• No suggestion

VÚB banka ukončí obchodovanie s akciami


Na mimoriadnom valnom zhromaždení VÚB banky bolo prijaté uznesenie, že spoločnosť ukončí obchodovanie s jej akciami na Burze cenných papierov v Bratislave.  Spoločnosti tak podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách vznikla povinnosť vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie akcií všetkých akcionárov, ktorí hlasovali proti prijatiu uznesenia, zdržali sa hlasovania alebo sa valného zhromaždenia nezúčastnili. Väčšinový akcionár banky, spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A., v súlade s príslušnými právnymi predpismi súhlasil s tým, že povinnú ponuku vyhlási namiesto VÚB banky. Po uskutočnení a vysporiadaní povinnej ponuky Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. ukončí obchodovanie s akciami VÚB banky a VÚB banka sa stane súkromnou akciovou spoločnosťou.

Needs our help?

We will answer to all your questions.