• No suggestion

Informácie k Brexitu


Od 1. februára 2020 začalo plynúť dohodnuté prechodné obdobie, ktoré potrvá do 31.12. 2020 s tým, že môže byť po vzájomnej dohode predĺžené o maximálne ďalšie 2 roky. Počas tohto obdobia zostáva UK súčasťou jednotného trhu a colnej únie EU a naďalej bude plne uplatňovať regulačné pravidlá a legislatívu EU, ako aj pravidlá voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu. Do 31.12. 2020 (v prípade, ak nebude predĺžené prechodné obdobie) budú prijaté nové dohodnuté opatrenia a  uzatvorená dohoda, ktorá bude upravovať budúce vzťahy medzi UK a EU.

V prechodnom období sa vo vzťahu k občanom a podnikateľom nič zásadné nemení. Bolo dohodnuté, že v oblasti platobného styku bude UK naďalej uplatňovať príslušné kritériá účasti v schémach SEPA (SEPA úhrady-SCT, SEPA inkasá-SDD) ako aj ďalšie platné pravidlá a reguláciu EU. Poskytovatelia platobných služieb so sídlom v UK a EÚ pokračujú v rovnakom režime ako do 31.1. 2020. Nebudú sa uplatňovať žiadne nové požiadavky a nebudú vykonané zmeny pri SCT a SDD transakciách ako ani pri cezhraničných prevodoch do a z UK. Toto zahŕňa aj ďalšie pravidlá ako je spoplatňovanie platieb, uplatňovanie AML a pod., ktoré až do ukončenia prechodného obdobia zostávajú v režime, ako keby UK bola členom EU a EHP.

Needs our help?

We will answer to all your questions.