• No suggestion

Investície: Aktuálnym trendom sú flexibilné riešenia

Predpokladom rozhodnutia, do čoho investovať, je, že sa investor v danej problematike aspoň z časti vyzná. Treba totiž neustále vyhodnocovať či komodita alebo cenný papier, do ktorého vložil peniaze, má potenciál v čase rásť a do akej miery. V prípade podielových fondov však túto neľahkú úlohu preberajú na seba portfólio manažéri a klientom prinášajú už hotové riešenia. O ich práci sme sa rozprávali s Jurajom Vaškom, šéfom riadenia investícií VÚB Asset Management.

1. V čom spočíva úloha portfólio manažéra?

Úlohou portfólio manažmentu pri príprave, resp. pred spustením fondu je navrhnúť  vhodnú investičnú stratégiu pre zvolený produkt, t.j. rozhodnúť sa o vhodnom investičnom prístupe, vymedziť cieľové trhy, identifikovať vhodné inštrumenty a investičné príležitosti, prostredníctvom ktorých sa má dosiahnuť cielený pomer očakávaného výnosu nového produktu a jeho rizika. Štandardnou aktivitou pred spustením fondu je optimalizácia portfólia, testovanie vzorového portfólia v podmienkach, ktoré reálne nastali v minulosti a/alebo zisťovanie ako by sa správalo portfólio v hypotetických podmienkach. Treba spomenúť, že pri príprave nového fondu neraz využívame know-how našej materskej spoločnosti Eurizon Capital.  

2. Výsledkom vašej práce je teda ponuka hotových produktov – fondov...

Áno. Produktová škála spoločnosti VÚB Asset Management pokrýva tak konzervatívne produkty, zamerané predovšetkým na tvorbu finančnej rezervy alebo na účel uchovania kapitálu, stredne rizikové stratégie, ako aj dynamickejšie riešenia. Z hľadiska investičného prístupu ponúkame klientovi buď pasívnejšie riešenia, zamerané na sprístupnenie určitého cieľového trhu, alebo aktívne riešenia, pri ktorých je cieľom aktívnejšou správou dosiahnuť vyšší očakávaný výnos voči očakávanému výnosu cieľového trhu. Samozrejme pri zachovaní určitých rizikových obmedzení. Aktuálnym trendom sú flexibilné riešenia, kde jednoducho povedané, sa snažíme rôznymi vhodnými investičnými stratégiami nájsť pre klienta viaceré zdroje výnosu a to na rozdielnych trhoch, opäť pri dodržiavaní určitých rizikových limitov, resp. obmedzení.

3.  Aké pozitíva nesie diverzifikácia fondu?

Riziko pri investovaní znamená mieru neistoty, či dosiahnem očakávaný výnos z mojej investície, a my ho vieme odhadnúť/vypočítať. Diverzifikácia je jeden zo spôsobov ako riziko znížiť a dosiahneme  ju tak, že investujeme do viacerých druhov aktív a tiež, že investujeme do takých aktív, ktorých ceny sa nevyvíjajú spoločne. Celkové riziko sa diverzifikáciou nedá úplne eliminovať, ale dá sa podstatne znížiť.

4. Čo to pre mňa ako investora znamená?

Z pohľadu investora-podielnika je možné rozlíšiť diverzifikáciu produktovú a diverzifikáciu časovú. Produktové rozloženie rizika znamená, ako som už spomenul vyššie, že pri investovaní by sme nemali vkladať všetko do jedného košíka, ale zahrnúť do svojho portfólia viaceré aktíva/fondy s odlišnou stratégiou. Týmto spôsobom je možné obmedziť celkové riziko a do istej miery zabrániť poklesu hodnoty portfólia pri výkyvoch na finančných trhoch. Pri rozložení rizika v čase, hovoríme o časovej diverzifikácii, zase eliminujem hrozbu, že jednorazovo, resp. koncentrovane vstúpim na finančné trhy v čase, keď sú nadhodnotené, resp. že predám svoju investíciu na jeden raz príliš lacno. Preto sa odporúča investovať voľné peňažné prostriedky, resp. realizovať zisk postupne počas dlhšie trvajúcej periódy.

