Kontakt Internet banking IB Search ×

Informácie pre akcionárov

Informácie o hlavnom akcionárovi sú k dispozícii v časti Profil banky. Zoznam členov Predstavenstva a Dozornej rady spoločnosti VÚB, a.s. je k dispozícii v časti Profil banky. 

Informácie, ktoré banka o sebe publikuje, sú v časti O banke. 

Finančné výkazy a dôležité základné informácie o VÚB banke sú k dispozícii v časti Finančné ukazovatele. 

Ďalšie doplnkové informácie o postavení VÚB banky na trhu a jej hodnotení sú k dispozícii v častiach Profil banky a Hodnoty a princípy.
Výpis údajov o VÚB banke z Obchodného registra SR.

Základné imanie a akcie VÚB, a.s.

Základné imanie VÚB banky je vo výške € 430 819 063,81 (12 978 108 000 Sk) a je rozdelené na (a) 4 078 108 akcií na meno vydaných v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou € 33,20 (1000 Sk) na jednu akciu a (b) 89 akcií na meno vydaných v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou vo výške € 3 319 391,89 (100 000 000 Sk) na jednu akciu. VÚB, a.s. má celé základné imanie splatené.

Akcie VÚB, a.s. sú obchodované na verejnom kapitálovom trhu organizovanom Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s. pod číselným označením akcií – ISIN – SK 111 000 1437 v celkovom počte 4 078 108 kusov. Informácie o týchto akciách VÚB, a.s. taktiež poskytuje Burza cenných papierov v Bratislave na svojej internetovej stránke v časti obchodované cenné papierekótovací prospekt akcie VÚB, a.s. Okrem uvedených akcií VÚB banka emitovala aj 89 akcií na meno, ktoré však nie sú verejne obchodovateľné.

Informácie o akciách VÚB, a.s. obchodovaných na verejnom kapitálovom trhu
Názov cenného papiera Akcia Všeobecnej úverovej banky, a.s.
Podoba cenného papiera zaknihovaná akcia *
Forma cenného papiera akcia na meno
Emitent cenného papiera Všeobecná úverová banka, a.s.
Krajina vydania akcie Slovenská republika
Počet vydaných akcií 4 078 108 ks
Menovitá hodnota € 33,20 (1000 Sk) @
Umiestnenie emisie akcií Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Kapitálový trh Hlavný kótovaný akciový trh
Mena obchodovania Euro (€)
Číselné označenie akcií – ISIN SK 111 000 1437
Skratka názvu cenného papiera 1VUB02A
Akciový index SAX #

Legenda:
* zaknihovaná akcia predstavuje elektronický zápis v evidencii Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
# slovenský akciový index Burzy cenných papierov v Bratislave, ktorého významnou súčasťou je akcia VÚB, a.s.
@ prepočítavací koeficient medzi eurom a slovenskou korunou, t.j. konverzný kurz, bol stanovený Radou ministrov financií krajín Európskej únie (ECOFIN) dňa 8.júla 2008 na úrovni 1 € = 30,1260 Sk.

Štruktúra akcionárov

Informácie o akcionároch banky sa uverejňujú štvrťročne, do 30 dní od konca daného kvartálu. Uvedené údaje sú so stavom ku dňu 31. decembra 2016.

Podľa typu majiteľa Podiel akcií v tis.  €*      Podiel v %
Intesa Sanpaolo Holding International S.A. – väčšinový majiteľ      418 034 97,03
Ostatné právnické osoby 5 421 1,26
Fyzické osoby 7 364 1,71
S P O L U 430 819 100,00
Podľa štátnej príslušnosti majiteľa Podiel akcií v tis. €*      Podiel v %
Intesa Sanpaolo Holding International S.A. – väčšinový majiteľ      418 034 97,03
Domáci akcionári 9 349 2,17
Ostatní zahraniční akcionári 3 436 0,80
S P O L U 430 819 100,00

* Podiel akcií VÚB, a.s. v € znamená hodnotu vlastnených akcií VÚB, a.s. vyjadrenú menovitou hodnotou v Eurách vynásobenú počtom vlastnených akcií
Akcie VÚB, a.s., vlastnilo 29 183 akcionárov ku dňu 31. decembra 2016. Zahraniční akcionári pochádzajú z týchto krajín s nasledovným podielom na ZI (v %): Luxembursko (97,032%), Nemecko (0,651%), Česko (0,139%), Veľká Británia (0,004 %), Rakúsko, USA, Švajčiarsko, Kanada, Rumunsko, Francúzsko, Švédsko, Belgicko a Cyprus.

