• No suggestion

Oznámenie o udelení súhlasu NBS s uplatnením práva výkupu

"

NESLÚŽI NA ÚČELY ZVEREJNENIA, PUBLIKÁCIE ALEBO DISTRIBÚCIE, V CELKU ALEBO ČASTI, PRIAMO ALEBO NEPRIAMO V AKEJKOĽVEK JURISDIKCIÍ ALEBO Z AKEJKOĽVEK JURISDIKCIE, V KTOREJ BY TAKÉTO ZVEREJNENIE, PUBLIKÁCIA ALEBO DISTRIBÚCIA PREDSTAVOVALA PORUŠENIE PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV ALEBO NARIADENÍ TAKEJTO JURISDIKCIE


OZNÁMENIE O UDELENÍ SÚHLASU NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA S UPLATNENÍM PRÁVA VYKUPU


Dňa 1.3.2021 doručil Národnej banke Slovenska väčšinový akcionár spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej len Spoločnosť), spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A. (ďalej len ISP alebo väčšinový akcionár),v súlade s § 118i ods. 4 slovenského zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov (Zákon o cenných papieroch) ,,Žiadosť o predchádzajúci súhlas s uplatnením práva výkupu“ (ďalej len Žiadosť o predchádzajúci súhlas).


Uplatneniu práva výkupu predchádzala s platnosťou od 21. januára 2021 do 19. februára 2021 povinná ponuka na prevzatie akcií Spoločnosti, ktorú realizoval väčšinový akcionár a ktorá nebola čiastočná ani podmienená, vo vzťahu k akciám vo vlastníctve všetkých menšinových akcionárov Spoločnosti. Ponuka bola zverejnená a prebiehala v znení, ktoré schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím č.z.:100-000-267-187, k č. sp.: NBSl-000-056-333, zo dňa 11. januára 2021 v súlade s § 117 ods. 3 Zákona o cenných papieroch.


Rozhodnutím Národnej banky Slovenska č.z.100-000-276-255, k č. sp.: NBSl-000-058-386, zo dňa 11.3.2021 bol väčšinovému akcionárovi v súlade s § 118i ods. 4 zákona o cenných papieroch udelený predchádzajúci súhlas s uplatnením práva výkupu akcií Spoločnosti. V zmysle podmienok realizácie práva výkupu, ktoré tvorili neoddeliteľnú súčasť žiadosti o predchádzajúci súhlas, bola odkupná cena za akciu stanovená na 151,41 Eur. Na základe udeleného predchádzajúceho súhlasu s uplatnením práva výkupu sa jeho uplatnením bude ešte zaoberať valné zhromaždenie Spoločnosti na svojom najbližšom riadnom zasadnutí.


* * *
Toto oznámenie nepredstavuje ponuku na odkúpenie alebo predaj akcií Spoločnosti.
Pre akékoľvek informácie alebo upresnenia ohľadom tohto oznámenie prosím kontaktujte Insideinfo_Compliance@vub.sk.

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.