Contact Internet banking IB Search ×deco

Customer care

Aktívnym počúvaním sa snažíme lepšie porozumieť Vašim potrebám a očakávaniam v oblasti bankových produktov a následne zlepšiť naše produkty a služby.

Chceme byť najlepšou bankou v spokojnosti klientov na Slovensku.

My, vo VÚB, a.s., sme pevne presvedčení, že kvalita, dôvera a úcta prejavená klientom predstavujú kľúčové hodnoty, ktoré je potrebné neustále ochraňovať.

Pre zlepšenie kvality našich služieb a spoločné budovanie pevného vzťahu s našimi klientmi, založeného na vzájomnej dôvere, sme vytvorili program „Počúvame vás na 100 %“.

Program Počúvame vás na 100 % je súčasťou firemnej kultúry celej skupiny Intesa Sanpaolo. Snažíme sa ním zisťovať potreby našich klientov a hľadať konkrétne zlepšenia v súvislosti s ich spokojnosťou.

Údaje o spokojnosti klientov získavame hlavne prostredníctvom telefonických prieskumov, ale aj vďaka aplikácii STAFFINO.

Telefonické prieskumy

Telefonické prieskumy sa uskutočňujú prostredníctvom telefonických dotazníkov na náhodne vybranej vzorky našich klientov. Do tejto vzorky môžete byť zaradený i Vy, resp. Vaša spoločnosť.

Prieskum spokojnosti našich klientov s návštevou pobočky prebieha počas celého roka a realizujeme ho prostredníctvom VÚB Kontaktného centra.

Okrem uvedeného, realizujeme tiež ďalšie prieskumy, ktorými sledujeme spokojnosť našich klientov. Tieto zabezpečujú špecializované spoločnosti s výslovným súhlasom VÚB banky. Pracovník spoločnosti Vás môže telefonicky kontaktovať a požiadať o vyjadrenie názoru na VÚB banku, kvalitu jej služieb či produktov. Agentúre nie sú poskytnuté žiadne údaje, ktoré by boli v rozpore so Zákonom o ochrane osobných údajov. Získané odpovede sa považujú za prísne dôverné a spracovávajú sa štatisticky. V žiadnom prípade nebudete požiadaný o poskytnutie konkrétnych informácií týkajúcich sa napr. kreditných kariet alebo čísiel bežného účtu, výšky alebo druhu investícií, úverov a pôžičiek, prístupových kódov alebo hesiel a pod.

Medzibankový prieskum spokojnosti

V rámci projektu Počúvame Vás na 100 % realizujeme raz ročne aj medzibankový prieskum úrovne spokojnosti klientov so službami bánk zahrnutých do prieskumu (Všeobecná úverová banka, a.s., Tatra banka, a.s., Československá obchodná banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Prima banka, a.s.). Otázky v tomto prieskume sú zamerané na viaceré okruhy (imidž, popredajný servis, vzťah s personálom a ďalšie).

Veríme, že sa rozhodnete venovať nám trochu času a pozornosti. Váš názor bude cenným príspevkom k tomu, aby sme dokázali splniť náš cieľ: zlepšovať kvalitu našich produktov a ponúkaných služieb.

Pri napĺňaní nášho poslania, stať sa najlepšou bankou v spokojnosti klientov, vychádzame najmä zo spätnej väzby, ktorú ako banka od klienta dostávame vo forme rôznych podnetov.

Sme Vám vďační za to, že úprimne a konštruktívne poukážete na naše pozitíva a nedostatky, a tým nám umožníte hľadať cestu k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb. Uvedomujeme si, že naša práca má význam len vtedy, keď sú klienti s našimi službami spokojní.
 Informácia o právach spotrebiteľa a riešení sporov

Zrealizované riešenia

Na základe získanej spätnej väzby sa nám podarilo zaviesť napríklad tieto zlepšenia:

  • Personalizácia Internet bankingu – prispôsobenie zobrazovaných stĺpcov a počtu riadkov
  • Zobrazenie celkovej sumy čakajúcich platieb v prehľade čakajúcich platieb
  • Hromadná aktualizácia údajov (telefónnych čísiel, korešpondenčných a e-mailových adries)
  • Možnosť vytvoriť trvalý príkaz z detailu zadanej debetnej platby  

Vďaka aplikácii Staffino môže klient ohodnotiť svoje skúsenosti s VÚB bankou a jej zamestnancami a zanechať bezprostrednú spätnú väzbu ihneď po návšteve. Tento hodnotiaci systém je vytvorený tímom slovenských autorov a používaný je vo viac ako 15 štátoch sveta.

Je to jednoduché. Aplikáciu Staffino si môžete stiahnuť do svojho mobilného zariadenia cez App Store (iOS), Google Play (Android), alebo priamo cez internetovú stránku www.staffino.sk. V aplikácii vyhľadáte zamestnanca, ktorého chcete ohodnotiť a zanecháte nám Vašu spätnú väzbu: Každý príspevok je pre nás dôležitý a pomôže nám zlepšovať kvalitu našich produktov a služieb.