• No suggestion

Iní poskytovatelia služieb

Bankové rozhranie pre iných poskytovateľov platobných služieb.

Iní poskytovatelia služieb

Iní poskytovatelia služieb

Bankové rozhranie otvárame Iným poskytovateľom platobných služieb (tzv. tretím stranám). Pomocou technického rozhrania (API - Application Programming Interface) môžu vývojári tretích strán spojiť svoje aplikácie s bankovými dátami a poskytovať platobnú iniciačnú službu a službu informovania o účte , čím banka plní svoju zákonnú povinnosť zaistiť tretím stranám prístup k platobným účtom klientov VUB. Tieto služby nenahrádzajú služby poskytované bankami, ale sú novými platobnými službami, ktoré môžu poskytovať aj iní poskytovatelia platobných služieb ako banka vo vzťahu k platobným účtom vedeným v banke.

Kto sú to Iní poskytovatelia platobných služieb?

13. januára 2018 nadobúda účinnosť novela zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou bola implementovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu – tzv. PSD2 (anglicky Payment Services Directive 2). Tieto legislatívne zmeny prinášajú okrem iného aj nové platobné služby, ktoré môžu poskytovať poskytovatelia platobných služieb na základe licencie udelenej príslušnou národnou autoritou v rámci Európskej únie. Podmienky pre udelenie takejto licencie sú v národnej legislatíve.

Iní poskytovatelia platobných služieb môžu od 13.1.2018 poskytovať tieto služby:

 • Platobná iniciačné služby – zadávanie platobných príkazov banke prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb z platobného účtu klienta vedeného v banke, ktorému klient udelí výslovný súhlas Podmienkou využívania tejto platobnej služby je dostupnosť platobného účtu klienta v online prostredí.
 • Služba informovania o účte – je to online služba, ktorá poskytne klientovi konsolidovaný prehľad o jeho účtoch vedených v rôznych bankách prostredníctvom internetu alebo iného elektronického distribučného kanála. Službu poskytuje Poskytovateľ služieb informovania o účte po udelení súhlasu klienta tomuto poskytovateľovi. Podmienkou využívania tejto platobnej služby je dostupnosť platobného účtu klienta v online prostredí.

Prostredníctvom technického rozhrania okrem iného poskytne VUB informácie o dostupnosti peňažných prostriedkov na účte klienta Poskytovateľovi platobných služieb vydávajúci platobné prostriedky viazané na platobnú kartu k účtu, a to na základe súhlasu klienta udeleného VUB banke. Od 13.01.2018, ak klient udelí VÚB banke vopred súhlas, banka odpovie tomuto poskytovateľovi na žiadosť o potvrdenie výšky zostatku na účte klienta, a to výhradne odpoveď ÁNO/NIE, bez blokácie prostriedkov na účte klienta.

VÚB PSD2 oficiálne oznámenie

VÚB ako člen ISBD (International Subsidiary Banks Division) sa plne zosúladí s aktivitami PSD2 Open Banking a predstaví skupinové riešenie pre portál Open Banking a nový API štandard pochádzajúci od Berlin-group NextGenPSD2 Access to Account Framework (Berlínsky štandard).

Radi by sme Vám preto predstavili náš skupinový portál Open Banking („ISBD Open Banking Group Application“): https://isbd.openbanking.intesasanpaolo.com/en/home, ktorý môžu využívať aktívne aj nové tretie strany. Tento portál ponúka možnosť generovania testovacích certifikátov, nový ticketingový systém pre všetky požiadavky tretích strán a dokumentáciu.

Naše míľniky:

15.12.2021 – Uvedenie nového API sandboxu Berlínskeho štandardu pre všetky aktívne a registrované tretie strany. Viac podrobností nájdete nižšie.

1.2.2022 – Uvedenie pre AISP API Berlínskeho štandardu do prevádzky. Viac informácii nájdete nižšie.

1.3.2022 – Plánované uvedenie pre PISP a PIISP API Berlínskeho štandardu do prevádzky. Viac informácii nájdete nižšie.

30.9.2022 – Koniec podpory API štandardu SBA (žiadosti o úpravu a zmena implementácie).

21.04.2023 – Plánované vyradenie API štandardu SBA a súčasného Developer Portálu z prevádzky.

