• No suggestion

Bankové správy a informácie

Banková informácia je správa o spoločnosti, ktorú vypracuje banka na základe žiadosti iného subjektu pre tretiu stranu.

Banková správa

Banková správa pre účely auditu je komplexná správa vypracovaná bankou klienta obsahujúca údaje požadované audítorom, príp. klientom (zostatky na účtoch klienta, charakteristiku plnenia záväzkov klienta voči banke a pod.). ;

Banková informácia

je správa o spoločnosti, ktorú vypracuje banka na základe žiadosti iného subjektu pre tretiu stranu.

Banková správa pre účely auditu

je komplexná správa vypracovaná bankou klienta obsahujúca údaje požadované audítorom, príp. klientom (zostatky na účtoch klienta, charakteristiku plnenia záväzkov klienta voči banke a pod.)

Bankové informácie

Bankové informácie

Chcete spoznať Vášho nového obchodného partnera aj z pohľadu jeho financujúcej banky ešte pred uzatvorením nového kontraktu? Neváhajte nás kontaktovať s požiadavkou o sprostredkovanie bankovej informácie. Pomôžeme Vám pri Vašej zahranično-obchodnej činnosti poskytnutím a sprostredkovaním informácií o zahraničných firmách a podnikateľoch. Informácie sú získavané prostredníctvom rozsiahlej siete našich korešpondenčných bánk na celom svete.

Banky spravidla uvádzajú slovné stanovisko k:

  • pohybom na účte
  • poskytnutým úverom
  • vlastneným nehnuteľnostiam
  • solventnosti, bonite, finančnej situácii, úverovej schopnosti a spoľahlivosti klienta.

3 dôvody prečo získať bankovú informáciu

  • zníženie rizík pri nových obchodných partneroch
  • rozsah, kvalita a hodnovernosť informácií
  • cenová dostupnosť

Tlačivo žiadosti o sprostredkovanie bankovej informácie môžete získať na dok_obchody@vub.sk.

Bankové správy pre účely auditu

Bankové správy pre účely auditu

Poskytujeme komplexné bankové správy pre účely auditu, ktoré spracujeme v súlade s Vašou požiadavkou. O bankovú správu môžete požiadať Vy alebo Váš audítor. Ak o bankovú správu požiada Váš audítor, poskytneme ju výlučne s Vašim pripojeným súhlasom z dôvodu prísne dôverného charakteru poskytovaných informácií.

Správy štandardne pripravujeme v slovenskom jazyku. Na požiadanie je možné vyhotoviť aj v anglickom jazyku.

Predkladanie žiadostí:

  • osobne – v ktorejkoľvek pobočke , osobami oprávnenými disponovať s účtami
  • poštou – požadujeme úradne overený podpis
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.