• No suggestion

Čo je to PSD2

"

Pojem v poslednej dobe tak často skloňovaný v médiách...PSD2 je nová smernica Európskej únie, ktorá vstúpila do platnosti 13. januára 2018. O tom, čo znamená a a aké zmeny pre vás prináša, sme sa porozprávali s Romanom Hainsom, riaditeľom oddelenia Bankovej prevádzky VÚB.

PSD2

Čo je to teda PSD2?
PSD2 (anglicky Payment Services Directive 2) je nová smernica, ktorú prináša Európska únia. Upravuje platobné služby na vnútornom, európskom, trhu. EÚ touto úpravou chce dosiahnuť najmä zvýšenie ochrany spotrebiteľa, nakoľko sprísňuje bezpečnostné požiadavky pre elektronické platby a zároveň umožňuje poskytovanie nových platobných služieb.

Ako sa zvýši ochrana spotrebiteľa?
Nová smernica zavádza silnú autentifikáciu klienta pri online platbách a online prístupe na účet klienta. To v praxi znamená, že vaše internetové platby budú odteraz overované dvomi alebo viacerými bezpečnostnými prvkami, ktoré sú na sebe nezávislé - napríklad PIN, heslo, token, mobilný telefón, biometrické údaje ako je odtlačok prsta alebo hlasová biometria, 3D Secure – pre internetové kartové transakcie.

Aké najzásadnejšie zmeny prináša smernica PSD2 pre platobný styk?
Prvou je napríklad zmena v oblasti zodpovednosti za platobné služby. Znižuje sa zodpovednosť platiteľa, ktorý je spotrebiteľom, za škodu, ktorá mu vznikla v dôsledku neautorizovaných platieb, ktoré boli vykonané použitím stratených, odcudzených alebo zneužitých bezpečnostných prvkov alebo platobných kariet neoprávnenou osobou v dôsledku nedbanlivosti spotrebiteľa do výšky max 50 EUR (doteraz v týchto prípadoch platil limit do 100 EUR max.). Čiže ak vám niekto napríklad ukradne kartu a použije ju, ako majiteľ karty budete znášať odškodné max 50 eur.

Ďalšou je napríklad skrátenie doby riešenia reklamácií týkajúcich sa platobných služieb. Teraz ich bude musieť banka riešiť ihneď, najneskôr však do 15 pracovných dní. Ak bude vybavovanie reklamácie trvať dlhšie ako 15 pracovných dní, banka vám v tejto lehote poskytne predbežnú odpoveď s odôvodnením oneskorenia a termínom konečnej odpovede.

V prípade neautorizovanej platby banka musí rozhodnúť o vrátení sumy na účet klienta najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa po doručení reklamácie. Výnimkou sú prípady s podozrením, že došlo k podvodu.

Zmení sa niečo aj v oblasti poplatkov za platby?
Áno, od 13.01.2018 znáša každý klient poplatky svojej banky – t.j. pri vykonávaní platobnej operácie platiteľ znáša poplatky, ktoré účtuje poskytovateľ platobných služieb platiteľa, a príjemca znáša poplatky, ktoré účtuje poskytovateľ platobných služieb príjemcu.
Toto platí pre všetky platby (aj v inej mene ako EUR) v rámci EÚ priestoru. Pre platby do iných krajín už môžu byť poplatky znášané iba jednou stranou.

Spomínali ste nové platobné služby. Aké sú to služby?
Novinkami sú platobná iniciačná službaslužba informovania o účte. Práve v súvislosti s týmito službami sa o PSD2 veľa v médiách popísalo. Ide o to, že vznikajú nové online služby, ktoré poskytnú klientovi prehľady z jeho účtov vedených v rôznych bankách (musia byť prístupné online prostredníctvom internetu alebo iného elektronického distribučného kanála).

Príklad: Istá spoločnosť, ktorá má licenciu na poskytovanie služieb informovania o účte vytvorí mobilnú aplikáciu, ktorú si stiahnete a v aplikácii sa vám na základe vášho súhlasu udelenému tejto spoločnosti zobrazia spracované informácie o vašich účtoch vo VÚB, Tatrabanke, v SLSP, či v inej banke. Aplikácia vám umožní mať prehľad o vašej finančnej situácii, aj keď máte vedené účty vo viacerých bankách. Banka vás pri spracovaní požiadavky o poskytnutie informácií o vašom účte, silne autentifikuje.

Iniciačná služba zas umožní zadať platobný príkaz z účtu klienta poskytovateľom takejto služby (t.j. nebude o platobný príkaz žiadať klient, ale tretia strana). Samozrejme, vždy na pokyn klienta, ktorý zároveň musí takejto spoločnosti – poskytovateľovi týchto nových služieb – udeliť súhlas. Banka klienta autentifikuje. Klient musí mať zriadený Nonstop banking, kde bude povinný zadať prihlasovacie údaje .

Príklad: Zadáte cez aplikáciu Telekomunikačného operátora platbu a telefonický operátor následne iniciuje platbu za mobil z vášho účtu vo VUB na základe súhlasu, ktorý ste tomuto telefonickému operátorovi udelili (nie banke).

Čo mám urobiť, ak chcem využívať tieto služby?
V prvom rade by ste si mali zvoliť poskytovateľa, ktorý je dôveryhodný a potom mu udeliť súhlas na využívanie týchto služieb v našej banke. To znamená, že nežiadate banku ani banke neudeľujete súhlas na sprístupnenie svojho účtu, ale súhlas na prístup k svojim účtom udeľujete vybranému poskytovateľovi. Banka vás však v procese poskytovania týchto služieb silne autentifikuje.
Platobné účty klientov sú automaticky prístupné iným poskytovateľom platobných služieb, aby klienti mohli využiť platobnú iniciačnú službu alebo službu informovania o účte.

A čo ak nechcem, aby mala akákoľvek tretia strana prístup k mojim účtom?
Môžete banku kedykoľvek požiadať prostredníctvom služieb Nonstop Banking alebo telefonicky cez kontaktné centrum alebo osobne na ktoromkoľvek obchodnom mieste o zablokovanie alebo o odblokovanie prístupu iných poskytovateľov platobných služieb na svoj platobný účet.

A posledná otázka - ako je táto platba spoplatnená?
V prípade platobnej iniciačnej služby je poplatok za vykonanie platby rovnaký, ako keby klient inicioval platbu sám prostredníctvom služieb Nonstop Banking. Rovnako aj v prípade prístupu k informáciám o účte.
POZOR: Poskytovateľ platobnej iniciačnej služby môže klientovi účtovať poplatky za využitie svojich platobných iniciačných služieb. Ak má klient záujem získať informácie o výške, splatnosti a platení týchto poplatkov, musí sa obrátiť priamo na svojho Poskytovateľa platobných iniciačných služieb, nakoľko nejde o poplatky VÚB.

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.