• No suggestion

Skupina VÚB so silnou a vyváženou obchodnou výkonnosťou počas prvých troch štvrťrokov 2019

"


"V treťom štvrťroku 2019 sme pokračovali vo výraznom raste aktív a zároveň sme boli schopní zlepšovať základňu pre financovanie tohto rastu. Náš obozretný prístup k riziku nám priniesol výraznú úsporu v oblasti opravných položiek a vďaka naším interným iniciatívam sme boli schopní na štrukturálnej úrovni znížiť administratívne náklady. Toto nám čiastočne pomohlo vykompenzovať výpadok spôsobený nízkymi úrokovými sadzbami a menej priaznivým regulačným rámcom. Treba samozrejme spomenúť, že výsledok v rovnakom období minulého roka bol viditeľne ovplyvnený jednorazovými transakciami, ktoré sa tento rok nebudú opakovať a tým výrazne ovplyvňujú medziročné porovnanie výsledkov,“ uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky.

Ku koncu septembra dosiahol celkový objem úverov 14,5 mld. EUR (9,3 % medziročný nárast)  a objem vkladov dosiahol úroveň 11,8 mld. EUR (10,1% medziročný nárast).

Skupina VÚB dosiahla prevádzkový zisk vo výške 138,8 mil. EUR, pomer nákladov a výnosov vo výške 51,9%  a čistý zisk na úrovni 102,1 mil. EUR.

Kapitálová primeranosť VÚB zostala aj naďalej silná. Primeranosť kapitálu na úrovni Skupiny predstavovala v septembri 2019 17,05%, čo je vysoko nad požiadavkami stanovenými Národnou bankou Slovenska.

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku:

EUR mil.

September 2019

September  2018

Zmena

Prevádzkové výnosy

334.5

400.1

-16.4 %

Prevádzkové náklady

(173.7)

(180.0)

-3.5 %

Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek

138.8

200.7

-30.8 %

Zisk pred zdanením

127.3

167.9

-24.2 %

čistý zisk za tri štvrťroky

102.1

131.5

-22.4 %

Základný a zriedený zisk na akciu v eurách

7.9

10.1

-22.3 %

Pomer nákladov ku výnosom (okrem bankového odvodu)

51.92%

44.98%

694 bps

 

 

 

 

Vybrané ukazovatele z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii:

EUR mil.

September 2019

September  2018

Zmena

Úvery klientom

14,457

13,224

9.30 %

Vklady a úvery klientov

11,839

10,753

10.10 %

Celkové aktíva

17,592

15,985

10.10 %

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.