• No suggestion

Skupina VÚB v treťom štvrťroku 2018 pokračovala s dobrou obchodnou výkonnosťou

"

 

„Sme spokojní, že sa nám aj v tomto náročnom období podarilo dosiahnuť na jednej strane skvelú obchodnú
výkonnosť úverov (medziročný rast na úrovni 1,4 mld EUR) a na strane druhej udržať stabilné prevádzkové
výnosy. Vďaka úsiliu našich zamestnancov a zvýšenej aktivity smerom k zákazníkom sa nám podarilo
kompenzovať negatívny efekt prostredia nízkych úrokových sadzieb na našu profitabilitu. V porovnaní s rokom
2017 ale čistý zisk klesol, z dôvodu jednorazových príjmov zaznamenaných v roku 2017. “ uviedol Alexander
Resch, generálny riaditeľ VÚB banky. Ku koncu septembra dosiahol celkový objem úverov 13,2 mld. EUR
(11,8 % medziročný nárast) a objem vkladov dosiahol úroveň 10,8 mld. EUR (3,5% medziročný nárast).

Skupina VÚB dosiahla prevádzkový zisk vo výške 200,7 mil. EUR a čistý zisk na úrovni 131,9 mil. EUR.

Kapitálová primeranosť VÚB zostala aj naďalej silná. Primeranosť kapitálu na úrovni Skupiny predstavovala
v septembri 2018 18,15%, čo je vysoko nad požiadavkami stanovenými Národnou bankou Slovenska.

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného
výsledku:

EUR mil.

     September 2018

      September 2017

Zmena

Prevádzkové výnosy

400,1

398,7

0,4 %

Prevádzkové náklady

(180,0)

 (175,2)

2,7 %

Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek

200,7

205,1

-2,1 %

Zisk pred zdanením

168,3

179,5

-6,2 %

Čistý zisk za 9 mesiace

131,9

140,4

-6,1%

Základný a zriedený zisk na akciu v eurách

10,17

10,82

-6,0 %

Pomer nákladov ku výnosom (okrem bankového odvodu)

44,98 %

43,95%

103 bps

Vybrané ukazovatele z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii:

EUR mil.

      September 2018

      September 2017

Zmena

Úvery klientom

13 221

11 827

11,8%

Vklady a úvery klientov

10 753

10 392

3,5%

Celkové aktíva

15 222

15 193

5,2 %

Ku 30. júnu 2018 do skupiny VÚB patrí VÚB banka a jej 100%-né dcérske spoločnosti Consumer Finance
Holding Česká Republika a VÚB Leasing. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa VÚB Generali
DSS (podiel 50%).

O spoločnosti VÚB
VÚB je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom
svete so sieťou bánk, priamych pobočiek a zastúpení, Banka prevádzkuje 169 retailových pobočiek, 29 firemných pobočiek,
11 hypotekárnych centier na území Slovenska a 1 pobočku na území Českej republiky.

    

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.