Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

Obstaranie hmotného alebo nehmotného investičného majetku, ich modernizácia, rekonštrukcia, údržba, nákup know-how, financovanie výskumu a ďalších investícií

Priebežné čerpanie podľa splatných daňových dokladov 

Splácanie z disponibilných zdrojov spravidla štvrťročnými alebo mesačnými splátkami

Možný odklad splácania istiny úveru po dokončení investičnej akcie

Ďalšie informácie

Potrebujete vlastné prevádzkové priestory, novú technológiu, rekonštrukciu, modernizujete alebo uvažujete nad inou formou investícií? VÚB banka Vám ponúka strednodobý alebo dlhodobý investičný úver.

 

Podmienky na poskytnutie úveru

 • akceptovateľná bonita podnikateľského subjektu z hľadiska finančných výkazov
 • preukázanie schopnosti splatiť úver vrátane úrokov a poplatkov v požadovanej lehote splatnosti a za vopred dohodnutých podmienok
 • účelovosť úveru - úver na financovanie konkrétnych investícií súvisiacich s podnikateľskou činnosťou
 • zabezpečenie úveru vrátane úrokov a poplatkov - všetky prípustné formy zabezpečenia na základe vzájomnej dohody medzi bankou a klientom vrátane nástrojov vymožiteľnosti práva veriteľa (ako je blankozmenka, notárska zápisnica)
 • ďalšie podmienky v závislosti od charakteru obchodu, poznania a bonity podnikateľa

Požadované podklady

 • písomná Žiadosť o úver vrátane doplňujúcich tabuľkových príloh v závislosti od výšky a druhu požadovaného úveru a typu podnikateľského subjektu
 • doklady preukazujúce oprávnenie na podnikateľskú činnosť
 • účtovné výkazy za dve posledné ukončené hospodárske obdobia a najaktuálnejšie finančné výkazy v bežnom roku
 • daňové priznanie, resp. priznanie k dani z príjmu
 • podnikateľský plán, investičný projekt
 • doklady k zabezpečeniu úveru
 • ďalšie doklady súvisiace s účelom úveru

Úroková sadzba

 • sadzba je pohyblivá, vypočítaná ako súčet základnej sadzby pre podnikateľské úvery alebo príslušného EURIBORu, LIBORu, príp. PRIBORu (v závislosti od fixácie úrokovej sadzby a meny obchodu) a obchodnej marže. Obchodná marža je stanovená bankou individuálne pre každý obchod.