• No suggestion

Skupina VÚB v prvom štvrťroku 2019 pokračovala so skvelou obchodnou výkonnosťou

"

„Rok 2019 sme začali veľmi silnou obchodnou výkonnosťou a to vďaka retailovému ale aj korporátnemu segmentu. Vďaka vynaloženému úsiliu sa skupina VÚB dokázala vyrovnať s vplyvom nízkych úrokových sadzieb, regulovaného prostredia a silnej konkurencie. Avšak medziročné porovnanie zisku je značne ovplyvnené jednorazovým príjmom z obchodovania.“ uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky. Ku koncu marca dosiahol celkový objem úverov 13,9 mld. EUR (14,6 % medziročný nárast)  a objem vkladov dosiahol úroveň 11,2 mld. EUR (8,4% medziročný nárast).

Skupina VÚB dosiahla prevádzkový zisk vo výške 49,8 mil. EUR, pomer nákladov a výnosov vo výške 49,95%  a čistý zisk na úrovni 36,0 mil. EUR.

Kapitálová primeranosť VÚB zostala aj naďalej silná. Primeranosť kapitálu na úrovni Skupiny predstavovala v marci 2019 16,91%, čo je vysoko nad požiadavkami stanovenými Národnou bankou Slovenska.

 

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku:

EUR mil.

Marec 2019

Marec 2018

Zmena

Prevádzkové výnosy

113,8

142,0

-19.9%

Prevádzkové náklady

(56,8)

(59,4)

-4.4%

Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek

49,8

76,2

-34.6%

Zisk pred zdanením

46,1

72,7

-36,6%

Čistý zisk za rok

36,0

57,0

-36,8%

Základný a zriedený zisk na akciu v eurách

2,8

4,4

-37,0%

Pomer nákladov ku výnosom (okrem bankového odvodu)

49,95%

41,86%

809 bps

 

 

 

 

Vybrané ukazovatele z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii:

EUR mil.

Marec 2019

Marec 2018

Zmena

Úvery klientom

13 866

12 097

13.4%

Vklady a úvery klientov

11 166

10 297

12.0%

Celkové aktíva

17 063

15 222

11.3%

 

 

 

 

 

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.