• No suggestion

Skupina VÚB v prvom polroku 2019 pokračovala s výbornou obchodnou výkonnosťou

"

„Prvý polrok 2019 nám priniesol veľmi uspokojivé výsledky a to tak v zmysle úverovania, ako aj zdrojov
financovania, teda vkladov. Tieto skvelé výsledky nám pomohli čiastočne kompenzovať vplyv prostredia nízkych
úrokových sadzieb a prísneho regulačného rámca. Porovnanie s minulým rokom je ale aj naďalej ovplyvnené
jednorazovým výnimočným obchodným výsledkom,“ uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky.


Ku koncu marca dosiahol celkový objem úverov 14,1 mld. EUR (11,9 % medziročný nárast) a objem
vkladov dosiahol úroveň 11,6 mld. EUR (13,9% medziročný nárast).
Skupina VÚB dosiahla prevádzkový zisk vo výške 92,5 mil. EUR, pomer nákladov a výnosov vo výške 51,9%
a čistý zisk na úrovni 57,3 mil. EUR.
Kapitálová primeranosť VÚB zostala aj naďalej silná. Primeranosť kapitálu na úrovni Skupiny predstavovala
v júni 2019 14,95%, čo je vysoko nad požiadavkami stanovenými Národnou bankou Slovenska.


Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného
výsledku:

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.