 

Prehľad o výplate dividend z akcií VÚB, a.s.

Menovitá hodnota akcie € 33,20 s číselným označením ISIN SK1110001437.

Upozornenie:

  1. Akcionári, ktorí majú právo na výplatu dividend (a to aj z minulých rokov, ktoré sú ešte nevyplatené a nepremlčané) a zároveň chcú predať akcie VÚB, a.s., si právo na výplatu dividend (t.j. požiadať o výplatu dividend) musia uplatniť pred predajom akcií VÚB, a.s.
  2. Akcionári, ktorí boli majiteľmi akcií VÚB, a.s., k rozhodujúcemu dňu na určenie osôb oprávnených na dividendu (t.j. k 3. máju 2019) a teda vzniklo im právo na dividendu zo zisku za rok 2018, dostali oznámenie o výplate dividend, avšak predali po tomto dátume (t.j. po 3. máji 2019) svoje akcie a nenechali si pred predajom vyplatiť dividendy, tieto dividendy boli predajom prevedené na nového majiteľa akcií. Uvedené znamená, že dividendy nebudú akcionárovi vyplatené aj napriek tomu, že akcionárovi bolo doručené oznámenie o výplate dividend. Uvedené neplatí, ak akcionár uzatvoril osobitnú dohodu o prevode práva na dividendu. 
Dividenda za rok Suma dividendy na jednu akciu VÚB, a.s. Rozhodujúci deň na určenie osôb oprávnených na dividendu # Dátum výplaty dividendy §
2013 ⃰ € 6,50 24. apríl 2014 26. máj 2014
2014 € 6,90 24. apríl 2015 26. máj 2015
2015 € 10,04 21. apríl 2016 12. máj 2016
2016 € 5,55 21. apríl 2017 12. máj 2017
2017 € 11,10 20. apríl 2018 11. máj 2018
2018 € 9,64 3. máj 2019  24. máj 2019

Legenda:
# rozhodujúci deň znamená, že máte právo na dividendu, pokiaľ ste k tomuto dňu vlastnili akcie VÚB, a.s. podľa zoznamu majiteľov akcií VÚB, a.s. vedeného v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.
@ prepočítavací koeficient medzi eurom a slovenskou korunou, t.j. konverzný kurz, ktorý bol stanovený Radou ministrov financií krajín Európskej únie (ECOFIN) dňa 8.júla 2008 na úrovni 1 € = 30,1260 Sk.
§ dátum výplaty dividendy je dátum začiatku vyplácania dividendy, ktorý bol určený rozhodnutím valného zhromaždenia akcionárov VÚB, a.s.

 ⃰  posledným dňom na vyplácanie dividend za rok 2013 je 26. máj 2019, keďže tieto dividendy ako premlčané už sa nebudú vyplácať odo dňa 27.  mája 2019  

SPÔSOB A MIESTO VÝPLATY DIVIDENDY

Výplata dividendy z akcií VÚB, a.s., je možná jedným z nasledujúcich spôsobov:

(1) v hotovosti – všetky právnické a fyzické osoby na ktoromkoľvek obchodnom mieste VÚB, a.s., na území Slovenskej republiky. Fyzické osoby sú povinné predložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Právnické osoby sú povinné predložiť Výpis z Obchodného registra SR, nie starší ako tri mesiace. Zahraničné právnické osoby sú povinné predložiť výpis z relevantného registra potvrdzujúceho existenciu právnickej osoby a spôsob konania za túto osobu, a to nie starší ako tri mesiace. Písomné listiny alebo dokumenty znejúce v inom jazyku ako slovenskom alebo českom musia byť predložené spolu s ich úradným prekladom do slovenského jazyka. Nevyžaduje sa úradný preklad Žiadosti o výplatu dividend z akcií VÚB, a.s., na účet bezhotovostným prevodom (ďalej aj ako „Žiadosť“), ktorá je predložená v anglickom jazyku, v súlade s týmto oznámením na priloženom formulári. V prípade, že dividenda prevyšuje sumu 3 320 EUR, výplata je možná len na účet bezhotovostným prevodom na základe Žiadosti.

