali prvý ročník podujatia VÚB Atlas Fórum, čo je vynikajúca platforma na odovzdávanie si cenných informácií a ideí, ako čo najviac pomôcť Slovensku. Vďaka týmto všetkým aktivitám získala VÚB banka ocenenie Sustainable Finance Award od prestížneho magazínu Global Finance, na čo som osobne veľmi hrdý,“ povedal Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky.

Z hľadiska finančných výsledkov celkové úverové portfólio VÚB dosiahlo v júni 2022 17 mld. eur (+7,1 % oproti júnu 2021) a celkové vklady klientov predstavovali 14,1 mld. eur (+10,8 % oproti júnu 2021).

Skupina VÚB dosiahla prevádzkový zisk 106,0 mil. eur (nárast o 10,5 %), pomer nákladov a výnosov 51,60 % a čistý zisk 63,8 mil. eur (nárast o 4,8%, dosiahnutý najmä vyššími prevádzkovými výnosmi). Kapitálová primeranosť VÚB zostala silná. V júni 2021 predstavovala 18,13 %, čo je vysoko nad minimálnymi požiadavkami stanovenými Národnou bankou Slovenska.

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu VÚB, a.s. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môžu v budúcnosti meniť. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. V aktuálnej ponuke VÚB, a.s. sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI). Prístup integrácie ESG (environmentálnych, sociálnych, riadiacich) kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä Predajný prospekt, Kľúčové informácie pre investorov, Štatút) dostupných na všetkých predajných miestach VÚB, a.s, a na www.vub.sk a na www.eurizonslovakia.com, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia. Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.