• No suggestion

Poistenie kľúčovej osoby k profiúveru

Poistenie určené pre segment malých a stredných podnikateľov, ktorým je poskytovaný PROFIÚVER terminovaný a PROFIÚVER kontokorentný.

Poistenie kľúčovej osoby

 • Cieľom produktu je krytie úveru podnikateľa v prípade výpadku pracovného výkonu kľúčovej osoby.
 • Ide o individuálne úrazové poistenie k úverovým produktom pre podnikateľov ako PROFIÚVER terminovaný a PROFIÚVER kontokorentný. Poistenie sa dojednáva bez čakacej lehoty, oceňovania zdravotného stavu a  bez dokladovania príjmu.
 • Je nezávislé od úverovej zmluvy.

KĽÚČOVÁ OSOBA

Poistená osoba určená poistníkom (podnikateľom = úverovým dlžníkom banky), od ktorej pracovného výkonu, napríklad riadiacich kompetencií, odborných znalostí, závisí plynulý chod spoločnosti, resp. podnikania. Poistenou osobou môže byť samotný podnikateľ (napr. SZČO) alebo kľúčový zamestnanec podnikateľa. V rámci jednej zmluvy môže byť iba jedna poistená osoba.

POISTNÍK

Môže byť iba subjekt s IČO, a teda právnická osoba (s. r. o.) alebo podnikajúca fyzická osoba (SZČO).

OPRÁVNENÁ OSOBA

Je osoba, ktorej budú vyplácané všetky poistné plnenia zo všetkých rizík.

HLAVNÉ VSTUPNÉ PODMIENKY PRE POISTENÉHO

 • Vstupný vek 18 – 60 rokov
 • Nepoberá starobný dôchodok
 • Nikdy nepoberal invalidný dôchodok ani oň nepožiadal, nemá zníženú pracovnú schopnosť
 • Za posledné 2 roky nebol PN dlhšie ako 30 dní ani hospitalizovaný dlhšie ako 14 dní
 • Nie je práceneschopný

POISTNÉ KRYTIE

 • Smrť následkom úrazu
 • Invalidita úrazom v rozsahu nad 70 %
 • Práceneschopnosť úrazom
 • Hospitalizácia úrazom

POISTNÁ DOBA

 • Nastavená  podľa doby splatnosti úveru.
 • Poistná doba je rovnaká pre všetky riziká a zhodná s dobou platenia poistného.
 • Poistenie sa dojednáva na dobu určitú, a to minimálne 1 rok, maximálne 5 rokov.

UZATVORENIE POISTENIA - na  obchodnom mieste VÚB v rámci žiadosti o úver

HLÁSENIE POISTNÝCH UDALOSTÍ - na obchodnom mieste VÚB alebo  na stránke www.generali.sk

Poistné podmienky a Informačný dokument o poistnom produkte

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.