Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

Iní poskytovatelia služieb

Bankové rozhranie otvárame Iným poskytovateľom platobných služieb (tzv. tretím stranám). Pomocou technického rozhrania (API - Application Programming Interface) môžu vývojári tretích strán spojiť svoje aplikácie s bankovými dátami a poskytovať platobnú iniciačnú službu a službu informovania o účte , čím banka plní svoju zákonnú povinnosť zaistiť tretím stranám prístup k platobným účtom klientov VUB. Tieto služby nenahrádzajú služby poskytované bankami, ale sú novými platobnými službami, ktoré môžu poskytovať aj iní poskytovatelia platobných služieb ako banka vo vzťahu k platobným účtom vedeným v banke.

Kto sú to Iní poskytovatelia platobných služieb?

13. januára 2018 nadobúda účinnosť novela zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou bola implementovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu – tzv. PSD2 (anglicky Payment Services Directive 2). Tieto legislatívne zmeny prinášajú okrem iného aj nové platobné služby, ktoré môžu poskytovať poskytovatelia platobných služieb na základe licencie udelenej príslušnou národnou autoritou v rámci Európskej únie. Podmienky pre udelenie takejto licencie sú v národnej legislatíve.

Iní poskytovatelia platobných služieb môžu od 13.1.2018 poskytovať tieto služby:

  • Platobná iniciačné služby – zadávanie platobných príkazov banke prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb z platobného účtu klienta vedeného v banke, ktorému klient udelí výslovný súhlas Podmienkou využívania tejto platobnej služby je dostupnosť platobného účtu klienta v online prostredí.
  • Služba informovania o účte – je to online služba, ktorá poskytne klientovi konsolidovaný prehľad o jeho účtoch vedených v rôznych bankách prostredníctvom internetu alebo iného elektronického distribučného kanála. Službu poskytuje Poskytovateľ služieb informovania o účte po udelení súhlasu klienta tomuto poskytovateľovi. Podmienkou využívania tejto platobnej služby je dostupnosť platobného účtu klienta v online prostredí.

Prostredníctvom technického rozhrania okrem iného poskytne VUB informácie o dostupnosti peňažných prostriedkov na účte klienta Poskytovateľovi platobných služieb vydávajúci platobné prostriedky viazané na platobnú kartu k účtu, a to na základe súhlasu klienta udeleného VUB banke. Od 13.01.2018, ak klient udelí VÚB banke vopred súhlas, banka odpovie tomuto poskytovateľovi na žiadosť o potvrdenie výšky zostatku na účte klienta, a to výhradne odpoveď ÁNO/NIE, bez blokácie prostriedkov na účte klienta.

 

Oznamy neočakávaných udalostí a ohlásených chýb

Nie sú evidované žiadne chyby.

Najčastejšie kladené otázky

Kde sa dostanem k technickým podrobnostiam služieb API?

Dokumentácia pre API a požiadavky na pripojenie sú uverejnené na Developer Portáli – https://developers.vub.sk. Táto dokumentácia je prístupná po Vašej registrácii a zaregistrovaní aplikácie.

Obsahuje popis API v nasledovnom členení:

  • Generické informácie pre AISP, PISP a PIISP služby
  • Definíciu autorizačnej služby cez OAUTH2 – vstupné a výstupné parametre, chybové kódy, príklady v JSON formáte
  • Definíciu AISP služieb Accounts Information a Accounts Transactions – postupnosť volaní, vstupné a výstupné parametre, chybové kódy, príklady v JSON formáte
  • Definíciu PISP služieb Payments Initiation a Payments Submission – postupnosť volaní pre štandardné a e-commerce platby, vstupné a výstupné parametre, chybové kódy, príklady v JSON resp. XML formáte
  • Definíciu PISP služby Payments Status – vstupné a výstupné parametre, chybové kódy, príklady v JSON formáte
  • Definíciu PIISP služby Balance check – vstupné a výstupné parametre, chybové kódy, príklady v JSON formáte

Viem si otestovať, ako bude prístup k API vyzerať?

Otestovanie prístupu k API je možné prostredníctvom Developer Portálu. Predpokladom možnosti otestovania API je úspešne ukončená registrácia.

Čo je odo mňa ako vývojára potrebné pre zaregistrovanie sa na portáli?

Pre registráciu je potrebné vyplniť elektronický formulár na https://developers.vub.sk.
Po vyplnení a odoslaní formulára Vás bude kontaktovať pracovník VÚB banky a bude od Vás požadovať dokument, podpísaný Vaším EV certifikátom (Extended validation). Tento certifikát budete používať na vytvorenie zabezpečeného Mutual TLS (Transport Layer Security) spojenia pre prístup k VÚB API. Certifikátom preukážete, že máte oprávnenie vystupovať v mene iného poskytovateľa platobných služieb (tretej strany).
Následne prebehne overenie Vašej spoločnosti voči registru Národnej banky Slovenska (NBS). Po úspešnom overení budete Vy ako vývojár a Vaša spoločnosť registrovaní na Developer Portáli. Zároveň obdržíte OAUTH2 ClientID a ClientSecret a môžete začať API využívať. Pre využívanie API je potrebné prostredníctvom Developer Portálu požiadať o odoberanie (Subscribe) konkrétnych API.

Čo mám ako vývojár urobiť, aby som získal prístup k API?

Všetky dostupné API sú popísané na vývojárskom portáli (Developer portal – https://developers.vub.sk), kde je potrebné sa zaregistrovať.

Kontakt

Pokiaľ potrebujete ďalšie informácie, prosím napíšte e-mail na developers@vub.sk. Naši zamestnanci Vás budú kontaktovať, aby mohli zodpovedať Vaše otázky.

Ako sa dozviem o plánovaných výpadkoch?

Informácie o plánovaných výpadkoch sú zverejňované na prihlasovacej stránke Internet bankingu VÚB banky (https://ib.vub.sk alebo https://nib.vub.sk) a v mobilnej aplikácii VÚB Mobil Banking.