Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

SEPA platby mimo SR, ale v rámci SEPA priestoru jednoducho, rýchlo, komfortne, bezpečne a za rovnaký poplatok ako v prípade SEPA platieb v rámci SR

Zúčtovanie SEPA – Europrevodu  na účte príjemcu maximálne v nasledujúci pracovný deň po dni jej zúčtovania na účte platiteľa.

Na všetky platby v eurách vám postačuje  už len jeden účet a jedna platobná karta.

SEPA-Europrevod

Predstavuje bezhotovostný prevod v mene EUR v rámci SEPA priestoru (t.j. krajiny EÚ/EHP a krajiny mimo EÚ/EHP ale zapojené v SEPA) , ktorý zadáva platiteľ banke na základe platobného príkazu, pričom výška prevodu nie je limitovaná a peniaze sú na účet banky príjemcu pripísané v nasledujúci deň po dni odpísania finančných prostriedkov z účtu platiteľa. Banka platiteľa aj banka príjemcu musí mať sídlo na území SEPA priestoru.

Charakteristickým znakom SEPA-Europrevodov je, že na účet príjemcu banka pripíše plnú sumu úhrady. Pri prevodoch sa používajú IBAN účty.  

Charakteristika SEPA-Europrevodu

 • Mena prevodu je vždy EUR. Výnimkou sú prevody v inej mene ako EUR realizované v rámci VUB banky, ktoré sú vo VUB banke považované za SEPA platby.  
 • Dostupnosť v rámci SEPA priestoru (t.j. krajiny EÚ/EHP a krajiny mimo EÚ/EHP ale zapojené v SEPA).
 • Klient zapojený v transakcii platí vždy iba poplatky svojej banky.
 • Klient banky je vopred informovaný o poplatkoch za vykonanie prevodu.
 • Na účet príjemcu sa pripíše plná suma, neznížená o poplatky.
 • Výška prevodu nie je obmedzená.
 • Maximálny čas zúčtovania 2 pracovné dni – platba je pripísaná na účet príjemcu najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni zúčtovania na účte platiteľa.
 • Na identifikáciu účtov sa používajú IBAN účty.
 • Odmietnuté a vrátené prevody sa riadia štandardným súborom pravidiel s možnosťou automatizácie spracovania v banke ako aj u klienta.

SEPA inkaso

Ide o platobnú službu, pri ktorej sa suma operácie odpíše z platobného účtu platiteľa, pričom platobný príkaz na SEPA inkaso predloží príjemca na základe mandátu (tzv. Mandát na inkaso v SEPA), ktorý mu vopred platiteľ poskytol. Mandát na inkaso v SEPA udeľuje platiteľ priamo príjemcovi a nie banke.

Systém ochranného mechanizmu proti inkasám

Klient má pri inkase  nasledovné možnosti ochrany proti inkasám: chránený účet a blokovaný účet.

 • Pri chránenom účte sa zrealizuje SEPA inkaso len inkasantovi, pre ktorého má klient zriadenú autorizáciu na SEPA inkaso na svojom účte (tzv.  white list). V prípade prvého inkasa, keď autorizácia na SEPA inkaso  nie je na účte evidovaná, VÚB informuje klienta o tom, že ho čaká SEPA inkaso (buď SMS, alebo aj e-mailom) a ak klient chce, aby SEPA inkaso bolo prijaté musí zriadiť SEPA autorizáciu pre daného inkasanta na svojom účte, a to najneskôr 1 pracovný deň pred splatnosťou SEPA inkasa.
 • Ak je účet blokovaný, dostane klient notifikáciu o tom, že ak chce prijať SEPA inkaso, má si účet v pobočke minimálne 1 pracovný deň pred splatnosťou odblokovať a založiť autorizáciu na SEPA inkaso pre daného inkasanta, inak bude inkaso v deň jeho splatnosti odmietnuté. 
   

