• No suggestion

Valné zhromaždenie VÚB schválilo vyplatenie dividend

"

Skupina VÚB bola v roku 2017 úspešná v oblasti komerčnej výkonnosti aj profitability

Bratislava, 21. február 2018 – Skupina VÚB, člen medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, bola v roku 2017 veľmi úspešná v oblasti obchodnej výkonnosti, zákazníckej spokojnosti i profitability. 

„Ocenenie Banka roka 2017 od magazínu Trend i výborné výsledky sú potvrdením, že našu stratégiu orientovanú na zákazníka a inovácie pozitívne prijali odborníci aj klienti. Okrem výbornej komerčnej výkonnosti sa nám podarilo zvýšiť spokojnosť klientov zjednodušením kontaktu s bankou a zároveň začleniť spoločnosti Consumer Finance Holding a VÚB Faktoring do štruktúr banky,“ uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky. Ku koncu decembra dosiahol celkový objem úverov 12,0 mld. EUR (12 % medziročný nárast)  a objem vkladov dosiahol úroveň 9,9 mld. EUR (4% medziročný nárast).

Skupina VÚB dosiahla prevádzkový zisk vo výške 280,4 mil. EUR (-0,7 %) a čistý zisk vo výške 175,0 mil. EUR (11,6 %).

Kapitálová primeranosť skupiny VÚB zostala aj naďalej silná. Primeranosť kapitálu na úrovni Skupiny predstavovala v decembri 2017 18,24 %, čím splnila minimálne požiadavky stanovené Národnou bankou Slovenska.

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku:

EUR mil.

December 2017

December 2016

Zmena

  Prevádzkové výnosy

547,4

555,8

-1,5%

  Prevádzkové náklady

(267,0)

 (273,4)

-2,3%

  Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek

280,4

282,4

-0,7%

  Zisk pred zdanením

223,1

211,7

5,4%

  Čistý zisk za rok

175,0

156,8

11,6%

  Základný a zriedený zisk na akciu v eurách

13,49

12,08

11,7%

  Pomer nákladov ku výnosom (okrem bankového odvodu)

44,25%

45,20%

-95 b.b.


Vybrané ukazovatele z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii:

EUR mil.

December 2017

December 2016

Zmena

  Úvery klientom

12 001

10 725

11,9%

  Vklady a úvery klientov

9 939

9 565

3,9%

 Celkové aktíva

14 971

14 037

6,7%

Ku 31. decembru 2017 do skupiny VÚB patrila VÚB banka a jej 100%-né dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding, Consumer Finance Holding Česká republika, a.s., VÚB Factoring a VÚB Leasing. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa VÚB Generali DSS (podiel 50%).

O spoločnosti VÚB
VÚB je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete so sieťou bánk, priamych pobočiek a zastúpení. Banka prevádzkuje 193 retailových pobočiek, 29 firemných pobočiek, 11 
hypotekárnych centier na území Slovenska a 1 pobočku na území Českej republiky.

O spoločnosti Intesa Sanpaolo
Spoločnosť Intesa Sanpaolo patrí medzi najväčšie bankové skupiny eurozóny a je popredným hráčom v Taliansku v oblasti poskytovania služieb retailovým klientom, firmám ako aj v oblasti správy majetku. Vďaka svojej širokej sieti približne 4 800 pobočiek ponúka rozsiahle spektrum služieb zhruba 12,6 miliónom klientov v Taliansku. Medzinárodné aktivity spoločnosti Intesa Sanpaolo sa zameriavajú na Strednú a Východnú Európu a Stredný Východ a Severnú Afriku, kde má zastúpenie v 12 krajinách prostredníctvom retailových a komerčných bánk s približne 1 100 pobočkami a 7,6 miliónmi klientov. Okrem iného je medzinárodná sieť zastúpená v 29 krajinách na podporu firemných klientov.

Informácie pre médiá:
Alena Walterová                                                                       Zuzana Dvoráková
PR manažérka                                                                         PR manažérka
Tel.: +421-2-5055 2130                                                            Tel.: +421-2-5055 2205
E-mail: awalterova@vub.sk                                                     E-mail: zdvorakova1@vub.sk

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.