Kontakt Internet banking IB Search ×

Havarijné poistenie KASKO

je poistenie motorových alebo prípojných vozidiel, jeho častí, príslušenstvo tvoriace štandardnú a povinnú výbavu. Kryje poškodenie alebo zničenie motorového vozidla a jeho výbavy náhodnou poistnou udalosťou následkom havárie, živelných udalostí, krádeže, lúpeže a vandalizmu. Územná platnosť sa dojednáva individuálne, štandardne pre geografické územie Európy.

Výber poisťovne a uzavretie havarijného poistenia je zmluvnou povinnosťou a zodpovednosťou klienta. K rozhodujúcim parametrom výberu KASKO poistenia patria najmä poistené riziko, výška spoluúčasti, územná platnosť poistenia, ponuka asistenčných služieb, rýchlosť a kvalita likvidácie poistných udalostí a tiež požiadavky lízingovej spoločnosti.

Ku KASKO je možné dojednať rôzne druhy pripoistení podľa špecifických ponúk jednotlivých poisťovní (poistenie spoluúčasti čelného skla, poistenie schopnosti splácať lízingové/úverové splátky, poistenie nadštandardnej výbavy vozidla, batožiny alebo vecí osobnej potreby, osôb prepravovaných poisteným motorovým vozidlom, nákladov na náhradné vozidlo, asistenčné služby či právnu asistenciu).