Kontakt Internet banking IB Search ×

Spoločenská zodpovednosť

VÚB banka je spoločnosťou, ktorá sa zaviazala podnikať zodpovedne. Spoločenská zodpovednosť VÚB banky je založená najmä na etike a transparentnosti. Podnikateľské záujmy a aktivity prepája s etickými hodnotami nad rámec povinností vyplývajúcich zo zákona. Zodpovednosť banky je založená na predsavzatí zvážiť dosahy jej rozhodnutí na celú spoločnosť, a preto sa v obchodnej činnosti usiluje o aktivity, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju a vytváraniu hodnoty nielen pre banku, ale aj pre jej partnerov. Dôležitý je komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu, ktorý je podporený transparentným konaním VÚB banky vo vzťahu ku všetkým partnerom. Základnou súčasťou tohto prístupu je implementácia spoločných politík a princípov zodpovedného podnikania.

V súčasnosti, v dobe turbulentného a dynamicky sa rozvíjajúceho podnikateľského prostredia je vytvorenie a dodržiavanie usmernení uvedených v etickom kódexe nevyhnutným verejným záväzkom VÚB banky.

Etický kódex je záväzný dokument, ktorý obsahuje súhrn noriem a pravidiel, prostredníctvom ktorých je usmerňované správanie jednotlivcov – zamestnancov aj dodávateľov VÚB banky. Etický kódex hovorí o správaní s dôrazom na sociálne a environmentálne aspekty, ktoré prispieva k minimalizácii úverových rizík a rizík týkajúcich sa dodržiavania regulačných opatrení.

Hlásenia o porušení Etického kódexu je možné zaslať na adresu etickykodex@vub.sk.

Správa o zodpovednom podnikaní je výročnou správou o kvalitatívnych výsledkoch činností VÚB banky sumarizujúc aktivity, ktorých hlavným zámerom je trvalo udržateľný rozvoj v oblastiach ekonomiky, životného prostredia a spoločnosti.

Samostatnú Správu o zodpovednom podnikaní  podľa medzinárodných smerníc Global Reporting Initiative vydávala VÚB banka v rokoch 2006-2016.

Od roku 2017 v zmysle medzinárodných predpisov a na základe európskej smernice Directive 2014/95/EU spracúva a vydáva takúto správu materská spoločnosť VÚB banky Intesa Sanpaolo za všetky svoje dcérske banky. Hoci VÚB banke zo zákona ani podľa novej EU smernice nevyplýva povinnosť vydať Správu o zodpovednom podnikaní, VÚB banka je hrdá na svoje aktivity a preto do svojej Výročnej správy zaradila kapitolu Vybrané aspekty zodpovedného podnikania.

 

  PDF
Správa o zodpovednom podnikaní za rok 2016 ikona pdf
Správa o zodpovednom podnikaní za rok 2015 ikona pdf
Správa o zodpovednom podnikaní za rok 2014 ikona pdf
Správa o zodpovednom podnikaní za rok 2013 ikona pdf
Správa o zodpovednom podnikaní za rok 2012 ikona pdf
Správa o zodpovednom podnikaní za rok 2011 ikona pdf
Správa o zodpovednom podnikaní za rok 2010 ikona pdf
Správa o zodpovednom podnikaní za rok 2009 ikona pdf
Správa o zodpovednom podnikaní za rok 2008 ikona pdf
Správa o zodpovednom podnikaní za rok 2007 ikona pdf

 

Zelená správa VÚB 2020 ikona pdf
Komunitná správa 2020 ikona pdf
Zásady rozmanitosti a inklúzie ikona pdf