• No suggestion

Valné zhromaždenie VÚB banky schválilo vyplatenie dividend

"

Riadne valné zhromaždenie VÚB banky schválilo Výročnú správu za rok 2018, ako aj individuálnu účtovnú závierku za rok 2018 a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2018, ktoré boli zostavené v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ a schválilo aj zmenu Stanov tak, ako ich predložilo Predstavenstvom banky. Zároveň riadne valné zhromaždenie schválilo spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. za externého audítora banky na rok 2019.

RVZ tiež rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2018 v celkovej výške 156 286 087,96 EUR, z čoho približne 80% pridelilo na dividendy akcionárov a približne 20% do nerozdeleného zisku podľa návrhu Predstavenstva banky.

 

Rozdelenie zisku za rok 2018

Dividendy akcionárom

125 049 101,50 EUR

Prídel do nerozdeleného zisku

                 31 236 986,46  EUR

 

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.