• No suggestion

Informácia o návrhu na skončenie obchodovania s akciami

"MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE O SKONČENÍ OBCHODOVANIA S AKCIAMI


Listom zo dňa 13. novembra 2020 väčšinový akcionár spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.
(Spoločnosť), spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A. (Väčšinový akcionár), požiadal
predstavenstvo Spoločnosti o zvolanie valného zhromaždenia Spoločnosti na účely prijatia
rozhodnutia o tom, že Spoločnosť skončí obchodovanie so svojimi akciami na Burze cenných
papierov v Bratislave, a.s. a Väčšinový akcionár vyhlási povinnú ponuku na prevzatie v súlade s
príslušnými právnymi predpismi.

Dňa 13. novembra 2020, predstavenstvo a dozorná rada Spoločnosti vzali na vedomie vyššie uvedený
list Väčšinového akcionára a odsúhlasili zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti
na18. decembra 2020 s návrhom na prerokovanie a hlasovanie o vyššie uvedenom návrhu
Väčšinového akcionára.

Ak mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti prijme takéto uznesenie, Spoločnosti vznikne
povinnosť vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie podľa § 119 ods. 1 slovenského zákona č. 566/2001
Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov (Zákon o cenných
papieroch
). Väčšinový akcionár súhlasil s tým, že povinnú ponuku na prevzatie vyhlási namiesto
Spoločnosti v súlade s § 119 ods. 3 Zákona o cenných papieroch a uznesením mimoriadneho valného
zhromaždenia.

Toto oznámenie nepredstavuje ponuku na odkúpenie alebo predaj akcií Spoločnosti.

Pre akékoľvek informácie alebo upresnenia ohľadom tohto oznámenie prosím kontaktujte
Insideinfo_Compliance@vub.sk.

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.