Charakteristika SEPA inkasa

 • Platby na inkaso v mene EUR v rámci SEPA priestoru (napr. výdavky za služby zahraničných mobilných operátorov).
 • Zabezpečenie ochrany účtu podľa požiadavky klienta, vrátane možnosti zadania Autorizácie na SEPA inkaso pre konkrétneho inkasanta.
 • Notifikovanie klienta o došlom prvom SEPA inkase zo strany banky pri podmienečne chránenom účte.
 • Možnosť zrealizovania platby formou inkasa za službu poskytnutú v rámci SEPA krajín.
 • Rovnaké spoplatnenie SEPA inkasa v rámci SR a mimo SR ale v rámci SEPA priestoru.
 • SEPA inkaso je na účet príjemcu zúčtované v rovnaký deň, ako bola zúčtované na účte platiteľa.
 • V prípade nedostatku finančných prostriedkov na účte platiteľa bude SEPA inkaso z inej banky odmietnuté, t.j. zaniká opakovanie SEPA inkasa, preto klient si musí najneskôr deň pred splatnosťou SEPA inkasa zabezpečiť na svojom účte prostriedky na jeho zrealizovanie.

SEPA inkasá pre firmy

 • Klient môže predkladať platobné príkazy na SEPA inkaso do VUB banky len pod podmienkou, že má s bankou uzatvorenú „Zmluvu o vykonávaní SEPA inkasa“.
 • VÚB banka je aktívnym účastníkom SEPA inkás v schéme SDD B2B (SEPA Direct Debit Business to Business) a SDD Core.
 • B2B umožňuje medzi firemnými klientami vykonávať platby formou inkasa, Toto však nevylučuje, že firemní klienti medzi sebou môžu vykonávať aj SEPA inkaso typu Core.
 • Zvyšuje efektívnosť pre klientov vďaka automatizácii spracovania a umožňuje správu financií na jednom účte pre platby v rámci celej Európy.
 • Faktúry sú platené v deň splatnosti.
 • V B2B, na rozdiel od CORE, platiteľ nemá automaticky nárok na vrátenie inkasovaných prostriedkov, ale až po prešetrení oprávnenosti nároku.
 • Určenie typu SEPA inkasa, ktorý budú firemní klienti medzi sebou vykonávať, je plne v ich kompetencii.

Najčastejšie kladené otázky

Čo je to identifikátor CID a ako sa k nemu platiteľ dostane?

Identifikátor príjemcu CID slúži na jednoznačnú identifikáciu inkasanta. Musí ho mať pridelený každý subjekt, ktorý chce využívať platobný nástroj SEPA inkaso ako príjemca platby, keď si bude inkasovať finančné prostriedky z účtu platiteľa na základe mandátu.

O pridelenie kódu CID musí inkasant požiadať banku, prostredníctvom ktorej chce predkladať príkazy na SEPA inkaso. Vyplní elektronický formulár a banka mu zabezpečí pridelenie identifikátora z centrálneho registra CID vedeného v NBS.

Ako sa postupuje pri inkase?

Pri SEPA inkase dáva platiteľ - odberateľ mandát čiže súhlas na inkaso priamo príjemcovi (dodávateľovi - inkasantovi), ktorý bude na jeho základe oprávnený inkasovať si z účtu platiteľa. Príkaz na SEPA inkaso dá svojej banke a tá zabezpečí  zrealizovanie SEPA inkasa aj v banke platiteľa. Príjemca musí mať okrem toho identifikátor CID, dohodu s bankou o vykonávaní SEPA inkasa, musí dodržiavať lehoty alebo uchovávať mandáty uzatvorené so svojimi partnermi (platiteľmi) a plniť ďalšie povinnosti. Platba formou inkasa nerecykluje (okrem SEPA inkasa v rámci VUB banky, ktoré recykluje v rámci dňa jeho splatnosti).  

O odmietnutí SEPA inkasa  zo spracovania je informovaný inkasant a ak bolo odmietnuté v momente jeho spracovávania na strane platiteľa, tak aj platiteľ. Po zrealizovaní inkasa typu CORE má klient právo do ôsmich týždňov požiadať o vrátenie finančných prostriedkov a toto mu bude automaticky z účtu inkasanta bankou vrátené (v prípade SEPA inkasa typu B2B banka realizuje šetrenie oprávnenosti požiadavky o vrátenie).

Pokiaľ by klient požiadal o jeho vrátenie po uvedenej lehote a v termíne do 13 mesiacov odo dňa splatnosti SEPA inkasa, automaticky ide  o neautorizované inkaso a banka zabezpečí šetrenie oprávnenosti klientovej požiadavky.