• Žiadny návrh

Odklad splátok - firmy a podnikatelia

Veľmi dobre si uvedomujeme zložitú situáciu podnikateľov či firiem a vieme, že len odklad splátok nemusí stačiť na preklenutie ťažkého obdobia. Preto budeme riešiť individuálne požiadavky na finančnú pomoc či už vo forme úverov alebo dodatočných prostriedkov.  

Kto môže požiadať o odklad splátok?

O odklad splátok úveru na obdobie v maximálnej dĺžke 9 mesiacov môže požiadať klient banky, ktorý sa dostal do finančných problémov z dôvodu pandémie koronavírusu. O odloženie splátok môžu požiadať živnostníci a malé a stredné podniky, ktoré majú do 250 zamestnancov, ročný obrat do 50 miliónov EUR alebo celková ročná súvaha nepresiahne 43 miliónov EUR.

Pre fyzické osoby máme pripravený formulár v sekcii Ľudia

ŽIADOSŤ CEZ INTERNET BANKING:

O odklad sa dá požiadať aj cez internet banking, stačí ísť do detailu vášho úveru, kde nájdete odklik na predvyplnenú žiadosť. Tento spôsob je ešte jednoduchší a rýchlejší ako formulár.

ŽIADOSŤ PRE LEASING:

Pre odklad leasingových splátok máme pripravený formulár na webe VÚB Leasingu, pre Quatro Car na tejto webovej adrese.

HLAVNÉ PODMIENKY:

Žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere. Ak klient nesplnil tieto zákonné podmienky, môže sa s bankou dohodnúť na inom riešení situácie.

Aký je postup?

Vyplňte formulár presne podľa nižšie uvedených vysvetliviek. Ak bude formulár chybne vyplnený, nemôže ho banka akceptovať. Ak je formulár vyplnený správne, banka Vás bude informovať o výsledku do 30 dní od podania žiadosti. 

Upozornenie! Formulár sa netýka leasingových zmlúv. 

 

ŽIADOSŤ O ODKLAD SPLÁTOK

Vysvetlivky k poliam

Obchodné meno dlžníka: Uveďte názov spoločnosti presne podľa registra, v ktorom máte zapísané podnikanie.

Identifikačné číslo dlžníka: Identifikačné číslo organizácie, skratka IČO, nájdete buď v živnostenskom registri alebo v ORSR (na internete), alebo aj v originálnom osvedčení, ktoré ste obdŕžali v deň zápisu.

Sídlo alebo miesto podnikania dlžníka: Uveďte presnú adresu, ktorú máte zapísanú v obchodnom/ živnostenskom, prípadne inom registri.

Korešpondenčná adresa: Uveďte adresu, na ktorej sa zdržiavate a preberáte úradnú, poprípade inú listovú zásielku.

Adresa na elektronické doručovanie pre dlžníka (email): Cez tento email budeme s Vami komunikovať a preto je dôležité, aby bolo správne vyplnené. Nesprávna alebo neexistujúca emailová adresa môže byť dôvodom zamietnutia Vašej žiadosti.

Telefónne číslo dlžníka: Uveďte Vaše telefónne číslo, na ktorom Vás kedykoľvek zastihneme a budeme môcť s Vami komunikovať. Skontrolujte si jeho správnosť a vyplňte ho podľa vzoru.

Číslo zmluvy o úvere: Číslo Vašej zmluvy o úvere nájdete na prvej strane v podpísanej úverovej zmluve alebo na výpise z úverového účtu.

Dátum uzavretia zmluvy o úvere: Uveďte dátum podpisu zmluvy o úverektorý je uvedený v podpísanej úverovej dokumentácii.

Požadovaný odklad splácania úveru: Vyberte jednu z možností odkladu, o ktorú máte záujem a taktiež dátum splátky, ktorú si želáte odložiť. Túto splátku už nebude potrebné uhradiť z Vášho bežného účtu ale nastaví sa jej odklad spolu s ďalšími mesačnými splátkami, ktoré si požadujete odložiť. 

Doba odloženia splácanie úveru: Vyberte si jednu z možností, a to 1 až 9 mesiacov. Doba odkladu splátok znamená počet mesiacov, počas ktorých nebudete musieť uhrádzať splátku úveru.

Označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie: Nájdete ho buď v živnostenskom registri alebo v obchodnom registri (na internete), alebo aj v originálnom osvedčení, ktoré ste obdŕžali v deň zápisu.

Číslo zápisu: Číslo zápisu, ktoré je uvedené vo výpise z OR SR/ ŽR SR.

Napríklad pre spoločnosť zapísanej v OR SR ide o oddiel a vložku číslo: oddiel: Sro, vložka č. xxxxx/B. Pri živnostníkoch sa uvádza vo forme napríklad: Okresný úrad xxx, Číslo živnostenského registra: xxx-xxxxx

Identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene dlžníka pri podaní tejto žiadosti o odklad splácania úveru: Doplňte všetky potrebné údaje do jednotlivých polí tak, ako ich máte uvedené v občianskom preukaze alebo inom identifikačnom doklade (vrátane diakritiky). Skontrolujte si prosím správnosť vyplnených údajov.

Druh dokladu totožnosti: Uveďte druh Vášho platného identifikačného dokladu, ktorým sa bežne preukazujete, napríklad občiansky preukaz alebo pas.

Číslo dokladu totožnosti: Uveďte číslo zadaného identifikačného dokladu.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.