• No suggestion

Dokumentárne obchody

Znížte si potenciálne riziká pri predaji a dodaní tovaru s novým obchodným partnerom.

Dokumentárne obchody

Ako kupujúci nesiete riziko, že napriek zaplateniu Vám predávajúci tovar nedodá, resp. dodá, ale nie v požadovanej kvalite a množstve. Ako predávajúci sa vystavujete riziku, že napriek dodaniu tovaru kupujúci nebude ochotný alebo schopný zaplatiť. Jednou z možnosti zníženia týchto potenciálnych rizík je využitie dokumentárnych obchodov.

Dokumentárne obchody sú súčasťou platobného styku, kde uskutočnenie platby je podmienené predložením stanovených dokumentov. Medzi dokumentárne platby patrí dokumentárne inkasodokumentárny akreditív.

Dokumentárny akreditív

Dokumentárny akreditív

Nepoznáte dobre svojho obchodného partnera a potrebujete mať istotu, že za dodaný tovar alebo službu zaplatí? Na zabezpečenie platobného rizika Vášho odberateľa Vám ponúkame dokumentárny akreditív.

Dokumentárny akreditív je platobný a zabezpečovací nástroj používaný hlavne v medzinárodnom obchode. Vystavením akreditívu sa banka zaväzuje, že zaplatí dodávateľovi stanovenú čiastku v prípade, ak predloží dokumenty v súlade s podmienkami akreditívu. Akreditívy sa riadia Jednotnými zvyklosťami a pravidlami pre dokumentárne akreditívy, ktoré vydáva Medzinárodná obchodná komora v Paríži.

Výhody dokumentárneho akreditívu pre dodávateľa

 • použitím dokumentárneho akreditívu eliminujete riziko nezaplatenia za dodaný tovar alebo službu
 • získate istotu, že v prípade splnenia podmienok akreditívu, Vám za dodaný tovar alebo službu zaplatí banka
 • chránite sa pred rizikom, že odberateľ si tovar nebude ochotný prevziať
 • v prípade odloženej splatnosti akreditívu Vám pohľadávku odkúpime, čím získate finančné prostriedky pred lehotou jej splatnosti
 • vystavenie akreditívu Vám umožní ľahší prístup k získaniu úveru na financovanie výroby
 • v prípade potvrdeného akreditívu eliminujete politické a hospodárske riziko v krajine odberateľa

Výhody dokumentárneho akreditívu pre odberateľa

 • máte istotu, že banka vykoná platbu len po splnení vopred dohodnutých podmienok akreditívu dodávateľom
 • vhodnou voľbou podmienok akreditívu si zabezpečíte požadovanú kvalitu, množstvo a termín dodania tovaru
 • dohodnutím odloženej splatnosti získate možnosť vykonať platbu za dodaný tovar neskôr

Ponúkame vám

 • vystavenie dokumentárneho akreditívu na kúpu tovarov a služieb
 • vystavenie dokumentárneho akreditívu na kúpu nehnuteľností
 • poradenstvo pri vystavení akreditívu a využití špeciálnych druhov akreditívov – revolvingový, prevoditeľný, stand-by akreditív
 • avizovanie a potvrdzovanie akreditívov vystavených vo Váš prospech
 • odkúpenie pohľadávky zabezpečenej akreditívom vystaveným akceptovateľnou bankou
 • konzultácie pred uzavretím kontraktu, návrh vhodnej platobnej podmienky a dokumentov
Dokumentárne inkaso a inkaso zmenky

Dokumentárne inkaso a inkaso zmenky

Z hľadiska druhu predložených dokladov rozlišujeme dve základné formy inkasa:

dokumentárne inkaso

 • inkaso obchodných dokladov sprevádzaných finančnými dokladmi,
 • inkaso obchodných dokladov, ktoré nie sú sprevádzané finančnými dokladmi

nedokumentárne inkaso (inkaso zmenky)

 • inkaso finančných dokladov, ktoré nie sú sprevádzané obchodnými dokladmi – zmenka (cudzia, vlastná), ricevuta, šek

Dokumentárne inkaso je pružný, cenovo výhodný platobný nástroj, ktorý možno v zahraničnom obchode efektívne využívať. Používa sa v v prípadoch, kedy nie je možné alebo vhodné vystaviť dokumentárny akreditív, ale je požadovaná vyššia istota platenia, než tá, ktorú poskytuje hladká platba. Úlohou bánk je sprostredkovanie obchodu medzi predávajúcim a kupujúcim . Dokumentárne inkaso zabezpečí predávajúcemu, aby ním predložené dokumenty a tovar boli vydané kupujúcemu až po splnení inkasných podmienok, ktoré majú obvykle nasledujúcu podobu:

 • vydanie dokumentov proti platbe
 • vydanie dokumentov proti akceptácii zmenky - banka vydá doklady kupujúcemu po akceptácii cudzej zmenky

Inkaso zmenky predstavuje obstaranie plnenia zo zmenky, resp. zabezpečenie úkonov potrebných na výkon zmenkových práv v prípade neprijatia, neplatenia alebo iného dôvodu zmenkovej núdze. Zmenka je cenný papier vyjadrujúci bezpodmienečný písomný dlžnícky záväzok. Má charakter prevoditeľného cenného papiera a plní predovšetkým úverovú a platobnú funkciu.

V prípade, že máte zmenku ktorá je splatná v banke dlžníka, neváhajte nás kontaktovať za účelom zabezpečenia inkasa zmenky.

 • importné dokumentárne inkaso/inkaso zmenky – z pohľadu kupujúceho (trasáta), ktorý je v pozícií importéra. V súlade s podmienkami zahraničnej banky Vám oznámime inkasné podmienky, po splnení ktorých Vám mu môžu byť vydané doklady.
 • exportné dokumentárne inkaso/inkaso zmenky – z pohľadu predávajúceho (príkazcu), ktorý je v pozícií exportéra. Na základe Vašej písomnej žiadosti o zabezpečenie exportného dokumentárneho inkasa/inkasa finančného dokladu zašleme doklady spolu s inkasnými podmienkami inkasnej banke (banke kupujúceho). Doklady môžu byť kupujúcemu vydané až po splnení inkasných podmienok.

Pri realizácii zabezpečíme

 • prevzatie dokladov na inkaso,
 • predloženie dokladov trasátovi/inkasnej banke,
 • akceptáciue zmenky,
 • všetky druhy protestu,
 • zmenu inkasných podmienok,
 • vykonanie úhrady dokumentárneho inkasa.
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.