(2) bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na účet (povinne ak dividenda prevyšuje 3 320 EUR)
(i) všetky fyzické a právnické osoby na základe „Žiadosti o výplatu dividend z akcií VÚB, a.s., na účet bezhotovostným prevodom“ podanej osobne na ktoromkoľvek obchodnom mieste VÚB, a.s., na území Slovenskej republiky. Formulár Žiadosti je prílohou tohto listu a je k dispozícii na požiadanie na ktoromkoľvek obchodnom mieste VÚB, a.s., a taktiež na internetovej stránke www.vub.sk pod odkazovým heslom „Informácie pre akcionárov“ v časti „O VÚB“. Vyžaduje sa úradné overenie (osvedčenie) podpisu akcionára na uvedenej Žiadosti (notárom alebo matrikou na území Slovenskej alebo Českej republiky). Pokiaľ by podpis akcionára bol úradne overený mimo územia Slovenskej alebo Českej republiky, musí byť vyššie overený alebo osvedčený tzv. apostillou (Apostille) v súlade s Hágskym dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overovania zahraničných verejných listín z 5.10.1961. Totožnosť a podpisy môžu byť tiež bezplatne overené zamestnancami VÚB, a.s. na základe osobného predloženia platného dokladu totožnosti (občianskeho preukazu alebo cestovného pasu). Právnické osoby sú povinné predložiť výpis z Obchodného registra SR, nie starší ako tri mesiace. Zahraničné právnické osoby sú povinné predložiť výpis z relevantného registra potvrdzujúceho existenciu právnickej osoby a spôsob konania za túto osobu, a to nie starší ako tri mesiace. Písomné listiny alebo dokumenty znejúce v inom jazyku ako slovenskom alebo českom musia byť predložené spolu s ich úradným prekladom do slovenského jazyka. Nevyžaduje sa úradný preklad Žiadosti, ktorá je predložená v anglickom jazyku, v súlade s týmto oznámením na priloženom formulári.

(ii) všetky fyzické a právnické osoby – na základe „Žiadosti o výplatu dividend z akcií VÚB, a.s., na účet bezhotovostným prevodomzaslanej poštou na vlastné náklady na adresu sídla banky: VÚB, a.s., oddelenie 6502 – Treasury Back-Office, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava. Formulár Žiadosti je prílohou tohto listu a je k dispozícii na požiadanie na ktoromkoľvek obchodnom mieste VÚB, a.s., a taktiež na internetovej stránke www.vub.sk pod odkazovým heslom „Informácie pre akcionárov“ v časti „Rýchle odkazy“. Vyžaduje sa úradné overenie (osvedčenie) podpisu akcionára na uvedenej Žiadosti (notárom alebo matrikou na území Slovenskej alebo Českej republiky). Pokiaľ by podpis akcionára bol úradne overený mimo územia Slovenskej alebo Českej republiky, musí byť vyššie overený alebo osvedčený tzv. apostillou (Apostille) v súlade s Hágskym dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overovania zahraničných verejných listín z 5.10.1961. Právnické osoby sú povinné predložiť výpis z Obchodného registra SR, nie starší ako tri mesiace. Zahraničné právnické osoby sú povinné predložiť výpis z relevantného registra potvrdzujúceho existenciu právnickej osoby a spôsob konania za túto osobu, a to nie starší ako tri mesiace. Písomné listiny alebo dokumenty znejúce v inom jazyku ako slovenskom alebo českom, musia byť predložené spolu s ich úradným prekladom do slovenského jazyka. Nevyžaduje sa úradný preklad Žiadosti, ktorá je predložená v anglickom jazyku, v súlade s týmto oznámením na priloženom formulári.

Listy s oznámením o výplate dividendy nie je potrebné predkladať pri uplatňovaní nároku na dividendu.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K DIVIDENDÁM - DAŇOVÉ A ODVODOVÉ POVINNOSTI

ZDANENIE PRÍJMU Z DIVIDENDY 

Za podmienok stanovených zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmu“) vyplatená dividenda zo zisku VÚB, a.s., dosiahnutého v roku 2018, je predmetom zrážkovej dane z príjmu v Slovenskej republike.

ODVOD DO ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE Z DIVIDEND ZO ZISKU - ZMENA OD 1.1.2016 

V zmysle novely zákona o zdravotnom poistení (č. 580/2004 Z.z.) VÚB, a.s. nemá povinnosť odvádzať preddavky na zdravotné poistenie z dividend a ani akcionári VÚB, a.s. nemusia platiť zdravotné odvody z dividend s účinnosťou od 1.1.2016. Uvedené znamená, že ak dochádza k výplate dividend po 1.1.2016 a neskôr, nie je žiadna zákonná vykazovacia a odvodová povinnosť.

