• No suggestion

Ako sa po odklade vrátiť k splácaniu úveru

"

 

Situácia sa totiž mohla zmeniť, či trocha zmierniť a predsa len odložené úroky tiež trocha navýšia pokračujúce splátky po odklade. Ak máte záujem začať opäť splácať, môžete tak urobiť kedykoľvek. Stačí zájsť na akúkoľvek našu pobočku. 

Ak sa Vaša situácia nezlepšila, VÚB banka Vám poradí, ako si dať svoje osobné financie do poriadku, možno aj niečo ušetriť a využiť naše služby na maximum.

Ak stále zvažujete odklad splátok, skúste zistiť, či by Vám nepomohlo poistenie úveru. Pri výnimočnej situácii môžete požiadať o plnenie poistného alebo o dopoistenie. 

Poistenie úveru

Pred odkladom aj počas odkladu splácania splátok si veľa ľudí platí poistenie schopnosti splácať úver a to môže byť veľmi nápomocné práve v týchto chvíľach.

Poistenie schopnosti splácať úver je možné dojednať dvoma spôsobmi. Buď so žiadosťou o  úver priamo na pobočke, kedy je možné poistiť všetky ponúkané súbory poistenia (základný, rozšírený, komplexný súbor), alebo pri spotrebiteľskom úvere (pôžičke) so žiadosťou o úveraj cez internet/mobil banking alebo call centrum. V  prípade už čerpaného úveru je možné požiadať aj o dopoistenie úveru na ktorejkoľvek pobočke do stanovenej lehoty na dopoistenie úveru. Pri úvere na bývanie je  to najneskôr do 3 rokov po 1. čerpaní úveru a dopoistiť je možné už len základný súbor poistenia. Pri spotrebiteľskom úvere je to najneskôr do 180 dní po 1.čerpaní úveru a dopoistiť je možné všetky súbory poistenia (základný, rozšírený, komplexný súbor).

Ak je úver poistený, v prvom rade si musíte pozrieť, čo obsahuje váš súbor poistenia..

V súčasnosti je možné dojednať:

Základný súbor, ktorý zahŕňa poistenie schopnosti splácať úver pre prípad smrti, trvalej invalidity nad 70% a pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní.

Rozšírený súbor, ktorý zahŕňa naviac oproti základnému súboru aj poistenie straty zamestnania a následnej nezamestnanosti poisteného trvajúcej minimálne 30 dní,

Komplexný súbor, ktorý zahŕňa naviac oproti rozšírenému súboru aj poistenie ošetrovania člena rodiny (OČR) trvajúceho minimálne 30 dní.

V úveroch na bývanie je možné poistenie schopnosti splácať úver dojednať buď na 100% krytie, alebo v základnom a rozšírenom súbore na čiastočné 75% alebo 50% krytie.  Komplexný súbor poistenia je možné dojednať len na 100% krytie.

Poistenie schopnosti splácať spotrebiteľský úver je možné dojednať len na 100% krytie vo všetkých súboroch poistenia.

A v akej výške bude vyplatené poistné plnenie?

Poistenie pracovnej neschopnosti - Poisťovňa bude za vás splácať mesačné splátky úveru počas trvania vašej práceneschopnosti, v prípade, že práceneschopnosť nastala počas trvania poistenia a trvala min. 30 dní.

Poistenie straty zamestnania - Poisťovňa bude za vás splácať mesačné splátky úveru počas trvania vašej nezamestnanosti, ak ste prišli o prácu (za podmienok uvedených vo všeobecných poistných podmienkach) v prípade, že nezamestnanosť nastala po uplynutí čakacej doby 60 dní od začiatku poistenia a trvalamin. 30 dní.

Poistenie trvalej invalidity – Poisťovňa za vás vyplatí zostatok nesplatenej časti úveru, ak vám úraz alebo choroba spôsobili ujmu na zdraví a stali ste sa invalidným s poklesom schopnosti vykonávať prácu o viac ako 70 %.

Poistenie pre prípad smrti – Poisťovňa vyplatí zostatok nesplatenej časti  úveru, ak dôjde k úmrtiu poisteného.

Poistenie pre prípad ošetrovania člena rodiny (OČR) – Poisťovňa bude za vás splácať mesačné splátky úveru počas trvania ošetrovania člena rodiny, v prípade, že došlo k potrebe ošetrovania člena rodiny po uplynutí čakacej doby 60 dní od začiatku poistenia a ošetrovanie trvalo min. 30 dní a zároveň došlo aj k výpadku príjmu domácnosti poisteného

Ak splníte podmienky pre poistné plnenie, kontaktujte priamo poisťovňu v ktorej máte úver poistený.

A čo také poistenie stojí?

Poistenie schopnosti splácať úver na bývanie závisí od výšky úveru a je počítané ako % z výšky úveru. Pri úvere napr. vo výške 100 000 € je mesačné poistné pri Základnom balíku so 100% krytím (smrť, invalidita nad 70%, práceneschopnosť od 30 dní) 56,20 € a to je zhruba 1,87 €/deň. So 75% krytím je to 42,20 Eur mesačne a 50% krytím 28,10 Eur mesačne.

Pri súboroch poistenia, kde je 75% alebo 50% krytie, bude úmerne znížená aj výška poistného plnenia, t.j. pri 50% súbore poistenia bude plnenie na všetky riziká vo výške 50% a pri 75% súbore poistenia bude plnenie pre všetky riziká vo výške 75%.

Poistenie schopnosti splácať spotrebiteľský úver, pri Základnom súbore poistenia a úvere 10 000 €  stojí mesačne  10,41 €.

Stojí za to sa v predstihu poistením zabezpečiť na neočakávané situácie, ktoré môžu nečakane nastať.

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.