• Žiadny návrh

Private banking vo svete

"

Privátne bankovníctvo je rozšírené na celom svete. Svojim klientom – majetným súkromným osobám (v angl. označované aj ako „high-net-worth individuals“ alebo HNWI) – poskytuje širokú škálu služieb vo všetkých oblastiach bankovníctva – od vedenia bežných a úsporných účtov cez súkromné úvery až po služby investičného bankovníctva a riadenia portfólia sofistikovanými nástrojmi finančného trhu.

Jednotlivé regióny sveta majú v oblasti privátneho bankovníctva svoje špecifiká. Všeobecne platné sú len niektoré fakty, napríklad to, že individuálny prístup k privátnym klientom sa bankám oplatí, len ak existuje dostatočný počet takýchto osôb na danom regionálnom trhu. Z tohto dôvodu inštitúcie sledujú vývoj počtu majetných osôb vo svete. Takéto prieskumy robia napríklad najväčšie privátne banky, viaceré poradenské spoločnosti (napríklad Cap Gemini, Knight Frank, McKinsey a ďalšie) alebo médiá, či iné inštitúcie (napríklad Euromoney).

Podľa výsledkov takýchto prieskumov sa najviac milionárov nachádza v Severnej Amerike, Európe a Ázii. Ázijský trh má aktuálne najrýchlejší rast počtu milionárov a predpokladá sa, že do 5 – 10 rokov bude počet milionárov v Ázii najvyšší na svete.

Zdroj: Knightfrank.com, The Wealth Report 2017

Každý z regionálnych trhov má svoje špecifiká, privátni klienti majú rozdielne požiadavky a nároky. Typické charakteristiky trhu privátnych klientov v jednotlivých regiónov sveta sú takéto:

Severná Amerika:

Je tu najväčší a najvyrovnanejší trh privátnych klientov. Najviac privátnych klientov je v USA, počet HNWI sa odhaduje na viac ako 1 % obyvateľstva. Sú to najmä majitelia firiem a úspešných podnikov. Privátni klienti v Severnej Amerike radi investujú do akcií a riadených fondov, menej do štruktúrovaných produktov. Veľká časť ich majetku je spravovaná lokálne (on-shore), zrejme vďaka relatívne jednoduchému daňovému systému s akceptovateľnou výškou daní. Správa majetku v zahraničí (off-shore) je v USA menej častou formou, je však k dispozícii a viacerí klienti bánk ju využívajú. Privátni klienti v Severnej Amerike sú zvyknutí na vysokú úroveň služieb privátneho bankovníctva a špičkové poradenstvo.

Európa:

Aj v najbohatších krajinách Európy je percento privátnych klientov nižšie ako v Severnej Amerike alebo Japonsku, tento trh je však aj v Európe dostatočne veľký. V jednotlivých krajinách, a to aj v rámci EÚ, sú však relatívne veľké rozdiely v štruktúre, popularite produktov a type privátnych klientov. Samostatné postavenie má švajčiarsky trh privátneho bankovníctva, ktorý je celosvetovo považovaný za veľmi významný. Mnohí off-shore investori majú svoj majetok uložený práve vo švajčiarskych bankách, nohé z nich sú zamerané práve na privátne bankovníctvo.

Vo všeobecnosti európski privátni klienti využívajú častejšie investície v zahraničí (off-shore), a to tak z daňových dôvodov, ako aj kvôli utajeniu výšky svojho majetku. Lokálne privátne trhy (on-shore) sú v Európe tiež dostatočne rozvinuté. V jednotlivých častiach Európy je na trhu privátneho bankovníctva relatívne rozdielna situácia, napríklad západná Európa sa odlišuje od Veľkej Británie, tiež krajiny strednej a východnej Európy majú iný trh. Privátni klienti využívajú široké spektrum produktov s požiadavkami na vyššiu úroveň poradenstva, často vyžadujú od bánk garanciu vloženej istiny.

Ázia:

Relatívne najväčší trh privátneho bankovníctva v rámci Ázie je v Japonsku (viac ako 1 % obyvateľstva má majetok vyšší ako 1 mil. USD), je však výrazne menej rozvinutý ako v Severnej Amerike. V ďalších ázijských krajinách (napríklad v Číne) je majetok koncentrovaný v rukách menšieho počtu obyvateľov. Privátni klienti v Ázii často investujú do jednoduchších produktov s istým pevným úrokovým výnosom. Počet milionárov v Ázii v posledných rokoch rýchlo rastie a predpokladá sa, že tento trend bude pokračovať.

Ďalšie regióny:

Významnými regiónmi sú aj Latinská Amerika, Blízky východ, Rusko a okolité krajiny, a Afrika. Spoločnými črtami týchto trhov sú nízka dôvera v lokálne finančné inštitúcie, veľká časť majetku HNWI je investovaná v zahraničí (off-shore), typické investície privátnych klientov sú často jednoduché produkty, prípadne čiastočne naviazané na typický biznis daného regiónu (napríklad v Rusku a na Blízkom východe energetické suroviny, v Afrike cenné kovy).

"

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.