• No suggestion

Skupina VÚB v  roku 2018 pokračovala so silnou obchodnou výkonnosťou

"

„Rok 2018 bol pre nás veľmi náročný a to najmä z dôvodu pokračujúcich nízkych úrokových sadzieb vo výrazne konkurenčnom prostredí, čo malo výrazný dopad na marže. Sme hrdí, že v týchto neľahkých podmienkach sme opäť dosiahli skvelú obchodnú výkonnosť (nárast úverov o viac ako 1,6 mld EUR a vkladov o viac ako 1,2 mld. EUR). Vďaka angažovanosti a nadšeniu našich zamestnancov sa nám podarilo splniť očakávania a zlepšiť spokojnosť našich zákazníkov. “ uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky.
Ku koncu decembra dosiahol celkový objem úverov 13,6 mld. EUR (13,4 % medziročný nárast)  a objem vkladov dosiahol úroveň 11,1 mld. EUR (12,0 % medziročný nárast).

Skupina VÚB dosiahla prevádzkový zisk vo výške 260,1 mil. EUR, pomer nákladov a výnosov vo výške 45 %  a čistý zisk na úrovni 160,3 mil. EUR.

Kapitálová primeranosť VÚB zostala aj naďalej silná. Primeranosť kapitálu na úrovni Skupiny predstavovala v decembri 2018 17,18 %, čo je vysoko nad požiadavkami stanovenými Národnou bankou Slovenska.

 

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku:

EUR mil.

December 2018

December 2017

Zmena

Prevádzkové výnosy

524,6

530,9

-1.2 %

Prevádzkové náklady

(238,3)

(242,3)

-1.7 %

Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek

260,1

263,9

-1.4 %

Zisk pred zdanením

204,2

223,1

-8.5 %

Čistý zisk za rok

160,3

175,0

-8.4 %

Základný a zriedený zisk na akciu v eurách

12,35

13,49

-8.5 %

Pomer nákladov ku výnosom (okrem bankového odvodu)

45,42 %

45,63%

-21 bps

 

 

 

 

Vybrané ukazovatele z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii:

EUR mil.

December 2018

December 2017

Zmena

Úvery klientom

13 614

12 001

13.4 %

Vklady a úvery klientov

11 131

9 939

12.0 %

Celkové aktíva

16 660

14 971

11.3 %

 

Od 30. júna 2018 do skupiny VÚB patrí VÚB banka a jej 100 percentné dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding Česká Republika a VÚB Leasing. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa VÚB Generali DSS (podiel 50 %).

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.