• No suggestion

Komoditný hedging

Produkty vhodné na zaistenie si komoditného rizika, vyplývajúceho z negatívneho pohybu ceny danej komodity na trhu.

Komoditný swap

Ide o vzájomnú dohodu, kde sa jedna strana zaviaže platiť fixnú cenu z objemu obchodu a druhá strana sa zaviaže platiť variabilnú cenu (ako aritmetický priemer hodnôt v dohodnutej perióde). Príkladom komoditného swapu je keď sa odberateľ (dodávateľ) chce poistiť proti nárastu (poklesu) trhovej ceny podkladového aktíva - konkrétnej komodity, platbou fixných úhrad (inkasom fixných úhrad). Pri komoditnom swape nedochádza k fyzickým dodávkam, ale iba k vyrovnávacej platbe vychádzajúcej z porovnania fixnej a variabilnej ceny (tzv. netting). Podkladovým aktívom môžu byť rôzne komodity, od vzácnych a priemyselných kovov, cez agrokomodity až po energetické komodity.

Podmienky

  • podpísané Rámcové Treasury zmluvy, Produktovú kartu, Termsheet k obchodu

Kontakt

Corporate Sales
02/5055 9650, 02/5055 9630, 02/5055 9620, 02/5055 9610, 02/5055 9595, 02/5055 9520

 

Komoditný collar

Dáva kupujúcemu právo vo vopred dohodnutom termíne kúpiť alebo predať komoditu za vopred dohodnutú cenu v porovnaní s priemernou cenou za obdobie. V dohodnutom termíne sa porovná priemerná cena komodity za príslušné obdobie s dohodnutou fixnou cenou opcie. Kupujúci opcie má teda právo, nie však povinnosť (na rozdiel od predávajúceho) realizovať dohodnutý obchod. Za toto právo platí kupujúci opčnú prémiu.

Z hľadiska realizácie obchodu:

  • Opcia typu call option - kúpna opcia
  • Opcia typu put option - predajná opcia

Podmienky

  • podpísané Rámcové Treasury zmluvy, Produktovú kartu, Termsheet k obchodu

Kontakt

Corporate Sales
02/5055 9650, 02/5055 9630, 02/5055 9620, 02/5055 9610, 02/5055 9595, 02/5055 9520

 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.