Tretie strany - úvod

API - Application programming interfaces

pre prístup k Službám informovania o účte a Platobným iniciačným službám, v súlade so Smernicou o platobných službách (PSD2), regulačným technickým štandardom pre silnú autentifikáciu zákazníka (SCA) a otvorené programovacie rozhrania a slovenskou legislatívou, ktorá transponuje smernicu PSD2 do zákona.

Všeobecná úverová banka, a.s. („VUB“) umožňuje prístup k účtom (XS2A) využívajúc služby REST API v súlade s Berlínskym štandardom verzie 1.3.9 (čoskoro bude upgradovaný na verziu 1.3.11), ktorá je bližšie definovaná v implementačných pokynoch.

O prístup k API môže požiadať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má právo na prístup k API na základe:

 • Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) 1093/2010, a ktorou sa ruší smernica 2007/64/ES (PSD2);
 • Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/389 z 27. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka (RTS SCA) a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy (RTS SCS);
 • Zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

To znamená:

 • Iní poskytovatelia platobných služieb (tretie strany), ktorí boli zaregistrovaní príslušným orgánom v EÚ;
 • Iní poskytovatelia platobných služieb (tretie strany), ktorí sú v procese registrácie príslušným orgánom v EÚ.

Odporúčaný postup registrácie

Otvorte ID registráciu cez https://api.vub.sk/psd2/register.

Swagger je dostupný na Open Banking portal.
 

Ďalší postup registrácie

1. Registrujte sa na https://isbd.openbanking.intesasanpaolo.com/en/sign_up. Pre úspešnú registráciu vyberte jednu z možností:

a. Som registrovaná tretia strana: Nahrajte verejnú časť produkčného certifikátu eIDAS vydaného overeným QTSP.

b. Som v procese registrácie: Nahrajte buď:

i. dokumentáciu, ktorá preukazuje Vašu registráciu tretej strany príslušným vnútroštátnym orgánom (NCA).

ii. dokumentáciu, ktorá dokazuje, že ste v procese získania registrácie tretej strany na príslušnom NCA a je pravdepodobné, že takúto registráciu získate.

2. Dostanete e-mailové oznámenie o úspešnej registrácii.

3. Dostanete e-mailové oznámenie o úspešnom overení Vašej registrácie s heslom do aplikácie ISBD Open Banking Group.

4. Prihláste sa do aplikácie ISBD Open Banking Group a získate certifikát a heslo pre Sandbox API.

5. Začnite používať Real API.
 

Technická časť

Prehľad

Rozhranie XS2A

Prístupové body

Sandbox API nájdete na: https://api.vub.sk s požadovaným atribútom hlavičky http „X-PSD2Sandbox“ nastaveným na „yes“.

Real API nájdete na: https://api.vub.sk/.

Služba Account Information (AIS)

 • GET /v1/accounts
 • GET /v1/accounts/{accountId}
 • GET /v1/accounts/{accountId}/balances
 • GET /v1/accounts/{accountId}/transactions
 • GET /v1/accounts/{accountId}/transactions/{resourceId}
 • POST /v1/consents
 • GET /v1/consents/{consentId}
 • DELETE /v1/consents/{consentId}
 • GET /v1/consents/{consentId}/status

Služba Payment Initiation (PIS)

 • POST /v1/payments/{paymentProduct}
 • POST /v1/bulk-payments/{paymentProduct}
 • POST /v1/periodic-payments/{paymentProduct}
 • GET /v1/payments/{paymentProduct}/{paymentId}
 • DELETE /v1/payments/{paymentProduct}/{paymentId}
 • GET /v1/bulk-payments/{paymentProduct}/{paymentId}
 • DELETE /v1/bulk-payments/{paymentProduct}/{paymentId}
 • GET /v1/periodic-payments/{paymentProduct}/{paymentId}
 • DELETE /v1/periodic-payments/{paymentProduct}/{paymentId}
 • GET /v1/payments/{paymentProduct}/{paymentId}/status
 • GET /v1/bulk-payments/{paymentProduct}/{paymentId}/status
 • GET /v1/periodic-payments/{paymentProduct}/{paymentId}/status

Služba Confirmation of Funds (PIIS)

 • POST /v1/funds-confirmations

Oznamy neočakávaných udalostí a ohlásených chýb

Nie sú evidované žiadne chyby.

Oznamy neočakávaných udalostí a ohlásených chýb

Nie sú evidované žiadne chyby.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.