• No suggestion

Envirogranty pomôžu udržať ďalšie projekty na ochranu prírody – ponúkajú 50-tisíc eur

Plány neziskových organizácií a iniciatív, zamerané na ochranu a osvetu v environmentálnych oblastiach, chce pomôcť pretaviť do reality ďalší ročník programu Envirogranty. Nadácia VÚB podporí sumou 50-tisíc eur opäť perspektívne projekty, ktoré dokážu presvedčiť svojím merateľným, pozitívnym dopadom na  záchranu biodiverzity, rozvoj envirovýchovy ako aj vo sfére sociálno-ekologického podnikania. Prihlasovacia fáza trvá do 3. novembra a víťazné projekty budú zverejnené v polovici decembra.

V rámci sektora zelených neziskoviek, inštitúcií a ochranárskych združení už dobre etablovaný zdroj grantovej podpory pokračuje svojím 4. ročníkom. K doteraz úspešne zrealizovaným 25 projektom pribudnú koncom roka ďalšie organizácie, ktoré dostanú vďaka systému Envirogranty možnosť ďalej napredovať a dlhodobo udržať svoju zmysluplnú prácu. 

Téma ochrany prírody a podpory zelených iniciatív potrebuje stále väčšiu pozornosť nás všetkých. Vo VÚB sme presvedčení, že klimatická kríza, strata biodiverzity a neudržateľné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi sú reálne hrozby masívnych rozmerov, na ktoré musí každý reagovať zmenou svojho prístupu – ako jednotlivec, komunita alebo firma a inštitúcia. Vieme, že nezmeníme celý svet. Chceme však pracovať na samých sebe, svojej stope, a tiež vytrvalo pokračovať v podpore ľudí, ktorí sa usilujú o záchranu toho zdanlivo najobyčajnejšieho okolo nás – hmyzu, stromov, živočíchov, čistých riek, pôdy a ovzdušia,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Jozef Kausich a dodáva: „Za ostatné tri roky od podpisu nášho Zeleného manifestu sme podporili prácu neziskového sektora cez grantový program pre životné prostredie aj envirocenu sumou až 330-tisíc eur. Sme radi, že nový ročník Envirograntov ďalej pomôže podpore tejto dôležitej oblasti.“

Aké projekty môžu organizácie posielať

Šancu na podporu cez program Envirogranty majú projekty mimovládnych organizácií a ochranárskych združení, zamerané na ochranu biodiverzity a životného prostredia – teda iniciatívy, ktoré konajú v prospech udržania fauny a flóry v konkrétnych lokalitách, čistoty vôd, ovzdušia, úrodnosti pôdy, a ktoré prinášajú riešenia na zmiernenie dopadov klimatických zmien. 

O význame lokálnych aktivít na udržanie biodiverzity svedčia aj výsledky zrealizovaného projektu združenia Castrum Thorna z Turne nad Bodvou, ktoré získalo podporu počas minulého ročníka Envirograntov. „Naším zámerom bolo postarať sa o opätovné usídlenie sa netopierov a vtákov – dážďovníkov, ktoré sa začali v ostatných rokoch vytrácať z útrob hradu Turňa kvôli prebiehajúcej rekonštrukcii hradných múrov. Vypracovali sme projekt na budovanie náhradného obydlia v podobe betónových a drevených búdok – nielen pre tieto druhy ale aj ďalšie spevavce,“ uvádza Helena Mackovjaková z OZ Castrum Thorna a dopĺňa: „Možnosť získať takýto typ podpory pre nás veľa znamená, pretože zdroje financovania sú dnes obmedzené. Turniansky hradný vrch sa pýši nielen samotným hradom ale aj množstvom vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Dlhodobo sa snažíme prepájať osvetu o našom historickom a tiež prírodnom dedičstve. Sme radi, že vytváraním podmienok pre návrat pôvodných druhov vtákov na hrad získajú rozšírený zážitok aj naši návštevníci.“

Do 4. ročníka grantového programu sa môžu zapojiť aj školy a inštitúcie, ktoré prichádzajú s inovatívnymi formami vzdelávania a osvety o potrebe ochrany životného prostredia. Grant majú šancu získať iniciatívy realizované v teréne aj online, projekty zamerané na školské ekoučebne, strediská envirovýchovy či návštevnícke centrá v chránených územiach, ako aj rôzne enviro festivaly. Podporené budú aj enviro riešenia nielen v mimovládnom ale aj podnikateľskom prostredí, ktoré prinášajú pridanú hodnotu sociálnej inklúzie. Sociálno-ekologické projekty sa môžu týkať napr. zapojenia marginalizovaných skupín do enviro podnikania, udržateľnej produkcie z recyklovaných materiálov v spolupráci so znevýhodnenými komunitami a pod.

Uzávierka žiadostí o grant je 3. novembra

Vypracované návrhy projektov môžu podať neziskové subjekty do 3. novembra cez elektronický formulár.  Všetky žiadosti o grant bude posudzovať nezávislá komisia expertov z oblasti ochrany životného prostredia, ktorá vyberie vo výsledku 7 až 8 víťazných organizácií. Každá z nich dostane na realizáciu navrhovaného projektu finančnú podporu do výšky 7 000 eur. Výsledky budú zverejnené do polovice decembra a prijímatelia grantov ich budú môcť využiť počas realizácie projektov v priebehu budúceho roka.

Needs our help?

We will answer to all your questions.