• Žiadny návrh
FINANČNÝ PLÁN

Finančná gramotnosť: ako pracovať s peniazmi?

Finančná gramotnosť je denným chlebíkom každého z nás. Rovnako ako písanie a čítanie, pre život v spoločnosti je nevyhnutné mať vedomosti aj o financiách a robiť správne finančné rozhodnutia. Ako rozumieť finančnej gramotnosti a kedy s ňou začať? Ako pomôže finančný plán?

15/05/2024

Čo je finančná gramotnosť?

Finančná gramotnosť sú znalosti a vedomosti, ktoré človeku umožňujú porozumieť svetu financií a pracovať s nimi efektívne v rôznych životných situáciách. Finančne gramotný človek vie dostatočne zabezpečiť seba aj svoju rodinu.

Naše základné životné potreby ako strecha nad hlavou, strava, vzdelanie, oblečenie – to všetko je závislé od mesačných príjmov, ktoré máme k dispozícii. Poďme sa pozrieť na to, ako nájsť rovnováhu medzi potrebami a finančnými prostriedkami a ako vďaka finančnej gramotnosti žiť spokojnejšie.

Prečo je finančná gramotnosť taká dôležitá?

Finančná gramotnosť sa dnes považuje za jednu zo základných zručností v živote. Čo myslíte, týka sa aj vás?

Finančná gramotnosť sa týka každého – od malého školáka až po pracujúceho otca. Je témou pre každého bez ohľadu na vek, pohlavie, rodinný stav či dosiahnuté vzdelanie. Okrem toho, že peniaze hýbu svetom každý deň, všetci sme nejakým spôsobom finanční spotrebitelia, ktorí používajú financie na život v spoločnosti.

Pri téme finančnej gramotnosti sa často spomína aj úroveň finančnej gramotnosti. Ide o fenomén úzko súvisiaci s celkovým výchovno-vzdelávacím procesom alebo s úrovňou matematickej či čitateľskej gramotnosti. Dnes už vieme, že pochopeniu svetu financií pomáha všeobecné vzdelanie, čítanie rôznych tém, ale aj lámanie si hlavy nad základnými matematickými hádankami.

Čo je Národný štandard finančnej gramotnosti?

Slovenská republika má vzdelávanie finančnej gramotnosti zakotvené v Národnom štandarde finančnej gramotnosti (NŠFG). Prostredníctvom štátnych školských vzdelávacích programov (na základných a stredných školách) sa žiaci prierezovo venujú aj tejto téme a pripravujú sa na efektívne využívanie finančných prostriedkov.

Národný štandard finančnej gramotnosti odborníci rozdelili do šiestich okruhových tém. Inšpirujte sa témami a zistite viac o úrovni svojej finančnej gramotnosti.

Aké témy by ste mali poznať?

  • Finančná zodpovednosť spotrebiteľov: Téma sa bližšie zaoberá používaním overených informácií o peniazoch, nástrojmi na ochranu spotrebiteľov a rozhodovaním o osobných financiách.

  • Plánovanie, príjem a práca: Téma ponúka viac informácií o osobných aj spoločenských potrebách a možnostiach ich zabezpečenia prostredníctvom peňazí. Súčasťou sú pojmy ako finančný plán alebo daňový a odvodový systém.

  • Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov: Okruh sa orientuje na zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia.

  • Úver a dlh: Téma ponúka vysvetlenie pojmov ako úver, hypotéka a riešenie problémov pri neprimeranom úverom zaťažení.

  • Sporenie a investovanie: Približuje školákom pojem sporenie – ako prostriedok finančnej prosperity.

  • Riadenie rizika a poistenie: Téma približuje aspekt rizika pri práci s financiami a zaoberá sa systémom zabezpečenia.

Ako si zlepšiť finančnú gramotnosť?

Schopnosť robiť správne finančné rozhodnutia vychádza z návykov, miery znalostí a skúseností. Na to, aby sme my alebo budúce generácie dobre rozumeli svetu financií, nestačí len poznať pojmy ako bankový účet, úver alebo vklad v banke. Je potrebné naučiť sa chápať pracovný trh, zabezpečenie príjmu a majetku, poistenie, zhodnotenie úspor, investovanie a podobne. Kľúčom úspechu sú aj časovo vzdialené témy v budúcnosti, ako napríklad sporenie na dôchodok.

Zaujímajte sa, čítajte a premýšľajte nad všetkým, čo s financiami súvisí. Nikdy nie je neskoro začať sa učiť alebo zdokonaliť sa v tom, čo ste v minulosti zanedbali.

Finančná gramotnosť si vyžaduje dobré vedomostné základy a dobrý tréning. Okrem informácií zo základnej a strednej školy sa deti dobre učia priamo z praxe. Rodičia majú vo svojich rukách výborné nástroje na vedenie k finančnej gramotnosti detí. Príkladom je učenie sa formou vreckového alebo detského účtu s vreckovým, učenie sa formou rozhovorov a vysvetľovania finančných krokov a rozhodnutí rodiny. K finančnej gramotnosti prispievajú aj spoločenské alebo počítačové hry, a to nielen na tému financií.

My vo VÚB banke tvrdíme, že: „Čo sa naše ratolesti naučia o peniazoch v detstve, v dospelosti akoby na účte našli.“ Odporúčame vyskúšať hravé finančné vzdelávanie v aplikácii Junior banking od VÚB.

Prečo sa s finančným plánom lepšie spravujú financie?

Finančný plán je výsledkom finančnej analýzy a plánovania. V tomto procese si môžete presne stanoviť dosiahnutie cieľov a obmedziť tak riziká alebo sa na riziká lepšie pripraviť.

Finančné plánovanie je predpokladom zdravej finančnej kondície a prebieha v niekoľkých krokoch: finančná analýza, stanovenie cieľov, dodržiavanie disciplíny a kontrola plánu.

Finančná gramotnosť zlepšuje kvalitu života, preto sa zaujímajte o svoj finančný plán a veďte k finančnej gramotnosti aj svoje deti.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.