• No suggestion

Schválenie návrhu povinnej ponuky na prevziatie

"SCHVÁLENIE NÁVRHU POVINNEJ PONUKY NA PREVZATIE


Národná banka Slovenska schválila návrh povinnej ponuky na prevzatie predložený na schválenie Národnou bankou Slovenska väčšinovým akcionárom spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s. (Spoločnosť), spoločnosťou Intesa Sanpaolo Holding International S.A. (Väčšinový akcionár alebo Navrhovateľ),v súlade s § 117 ods. 3 slovenského zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov (Zákon o cenných papieroch).

Väčšinový akcionár a Spoločnosť teraz vykonajú všetky kroky vyžadované podľa Zákona o cenných papieroch na realizáciu povinnej ponuky na prevzatie.

Väčšinový akcionár v zmysle § 114 a nasl. a § 119 zákona č. 566/200 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov (ďalej ako Zákon o cenných papieroch) vyhlási v dennej tlači Hospodárske noviny povinnú ponuku na prevzatie akcií vydaných spoločnosťou Všeobecná úverová banka, a.s., založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B (ďalej ako VÚB)( (ISIN: SK1110001437, menovitá hodnota cenných papierov: 33,20 Eur).

Táto povinná ponuka na prevzatie je určená všetkým akcionárom spoločnosti VÚB s výnimkou Navrhovateľa. Obchodník s cennými papiermi, ktorý pre Navrhovateľa obstará nadobudnutie cenných papierov, bude VÚB. Lehota platnosti povinnej ponuky na prevzatie bude 30 kalendárnych dní, ktorá začne plynúť dňom zverejnenia ponuky na prevzatie v dennej tlači Hospodárske noviny v zmysle § 118 ods. 1 Zákona o cenných papieroch. Pre vylúčenie pochybností, táto ponuka na prevzatie nie je čiastočná. Kúpna cena ponúkaná za jednu akciu: 151,41 EUR. Povinnú ponuku na kúpu akcií cieľovej spoločnosti možno prijať a akcie spoločnosti VÚB predať prostredníctvom spoločnosti VÚB alebo ktoréhokoľvek iného obchodníka s cennými papiermi. Navrhovateľ nemôže túto ponuku na prevzatie odvolať. Zmluvy uzatvorené v súvislosti s povinnou ponukou na prevzatie sa budú riadiť právom Slovenskej republiky.

Toto oznámenie nepredstavuje ponuku na odkúpenie alebo predaj akcií Spoločnosti.
Pre akékoľvek informácie alebo upresnenia ohľadom tohto oznámenie prosím kontaktujte Insideinfo_Compliance@vub.sk.

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.