• Žiadny návrh

Spolu si poradíme

ANTIKORONA 1

ANTIKORONA 1

Slovak Investment Holding (SIH) poskytuje v spolupráci s VÚB a ďalšími bankami pomoc pre malé a stredné podniky. Úver SIH antikorona záruka je určený na preklenutie výpadkov príjmu v období krízových opatrení proti šíreniu koronavírusu.

VÚB ako líder na trhu v korporátnom bankovníctve získala najväčší podiel z týchto prostriedkov. "Vo VÚB poznáme detailne náročnú situáciu, v ktorej sa nachádzajú slovenskí podnikatelia, preto som rád, že sa nám podarilo získať najväčší podiel alokovaných peňazí od SIH na zvládnutie tohto ťažkého obdobia. Verím, že aj vďaka najširšej sieti firemných centier sa nám podarí doručiť pomoc v podobe preklenovacích úverov pre tých, ktorí ju akútne potrebujú," povedal Andrej Viceník člen predstavenstva a vrchný riaditeľ Divízie firemného bankovníctva VÚB banky.


Úvery aj pre small biznis

V schéme SIH antikorona záruky sa navyše podarilo vytvoriť podmienky aj pre menšie podniky a firmy, ktoré tak majú rovnaké šance získať potrebné finančné prostriedky pre svoje podnikanie. Pre mnohé menšie firmy bolo doteraz veľmi náročné získať potrebnú finančnú pomoc. Dôvodom boli náročné pravidlá a potrebná dokumentácia, ktorou väčšinou disponujú len väčšie firmy. Aj vďaka pripomienkam VÚB banky sa podarilo zjednodušiť proces a podklady potrebné na získanie financií z programu SIH antikorona záruka. Malým firmám to  umožní úspešne požiadať o potrebné prostriedky na zvládnutie koronakrízy.

Hlavné výhody záručného programu

 • výhodnejšia úroková sadzba oproti štandardným úverom
 • poskytnutie úveru bez poplatku za spracovanie, navýšenie úveru a predčasné splatenie úveru
 • odklad splátok istiny aj úrokov pri termínovaných úveroch po dobu 12 mesiacov od dátumu prvého čerpania
 • okrem záruky sa nevyžaduje žiadne hmotné zabezpečenie
 • poskytnutie záruky administruje banka

Hlavný účel je podpora udržania pracovných miest

Účelom je pomôcť malým a stredným podnikom vysporiadať sa s obmedzeným prístupom ku kapitálu, ktorý je spôsobený núteným zatvorením alebo obmedzením prevádzky, v súvislosti s nariadeniami krízového štábu alebo hlavného hygienika. Takisto umožní získať potrebné finančné prostriedky na udržanie pracovných miest.

Znížená úroková sadzba až o 4 % p.a.

Výšku úrokovej sadzby znížime až o 4 % p.a. počas celej doby splácania úveru. V prípade, že by zníženie úrokovej sadzby viedlo v ktoromkoľvek období k zápornej úrokovej sadzbe, uplatní sa na úver výsledná nulová úroková sadzba.
Nárok na úrokovú dotáciu vzniká splnením vopred zadefinovaných podmienok.

Odklad splácania úveru

Ďalšou pomocou je, že preklenovací úver získajú malé a stredné podniky vrátane 12-mesačného odkladu splátok istiny aj úroku. Takže úver začnú splácať po prvom roku čerpania úveru.

Cieľom pomoci je preklenutie obdobia zdravotno-bezpečnostných opatrení proti šíreniu nového koronavírusu,
spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Pre viac informácií kontaktujte prosím najbližšiu firemnú pobočku. Zoznam firemných pobočiek nájdete TU.

Pomoc sa poskytuje v dvoch formách:

a) portfóliová záruka za úver poskytnutý bankou ako finančným sprostredkovateľom;
b) bonifikácia úroku (úroková dotácia), t. j. úhrada časti alebo celej sumy úroku z úveru poskytnutého finančným sprostredkovateľom.

Účelom pomoci je pomôcť MSP vysporiadať sa s obmedzeným prístupom ku kapitálu,  ktorý je spôsobený krízovou situáciou mimo kontroly podnikov a umožniť im realizáciu sociálnych opatrení v podobe udržania pracovných miest aj napriek tejto krízovej situácii. 

Účel financovania:

 • investície do hmotného a nehmotného majetku súvisiace s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest,
 • prevádzkového potreby najmä v nadväznosti na obmedzený prístup MSP ku kapitálu v dôsledku udalosti mimo kontroly podniku

Formy financovania:

 • Termínovaný splátkový úver
 • Revolvingový úver
 • Kontokorentný úver

Max. výška úveru:

 1.180.000 Eur

Max. splatnosť úveru:

4 roky

ANTIKORONA 2

ANTIKORONA 2

Slovak Investment Holding (SIH) a Eximbanka poskytujú v spolupráci s VÚB a ďalšími bankami pomoc pre malé, stredné a veľké podniky. Úvery SIH antikorona záruka sú určené na preklenutie výpadkov príjmu v období krízových opatrení proti šíreniu koronavírusu.

