• No suggestion

Oznámenie o zámere uplatniť si právo výkupu

"OZNÁMENIE O ZÁMERE UPLATNIŤ SI PRÁVO VÝKUPU

Väčšinový akcionár spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej len Spoločnosť), spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A. ((ďalej len ISP),v súlade s § 118i ods. 3 slovenského zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov (Zákon o cenných papieroch), oznámil Spoločnosti svoje rozhodnutie uplatniť si právo výkupu voči zostávajúcim menšinovým akcionárom Spoločnosti.

Počas obdobia od 21. januára 2021 do 19. februára 2021, spoločnosť ISP, ako navrhovateľ, uskutočnila povinnú ponuku na prevzatie, ktorá nebola čiastočná ani podmienená, vo vzťahu k akciám vo vlastníctve všetkých menšinových akcionárov Spoločnosti. Ponuka bola zverejnená a prebiehala v znení, ktoré schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím č.z.:100-000-267-187, k č. sp.: NBSl-000-056-333, zo dňa 11. januára 2021 v súlade s § 117 ods. 3 Zákona o cenných papieroch.
Spoločnosť ISP je po uskutočnení povinnej ponuky na prevzatie majiteľom akcií, ktorých súhrnná menovitá hodnota predstavuje 97, 17% základného imania Spoločnosti, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, čo rovnako predstavuje 97, 17% podiel na hlasovacích právach v Spoločnosti.

Vzhľadom na vyššie uvedené, spoločnosti ISP vzniklo právo požadovať, aby na ňu prešli akcie všetkých zostávajúcich akcionárov Spoločnosti za primerané protiplnenie podľa § 118i Zákona o cenných papieroch.
Uplatnenie práva výkupu podlieha ešte súhlasu Národnej banky Slovenska.

* * *
Toto oznámenie nepredstavuje ponuku na odkúpenie alebo predaj akcií Spoločnosti.
Pre akékoľvek informácie alebo upresnenia ohľadom tohto oznámenie prosím kontaktujte Insideinfo_Compliance@vub.sk.

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.