Kontakt Internet banking IB Search ×

Zanechajte nám kontakt a my vám zavoláme späť.

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

chráni Vás a Vašich blízkych pred
finančnými ťažkosťami pri neočakávaných životných situáciách

jednoduché uzatvorenie priamo na zmluve o úvere

možnosť poistiť aj stratu zamestnania alebo ošetrovanie člena rodiny

Poistenie k úverom si môžete zriadiť veľmi jednoducho a rýchlo

Podľa typu úveru ponúkame nasledovné poistenia:

Poistenie schopnosti splácať VÚB Pôžičku ochráni Vás a Vašich blízkych pred vznikom nepredvídaných životných situácií, akými sú smrť, strata zamestnania, pracovná neschopnosť, trvalá invalidita alebo ošetrovania člena rodiny.

Hlavné výhody poistenia VÚB Pôžičky:

 • poistná ochrana počas celej doby splatnosti úveru
 • jednoduché uzatvorenie priamo na zmluve o úvere
 • nízke poistné
 • možnosť poistiť aj stratu zamestnania
 • v prípade vzniku poistnej udalosti, Váš záväzok splatiť VÚB Pôžičku, resp. platiť mesačné splátky, preberie za Vás poisťovňa
 • nové riziko „Ošetrovanie člena rodiny“ (OČR) ako súčasť Komplexného súboru poistenia

Ako si môžete poistiť Vašu Pôžičku?

 • priamo na žiadosti o VÚB Pôžičku si vyberiete jeden z troch súborov poistenia
 • k uzatvoreniu poistenia stačí len Váš podpis na úverovej zmluve
 • poistné je zahrnuté priamo v mesačnej splátke pôžičky

Ponúkame Vám v spolupráci so spoločnosťou BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s., tri súbory poistenia:

 • Základný súbor – krytie úveru pre prípad smrti, invalidity nad 70% a pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní
 • Rozšírený súbor – krytie úveru pre prípad smrti, invalidity nad 70%, pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní a straty zamestnania s následnou nezamestnanosťou trvajúcou minimálne 30 dní
 • Komplexný súbor – krytie úveru pre prípad smrti, invalidity nad 70%, pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní, straty zamestnania s následnou nezamestnanosťou trvajúcou minimálne 30 dní a ošetrovania člena rodiny v trvaní minimálne 30 dní

K poisteniu môžu pristúpiť všetci klienti, ktorí spĺňajú podmienky poistenia uvedené v úverovej zmluve a vo všeobecných poistných podmienkach.

 

Máte obavu zo splácania VÚB Hypotéky, ak Vás zastihnú nepredvídané životné situácie? V tomto prípade Vám ponúkame poistenie schopnosti splácať VÚB Hypotéku, ktoré Vás ochráni a v prípade vzniku poistnej udalosti poisťovňa uhradí nesplatenú časť úveru (v prípade poistnej udalosti smrť alebo invalidita), prípadne bude uhrádzať mesačné splátky úveru (v prípade pracovnej neschopnosti, straty zamestnania alebo ošetrovania člena rodiny).

Ponúkame Vám v spolupráci so spoločnosťou BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. tieto súbory poistenia:

 • Základný súbor poistenia: krytie úveru pre prípad smrti, invalidity nad 70% a pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní
 • Rozšírený súbor poistenia: krytie úveru pre prípad smrti, invalidity nad 70%, pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní a straty zamestnania s následnou nezamestnanosťou trvajúcou minimálne 30 dní
 • Komplexný súbor poistenia: krytie úveru pre prípad smrti, invalidity nad 70%, pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní, straty zamestnania s následnou nezamestnanosťou trvajúcou minimálne 30 dní a ošetrovania člena rodiny v trvaní minimálne 30 dní

Základný a Rozšírený súbor je možné dojednať vo variantoch 100%, 75%, resp. 50% krytia. Komplexný súbor je možné dojednať na 100% krytie.