Ako prvá banka sme podpísali zmluvy so SIH a Eximbankou na poskytovanie pomoci v rámci programu Antikorona 2 a momentálne máme v rámci tejto schémy rozpracované viaceré potenciálne vhodné možnosti financovania. V rámci Dohody o záručnom nástroji Antikorona záruka je pre všetky banky k dispozícii celkový limit 1,75 miliardy eur.

Obdobie poskytnutia pre všetky schémy: do 31.12.2021


Dohody so SIH - Výška úveru je max. 2 mil Eur (pre Mikropodniky max. 500 tis. Eur)

alebo dvojnásobok ročných mzdových nákladov podniku za rok 2019 alebo 25% celkového obratu podniku za rok 2019.

Splatnosť úveru:

min. 2 roky, max. 6 rokov s odkladom splácania istiny a úrokov na 12 mesiacov. Prijímateľ úveru má však možnosť odklad splácania odmietnuť.

Minimálne zabezpečenie:

MSP pri úvere do 500 tis. Eur osobné ručenia alebo zabezpečenie obvyklé pre prevádzkové úvery alebo úvery na obnovovacie investície. Všetky podniky s výnimkou mikropodnikov pri úvere do 2 Mio Eur: zabezpečenie obvyklé pre príslušný typ financovanie (prevádzka alebo obnovovacie investície)

Krytie:

90% z istiny úveru

Možnosť odpustenia záručného poplatku pri splnení nasledovných podmienok (na základe žiadosti podniku):

 • podnik v období 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru udrží priemernú úroveň zamestnanosti oproti priemernému stavu zamestnancov za 12 

  mesiacov pred podaním žiadosti o úver

 • po 12 mesiacoch od čerpania úveru nebude mať podnik žiadne záväzky po lehote splatnosti viac ako 1 mesiaco na povinných odvodoch voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni

 • nebude mať vyššie záväzky na povinných odvodoch voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni, ako bola suma takýchto záväzkov v čase podania žiadosti o úver znížená o sumu poskytnutého úveru, pričom na tieto záväzky má s príslušnou poisťovňou dohodnutý splátkový kalendár, ktorý dodržiava

Poplatky za úver:

v zmysle platného Cenníka VÚB a.s. s výnimkou poplatkov Odplata za poskytnutie úveru, Poplatok za navýšenie úveru a Poplatok za predčasné splatenie úveru, ktorých výška ju 0 EUR.


Dohoda s Eximbankou - Výška úveru je od 2 do 20 mil. EUR

Splatnosť úveru:

min. 2 roky, max. 6 rokov s odkladom splácania istiny a úrokov na 12 mesiacov. Prijímateľ úveru má však možnosť odklad splácania odmietnuť.

Minimálne zabezpečenie:

 • pri úveroch do 5.000.000 EUR zabezpečenie, ktoré je obvykle poskytované ppdnikom pri prevádzkovom úvere (t.j. záložné právo k pohľadávkam a zásobám, ako aj k majetku ktorý je predmetom obnovovacej investície, ak sa Úver poskytuje na takýto účel),
 • pri úveroch nad 5.000.000 EUR zabezpečenie minimálne v rozsahu uvedenom vyššie, pričom zabezpečenie by spravidla malo mať vyššiu hodnotu ako pri úveroch do 5.000.000 EUR.

 

Max. úroková sadzba:

1,9% p.a.

Krytie:

80% z istiny úveru

Možnosť odpustenia záručného poplatku pri splnení nasledovných podmienok (na základe žiadosti podniku):

 • podnik v období 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru udrží priemernú úroveň zamestnanosti oproti priemernému stavu zamestnancov  za 12 mesiacov pred podaním žiadosti o úver
 • po 12 mesiacoch od čerpania úveru nebude mať podnik žiadne záväzky po lehote splatnosti  viac ako 1 mesiaco na povinných odvodoch voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni
 • nebude mať vyššie záväzky na povinných odvodoch voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni, ako bola suma takýchto záväzkov v čase podania žiadosti o úver znížená o sumu poskytnutého úveru, pričom na tieto záväzky má s príslušnou poisťovňou dohodnutý splátkový kalendár, ktorý dodržiava

Poplatky za úver:

v zmysle platného Cenníka VÚB a.s. s výnimkou poplatkov Odplata za poskytnutie úveru, Poplatok za navýšenie úveru a Poplatok za predčasné splatenie úveru, ktorých výška ju 0 EUR

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.