• No suggestion

Dlhodobé investovanie prostredníctvom podielových fondov

 

Prečo investovať do podielových fondov

Zhodnocovanie majetku formou investovania do podielových fondov poskytuje klientom viacero výhod. Prvou nespornou výhodou je profesionálna správa. Portfólio manažéri fondu majú prístup k veľkému množstvu informácií, analytických správ, pravidelne sledujú rozsiahle ekonomické a finančné prieskumy. Taktiež majú k dispozícii finančné správy jednotlivých firiem a analytické správy brokerských spoločností. Analýzu informácií realizujú súčasne na úrovni spoločnosti, odvetvia a národného hospodárstva. Strategické investičné rozhodovanie je koordinovaná činnosť na skupinovej úrovni, a to najmä prostredníctvom pravidelných investičných komisií, na ktorých investiční špecialisti z materskej spoločnosti prezentujú a diskutujú názory na očakávaný vývoj hlavných tried aktív spolu s portfólio manažérmi materskej spoločnosti ako aj portfólio manažérmi zo sesterských spoločností. Týmto krokom sa pri správe majetku využívajú tzv. best practice (najlepší investičný prístup) v rámci celej finančnej skupiny. Vychádzajúc z rámca strategických rozhodnutí sa potom portfólio manažér rozhoduje o taktickom nadvážení alebo podvážení v určitej triede aktív, prípadne nákupe/predaji konkrétnych cenných papierov vo fonde, za ktorý je zodpovedný.

Ďalšie výhody – diverzifikácia a likvidita

Diverzifikácia je jednou z hlavných výhod investovania prostredníctvom podielových fondov. Podielový fond obsahuje totiž veľké množstvo cenných papierov (častokrát stovky) od rôznych emitentov, z rôznych sektorov a krajín. Taktiež využíva iné nástroje finančného trhu, ktoré kopírujú indexy, ktoré sú samotné zložené z veľkého počtu individuálnych akcií, dlhopisov atď. V porovnaní s investovaním do individuálneho papiera (akcia, dlhopis atď.) klient eliminuje individuálne riziko poklesu hodnoty investície. Pri krachu konkrétnej spoločnosti (akcia) resp. defaulte štátu (dlhopis) nepríde klient privátneho bankovníctva o celú investíciu do podielového fondu.

Likvidita znamená, že klient môže svoje podielové listy kedykoľvek predať. Fond je povinný vždy odkúpiť podiely klienta za hodnotu podielu tzv. NAV (net asset value – čistá hodnota aktív), akonáhle klient zadá príkaz na spätné odkúpenie.

Needs our help?

We will answer to all your questions.