Prečo je poistenie VÚB Hypotéky výhodné:

 • chráni Vás a Vašich blízkych pred finančnými ťažkosťami pri neočakávaných životných situáciách
 • možnosť poistiť dlžníka aj spoludlžníka
 • v prípade vzniku poistnej udalosti Váš záväzok splatiť VÚB Hypotéku, resp. platiť mesačné splátky preberie za Vás poisťovňa
 • uzatvoríte ho rýchlo a jednoducho priamo v banke, a to jedným podpisom úverovej zmluvy

K poisteniu môžu pristúpiť klienti, ktorí spĺňajú podmienky poistenia uvedené v úverovej zmluve, Rámcovej poistnej zmluve a vo všeobecných poistných podmienkach.

Ak ešte nemáte poistenú nehnuteľnosť radi Vám ju poistíme priamo v úverovej zmluve pri poskytnutí VÚB Hypotéky. Nehnuteľnosť Vám poistíme priamo na pobočke pri podpise zmluvných dokumentov.

Rýchlo, jednoducho a výhodne poistíme Váš:

 • rodinný dom , vrátane doplnkových budov a ostatných stavieb.
 • byt vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach bytového domu.
 • rozostavaný rodinný dom, prípadne rodinný dom v celkovej rekonštrukcii, vrátane stavebného materiálu určeného k jeho výstavbe. Po kolaudácii poistenie automaticky prechádza do poistenia rodinného domu a nemusíte uzatvárať novú poistnú zmluvu.

Poistenie poskytuje poistnú ochranu Vašej nehnuteľnosti pre prípad živelných rizík (požiar, úder blesku, výbuch, voda z vodovodného potrubia, víchrica, krupobitie, pád skál, kameňov, stromov, stožiarov, tiež snehu, povodne a záplavy, zosuvy pôdy, zemetrasenie a pod.), krytie škôd na elektromotoroch, krytie nákladov súvisiacich s poistnou udalosťou (vypratanie, búranie, a pod.) a navyše získavate aj ďalšie poistné krytia a to zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti a odcudzenie stavebných súčastí.

Prečo je poistenie nehnuteľnosti vo VÚB výhodné

 • získate poistenie pripravené presne podľa Vašich potrieb a parametrov VÚB Hypotéky
 • poistnú zmluvu s Vami uzatvoríme rýchlo a jednoducho priamo na pobočke pri podpise zmluvných dokumentov k VÚB Hypotéke
 • vinkulácia poistného plnenia v prospech banky je súčasťou poistnej zmluvy
 • rozostavané rodinné domy poisťujeme už hneď od začiatku stavby

Ak máte záujem o poistenie Vašej domácnosti, radi Vám ju poistíme priamo v úverovej zmluve pri poskytnutí flexihypotéky. Poistíme Vám domácnosť, ktorá sa nachádza v založenej nehnuteľnosti

Poistenie poskytuje poistnú ochranu Vašej domácnosti pre prípad:

 • poškodenia, alebo krádeže hnuteľných vecí tvoriacich zariadenie domácnosti (vrátane peňazí, cenností, elektroniky a pod.),
 • poškodenia, alebo krádeže stavebných súčastí,
 • poškodenia, alebo krádeže hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch v tom istom mieste poistenia,
 • nákladov súvisiacich s poistnou udalosťou (odvoz, náhradné ubytovanie).

Navyše dostanete aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú osobami žijúcimi v poistenej domácnosti a to do výšky 16 596,96 Eur bez ohľadu na výšku poistnej sumy.

Prečo je poistenie domácnosti vo VÚB výhodné:

 • získate poistenie presne podľa Vašich požiadaviek - poistnú sumu si volí klient sám
 • poistnú zmluvu uzatvárate priamo v úverovej zmluve, jednoducho a rýchlo
 • získate nadštandardnú poistnú ochranu