• No suggestion

Iní poskytovatelia služieb

Bankové rozhranie pre iných poskytovateľov platobných služieb.

Iní poskytovatelia služieb

Bankové rozhranie otvárame Iným poskytovateľom platobných služieb (tzv. tretím stranám). Pomocou technického rozhrania (API - Application Programming Interface) môžu vývojári tretích strán spojiť svoje aplikácie s bankovými dátami a poskytovať platobnú iniciačnú službu a službu informovania o účte , čím banka plní svoju zákonnú povinnosť zaistiť tretím stranám prístup k platobným účtom klientov VUB. Tieto služby nenahrádzajú služby poskytované bankami, ale sú novými platobnými službami, ktoré môžu poskytovať aj iní poskytovatelia platobných služieb ako banka vo vzťahu k platobným účtom vedeným v banke.

Kto sú to Iní poskytovatelia platobných služieb?

13. januára 2018 nadobúda účinnosť novela zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou bola implementovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu – tzv. PSD2 (anglicky Payment Services Directive 2). Tieto legislatívne zmeny prinášajú okrem iného aj nové platobné služby, ktoré môžu poskytovať poskytovatelia platobných služieb na základe licencie udelenej príslušnou národnou autoritou v rámci Európskej únie. Podmienky pre udelenie takejto licencie sú v národnej legislatíve.

Iní poskytovatelia platobných služieb môžu od 13.1.2018 poskytovať tieto služby:

 • Platobné iniciačné služby – zadávanie platobných príkazov banke prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb z platobného účtu klienta vedeného v banke, ktorému klient udelí výslovný súhlas Podmienkou využívania tejto platobnej služby je dostupnosť platobného účtu klienta v online prostredí.
 • Služby informovania o účte – je to online služba, ktorá poskytne klientovi konsolidovaný prehľad o jeho účtoch vedených v rôznych bankách prostredníctvom internetu alebo iného elektronického distribučného kanála. Službu poskytuje Poskytovateľ služieb informovania o účte po udelení súhlasu klienta tomuto poskytovateľovi. Podmienkou využívania tejto platobnej služby je dostupnosť platobného účtu klienta v online prostredí.

Prostredníctvom technického rozhrania okrem iného poskytne VUB informácie o dostupnosti peňažných prostriedkov na účte klienta Poskytovateľovi platobných služieb vydávajúci platobné prostriedky viazané na platobnú kartu k účtu, a to na základe súhlasu klienta udeleného VUB banke. Od 13.01.2018, ak klient udelí VÚB banke vopred súhlas, banka odpovie tomuto poskytovateľovi na žiadosť o potvrdenie výšky zostatku na účte klienta, a to výhradne odpoveď ÁNO/NIE, bez blokácie prostriedkov na účte klienta.

VÚB PSD2 API

VÚB ako člen ISBD (International Subsidiary Banks Division) je od 1.3.2023 zosúladená so skupinou aktivitami PSD2 Open Banking, s podporou skupinového Developer portálu a API štandardu Berlin-group NextGenPSD2 XS2A Framework (Berlínsky štandard).

Pre registráciu môžete využiť náš skupinový Developer Portál („ISBD Open Banking Group Application“): https://isbd.openbanking.intesasanpaolo.com/en/home, ktorý môžu využívať licencované, aj nelicencované subjekty. Tento portál ponúka možnosť generovania testovacích certifikátov, ticketingový systém pre všetky požiadavky tretích strán a dokumentáciu vrátane API špecifikácie OpenAPI3.

Tretie strany - úvod

API - Application programming interfaces

pre prístup k Službám informovania o účte a Platobným iniciačným službám, v súlade so Smernicou o platobných službách (PSD2), regulačným technickým štandardom pre silnú autentifikáciu zákazníka (SCA) a otvorené programovacie rozhrania a slovenskou legislatívou, ktorá transponuje smernicu PSD2 do zákona.

Všeobecná úverová banka, a.s. („VUB“) umožňuje prístup k účtom (XS2A) využívajúc služby REST API v súlade s Berlínskym štandardom verzie 1.3.9, ktorá je bližšie definovaná v implementačných pokynoch.

O prístup k API môže požiadať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má právo na prístup k API na základe:

 • Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) 1093/2010, a ktorou sa ruší smernica 2007/64/ES (PSD2);
 • Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/389 z 27. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka (RTS SCA) a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy (RTS SCS);
 • Zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

To znamená:

 • Iní poskytovatelia platobných služieb (tretie strany), ktorí boli zaregistrovaní príslušným orgánom v EÚ;
 • Iní poskytovatelia platobných služieb (tretie strany), ktorí sú v procese registrácie príslušným orgánom v EÚ.

Odporúčaný postup registrácie pre využívanie PSD2 API

OpenId registrácia cez registračnú API. OpenAPI3 špecifikácia je dostupná v skupinovom Developer Portáli.
 

Ďalší postup registrácie

1. Registrujte sa na https://isbd.openbanking.intesasanpaolo.com/en/sign_up. Pre úspešnú registráciu vyberte jednu z možností:

a. Som registrovaná tretia strana: Nahrajte verejnú časť produkčného certifikátu eIDAS vydaného overeným QTSP.

b. Som v procese registrácie: Nahrajte buď:

i. dokumentáciu, ktorá preukazuje Vašu registráciu tretej strany príslušným vnútroštátnym orgánom (NCA).

ii. dokumentáciu, ktorá dokazuje, že ste v procese získania registrácie tretej strany na príslušnom NCA a je pravdepodobné, že takúto registráciu získate.

2. Dostanete e-mailové oznámenie o úspešnej registrácii.

3. Dostanete e-mailové oznámenie o úspešnom overení Vašej registrácie s heslom do aplikácie ISBD Open Banking Group.

4. Prihláste sa do aplikácie ISBD Open Banking Group a získate certifikát a heslo pre Sandbox API.

5. Začnite používať Real API.
 

Technická časť

Prehľad

Rozhranie XS2A

Prístupové body

Sandbox API nájdete na: https://api.vub.sk s požadovaným atribútom hlavičky http „X-PSD2Sandbox“ nastaveným na „yes“.

Real API nájdete na: https://api.vub.sk.

Služba Account Information (AIS)

 • GET /v1/accounts
 • GET /v1/accounts/{accountId}
 • GET /v1/accounts/{accountId}/balances
 • GET /v1/accounts/{accountId}/transactions
 • GET /v1/accounts/{accountId}/transactions/{resourceId}
 • POST /v1/consents
 • GET /v1/consents/{consentId}
 • DELETE /v1/consents/{consentId}
 • GET /v1/consents/{consentId}/status

Služba Payment Initiation (PIS)

 • POST /v1/payments/{paymentProduct}
 • POST /v1/periodic-payments/{paymentProduct}
 • POST /v1/signing-baskets
 • GET /v1/payments/{paymentProduct}/{paymentId}
 • GET /v1/periodic-payments/{paymentProduct}/{paymentId}
 • GET /v1/signing-baskets/{basketId}
 • DELETE /v1/payments/{paymentProduct}/{paymentId}
 • DELETE /v1/periodic-payments/{paymentProduct}/{paymentId}
 • DELETE /v1/signing-baskets/{basketId}
 • GET /v1/payments/{paymentProduct}/{paymentId}/status
 • GET /v1/periodic-payments/{paymentProduct}/{paymentId}/status
 • GET /v1/signing-baskets/{basketId}/status

Služba Confirmation of Funds (PIIS)

 • POST /v1/funds-confirmations

Plánované nasadzovania a údržba

 

Oznamy neočakávaných udalostí a ohlásených chýb

 
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.