5. Ako dosiahnuť v portfóliu investora rôznorodosť fondov?

Klient si môže vybrať z našej širokej ponuky podielových fondov s rozličnými rizikovými stupňami začínajúc od veľmi bezpečných peňažných fondov až po fondy s vyšším rizikovým profilom, ktoré obsahujú napríklad akciové investície na trhoch rozvíjajúcich sa krajín. Najbezpečnejšie VUBAM fondy sú fondy zamerané na peňažný trh a krátkodobé investície na dlhopisovom trhu. Ďalšou možnosťou sú dlhopisové fondy, alebo riešenia z kategórie zmiešaných fondov, t.j. tie, ktoré investujú časť portfólia do akcií alebo aj do iných rizikových aktív ako napr. komodity, alebo volatilita. Dobrým odporúčaním je, aby klient vlastnil aspoň tri rozdielne zamerané podielové fondy, aby sa zbytočne nevystavoval rizikám prílišnej koncentrácie pri investovaní iba do jedného fondu. A tento fakt potvrdzujú aj posledné trendy. Počet klientov VÚB s portfóliom zloženým z minimálne troch fondov sa oproti posledným dvom rokom zdvojnásobil.

6.   Ako vyzerá situácia na trhu aktuálne?

Úrokové sadzby sa budú držať na historicky nízkych úrovniach ešte nejaký čas, resp. ich nárast bude pomalý a taktiež množstvo peňazí v obehu dodané prostredníctvom neštandardných monetárnych nástrojov (program nákupu aktív) sa bude redukovať iba postupne. V takomto prostredí, ktoré je zároveň charakterizované nízkou volatilitou, sa dobre darí rizikovým aktívam, ako napr. akciám a to tak z vyspelého sveta (americké akcie vzrástli od začiatku roka približne o 15-18%, európske približne o 6-9% , japonské približne o 17%), ale aj akciovým trhom z tzv. emerging markets, ktoré zaznamenali od začiatku roka viac ako 30%-ný nárast. Naopak bezpečné trhy, ako napr. peňažný trh, resp. európske vládne dlhopisy sa od začiatku roku výrazne nikam nepohli, pričom index amerických vládnych dlhopisov zaznamenal v tomto roku pokles o približne 8%. Dobrú výkonnosť zaznamenali aj korporátne dlhopisy zo špekulatívneho pásma či dlhopisy emitentov rozvíjajúcich sa krajín. Hoci sa trhy pohybujú na svojich niekoľko ročných historických maximách, perspektívy vyznievajú naďalej pozitívne. Priebežné ale i posledné makroekonomické dáta z Európy ako i z USA potvrdzujú, že ekonomický rast napreduje, monetárne politiky centrálnych svetových bánk naďalej smerujú k podpore ekonomík, inflácia je stabilizovaná a zdá sa, že dopad politických neistôt (vytváranie vlády v Nemecku, Katalánska kríza) a geopolitických rizík je limitovaný. 

7.  Máte momentálne niečo nové a zaujímavé v portfóliu fondov ?

Najnovšie je to časovo limitovaná ponuka fondu Edícia Svet, ktorá je v poradí už štvrtým pokračovaním úspešnej série Edícia spustenej v apríli 2016. Jedinečnosť aktuálne predávanej Edície Svet spočíva v investičnej stratégii, ktorá zahŕňa nákup vybraných podielových fondov spravovaných významnými svetovými správcovskými spoločnosťami, ako sú napríklad Franklin Templeton, PIMCO, JPMorgan alebo Blackrock a iné. Vybrané podkladové fondy majú vysoký stupeň diverzifikácie pre ich rôzny, prevažne flexibilný investičný prístup. Zastúpené tu budú tak tradičnejšie zmiešané fondy, ako aj viac sofistikované riešenia, napr. fondy s investičným prístupom Relative Value, kedy sa manažér fondu snaží v rámci určitej skupiny porovnateľných aktív nakupovať aktíva s rastovým potenciálom a naopak, predávať aktíva, ktoré sú vhodným kandidátom na pokles.

Pri správe fondu Edícia Svet budeme využívať expertízu našej materskej spoločnosti Eurizon Capital, ktorá disponuje samostatným oddelením zaoberajúcim sa výberom fondov od správcovských spoločností z celého sveta. Táto databáza obsahuje momentálne takmer 350 fondov od rôznych svetových správcov.  Z nich sa pre Edíciu Svet vyselektuje do modelového portfólia približne 20, a to tak, aby sa dosiahol cielený pomer očakávaného výnosu a rizika počas investičného horizontu tohto fondu.

 

Needs our help?

We will answer to all your questions.