• No suggestion

Poistenie kľúčovej osoby k profiúveru

Poistenie určené pre segment malých a stredných podnikateľov, ktorým je poskytovaný PROFIÚVER terminovaný a PROFIÚVER kontokorentný.

Poistenie kľúčovej osoby

Produkt je určený pre segment podnikateľov, ktorým je poskytnutý podnikateľský úver – Profiúver kontokorentný alebo Profiúver Termínovaný.

Cieľom produktu je krytie finančného záväzku podnikateľa vyplývajúceho z poskytnutého úveru voči banke v prípade výpadku pracovného výkonu kľúčovej osoby.

Z poistného plnenia môže dôjsť k splateniu/zredukovaniu úverového záväzku klienta banky.

Poistenie nie je možné uzatvoriť v prípade, ak klient žiada o PROFIHYPO (bez ohľadu na dobu splatnosti).

Základné parametre produktu


Riziká: fixný balík

 • Smrť
 • Invalidita v rozsahu nad 70 %
 • Hospitalizácia

 

Poistná doba

 • 1 – 6 rokov, podľa splatnosti úveru, ale zaokrúhľuje sa na celé mesiace nahor (napr. úver na 20 mesiacov = PD 2 roky)
 • Pre kontokorentný profiúver: poistná doba fixná 1 rok, riziká Smrť a Invalidita s konštantnou poistnou sumou. Riziko Hospitalizácia – fixná denná dávka 20 EUR. Po uplynutí poistnej doby poistná zmluva zaniká.
 • Pre termínovaný profiúver: poistná doba 2 – 6 rokov, riziká Smrť a Invalidita s klesajúcou poistnou sumou. Riziko Hospitalizácia – fixná denná dávka 20 EUR.


Vstupný a výstupný vek

 • vstupný vek: 18 – 60 rokov
 • výstupný vek: max. 66 rokov


Čakacia doba

 • Smrť – čakacia doba sa neuplatňuje
 • Invalidita – čakacia doba je 2 mesiace od začiatku poistenia. Ak nastane invalidita poisteného v priamej príčinnej súvislosti s ochorením, ktorého príznaky sa prejavili alebo boli diagnostikované v čakacej dobe, nárok na poistné plnenie nevzniká. Čakacia doba sa nevzťahuje na poistnú udalosť v dôsledku úrazu
 • Hospitalizácia - čakacia doba je 2 mesiace od začiatku poistenia. Pre tehotenstvo a pôrod 9 mesiacov. Čakacia doba sa nevzťahuje na poistnú udalosť v dôsledku úrazu.


Poistná suma

 • Rovnaká pre smrť aj Invaliditu, min. 1.600 EUR a maximálne 170.000 EUR
 • HLÁSENIE POISTNÝCH UDALOSTÍ - na obchodnom mieste VÚB alebo  na stránke www.generali.sk
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.