Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

Minimum dokumentov

Posúdenie žiadosti o úver už do 24 hodín od predloženia požadovaných dokladov

Určený pre klientov aj neklientov VÚB banky

Pre klientov s následnou možnosťou automatickej obnovy bez predloženia podkladov

Slúži na financovanie prevádzkových podnikateľských potrieb klienta bez potreby preukazovať účel ich použitia, s jednorazovým poskytnutím na podnikateľský bežný účet klienta.

Ďalšie informácie

Doba splatnosti

  • doba splatnosti je pri kontokorentnej forme od 6 do 12 mesiacov, pri termínovanej forme od 1 do 5 rokov

Podmienky pre poskytnutie úveru

  • právnická alebo fyzická osoba (podnikateľ)
  • existujúci klient - minimálne 1 rok vykonáva podnikateľskú činnosť (1 ukončené účtovné obdobie)
  • nový klient - minimálne 2 roky vykonáva podnikateľskú činnosť (2 ukončené účtovné obdobia)
  • spĺňa stanovené kritériá VÚB banky pre bonitu podnikateľského subjektu

Zabezpečenie úveru

  • ručiteľská listina

Požadované doklady

Doklady potrebné pre posúdenie žiadosti:

  • žiadosť o úver
  • daňové priznanie a účtovné závierku za posledné ukončené účtovné obdobie a príp. k ultimu ukončeného štvrťroka/polroka aktuálneho účtovného obdobia 

Doklady potrebné po schválení úveru:

  • doklady preukazujúce oprávnenie na podnikateľskú činnosť