  PDF
Doplňujúce informácie ikona pdf
Žiadosť o výplatu dividendy                                                                       ikona pdf
Plnomocenstvo

Riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB, a.s., 2020

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B (ďalej aj ako „Spoločnosť“, „VÚB banka“, „VÚB, a.s.“), zvolalo v súlade s ustanovením § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ObchZ“) a článku 7 bod 7.1 platných Stanov VÚB, a.s., riadne valné zhromaždenie (ďalej aj ako „RVZ“), ktoré sa konalo v sídle VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, dňa 24. apríla 2020 o 14.00 hod. s programom v zmysle pozvánky na RVZ, zasielanej všetkým akcionárom VÚB, a.s. Rozhodujúcim dňom podľa § 156a ObchZ a § 52 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uplatnenie práva účasti na RVZ a ďalších práv akcionára na RVZ bol 16. apríl 2020.

Informačné povinnosti podľa § 188 ods. 5 a § 201c ObchZ

VÚB, a.s. uverejňuje v zmysle § 188 ods. 5 a § 201c ObchZ výsledky hlasovania akcionárov na Riadnom valnom zhromaždení dňa 24. apríla 2020:

 

 

  PDF
Výsledky hlasovania Riadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s., konaného dňa 24. apríla 2020 ikona pdf
Závery Riadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s., konaného dňa 24. apríla 2020 ikona pdf
VÚB, a.s. Politika odmeňovania a stimulov 2020 ikona pdf
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

PREDAJ A KÚPA AKCIÍ VÚB, a.s.

V prípade záujmu obchodovať s akciami VÚB, a.s., prosím, kontaktujte ktorúkoľvek retailovú pobočku VÚB, a.s., kde Vám radi pomôžu pri sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov.

PREDAJ AKCIÍ

Predaj akcií VÚB, a.s. je možné uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

UPOZORNENIE: Akcionári, ktorí majú právo na výplatu dividend a zároveň chcú predať akcie VÚB, a.s. si právo na výplatu dividend musia uplatniť pred predajom akcií VÚB, a.s.

PREDAJ AKCIÍ VÚB PRIAMO VÚB BANKE - len do 12. APRÍLA 2015

Akcie VÚB, a.s. bolo možné dobrovoľne predať priamo VÚB banke, ako ich emitentovi za podmienok určených uznesením Valného zhromaždenia do 12. apríla 2015. V súčasnosti nie je možné predať akcie priamo VÚB banke, banka Vám rada pomôže sprostredkovať predaj akcií VÚB, a.s. na Burze cenných papierov.

  PDF
ĎALŠIE MOŽNOSTI PREDAJA AKCIÍ VÚB, A.S. ikona pdf
NÁKUP A PREDAJ AKCIÍ VÚB, A.S. ikona pdf
ZMENA OSOBNÝCH ÚDAJOV AKCIONÁRA - ako a komu hlásiť      ikona pdf
ZDEDENÉ AKCIE VÚB, A.S. ikona pdf
DAROVANIE AKCIÍ VÚB, A.S ikona pdf

Informácie o kurze akcií VÚB, a.s.
Informácie o aktuálnom kurze akcií VÚB, a.s. na verejnom kapitálovom trhu môžete sledovať v dennej tlači uverejňujúcej burzové správy s celoštátnou pôsobnosťou, napr. PRAVDA, Hospodárske noviny alebo na internetovej stránke Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. www.bsse.sk pod odkazovými heslami „obchodovanie/kurzové lístky/kurzový lístok akcií“ (číselné označenie akcií VÚB, a.s., ISIN SK 111 000 1437). Akcia VÚB, a.s. je súčasťou slovenského akciového indexu SAX a významnou mierou ovplyvňuje jeho vývoj.
Vývoj kurzu akcií VÚB, a.s.

FORMULÁRE, VZORY PLNÝCH MOCÍ A ZMLÚV, ŽIADOSTI

  PDF
Žiadosť o výplatu dividend z akcií VÚB, a.s. na účet bezhotovostným prevodom ikona pdf
Žiadosť o zmenu osobných údajov – dokument Centrálneho depozitára F1 ikona pdf
Žiadosť o výpis z účtu majiteľa cenných papierov – dokument Centrálneho depozitára F11      ikona pdf
Vzor zmluvy o darovaní cenných papierov (akcií) ikona pdf
Plnomocenstvo na výplatu dividendy (pre občanov / fyzické osoby) – vzor ikona pdf
Plnomocenstvo na výplatu dividendy (pre firmy / právnické osoby) – vzor ikona pdf
Plnomocenstvo na účasť na valnom zhromaždení fyzické osoby a právnické – vzor ikona pdf
Informácia o spracúvaní osobných údajov pre akcionárov spoločnosti VÚB, a.s. ikona pdf

KONTAKTY

Výplata dividendy
Tel: 02/5055 2311
Oddelenie 6502 - Back office
e-mail: bo_securities@vub.sk