Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

Firemné bankovníctvo InBiz pre moderný
prístup k firemným financiám

InBiz je firemné elektronické bankovníctvo, ktoré umožňuje vašej spoločnosti riadiť svoje finančné prostriedky bez ohľadu na to, či ste v kancelárii alebo na cestách. InBiz poskytuje jednotnú platformu pre platby a inkasá, informácie o účtoch, o platobných kartách a o úveroch. Umožňuje prístup k vašim účtom, účtom vašich dcérskych spoločností alebo splnomocneným účtom tretích strán so schvaľovaním platieb jednoducho a rýchlo, a to aj cez mobilnú verziu.

Ak máte záujem o zriadenie služby InBiz, alebo potrebujete poradiť, zavolajte nám na 0850 11 17 17 (v cene miestneho hovoru) alebo +421 2 48 555 973 (zo zahraničia), vyplňte kontaktný formulár alebo navštívte niektorú z našich firemných pobočiek VÚB banky.

Prihlásiť sa do INBIZ

Chcete si vyskúšať službu InBiz?

V zjednodušenej demo verzii si môžete pozrieť, ako vyzerá InBiz a jeho vybrané funkcionality po prihlásení aj predtým, ako si InBiz zriadite.

Vyskúšať demo verziu

Platby a inkasá

SEPA prevod

SEPA prevod v InBiz je rozdelený do dvoch podkategórií:

 • Klasický SEPA prevod, ktorý je možný vykonať z bežných, ako aj termínovaných účtov bez obmedzení. Z termínovaného účtu nemôže mať prevod prioritu, inak bude zamietnutý pri spracovaní
 • SEPA mzdový prevod, ktorý je možný vykonať len z bežných účtov a len prostredníctvom importu súboru bez možnosti úpravy. SEPA mzdový prevod má v poli Kategória transakcie a Účel transakcie vyplnenú hodnotu SALA

Non SEPA prevod

Non SEPA prevod je prevod v mene inej ako EURO alebo prevod v mene EURO do krajín mimo SEPA priestoru. Non SEPA prevod je možný vykonať z bežných, ako aj termínovaných účtov s obmedzením.

Trvalý príkaz

Služba Trvalý príkaz umožňuje:

 • Zobrazenie aktívnych trvalých príkazov, ich aktualizovanie alebo odvolanie
 • Zadanie nového trvalého príkazu, na základe ktorého sa vo zvolenej frekvencii vykonávajú SEPA prevody
 • Zobrazenie histórie zadaných trvalých príkazov

Trvalý príkaz

Služba Trvalý príkaz umožňuje:

 • Klasický SEPA prevod, ktorý je možný vykonať z bežných, ako aj termínovaných účtov bez obmedzení. Z termínovaného účtu nemôže mať prevod prioritu, inak bude zamietnutý pri spracovaní
 • SEPA mzdový prevod, ktorý je možný vykonať len z bežných účtov a len prostredníctvom importu súboru bez možnosti úpravy. SEPA mzdový prevod má v poli Kategória transakcie a Účel transakcie vyplnenú hodnotu SALA

Automatický prevod

Služba Automatický prevod umožňuje:

 • Zobrazenie aktívnych automatických prevodov, ich aktualizovanie alebo odvolanie
 • Zadanie nového automatického prevodu, na základe ktorého sa vo zvolenej frekvencii vykonávajú automatické SEPA prevody v rámci VÚB banky
 • Zobrazenie histórie zadaných automatických prevodov

SEPA inkaso

SEPA inkasá zahŕňajú funkcionalitu:

 • SEPA inkaso - zadávanie, autorizácia a odosielanie príkazov na SEPA inkasa
 • Súhlas/ochrana voči SEPA inkasu - nastavovanie ochrany voči prijatým SEPA inkasám na účtoch klienta

Informácie o účtoch

Bežné účty

Obsahujú výpisy z účtu, históriu transakcií a aktuálny zostatok

Terminované účty

Obsahujú prehľad termínovaných účtov, výpisy z účtu a históriu transakcií

Platobné karty

Prehľad kariet

Služba umožňuje používateľovi:

 • Vyhľadať všetky kreditné a debetné platobné karty patriace spoločnostiam, ku ktorým má používateľ prístup
 • Zobraziť detaily vyhľadaných kreditných a debetných platobných kariet
 • Vyhľadať zoznam zaúčtovaných transakcií na kreditných a debetných platobných kartách
 • Vyhľadať zoznam autorizovaných transakcií na kreditných a debetných platobných kartách
 • Vyhľadať a zobraziť PDF výpisy viažuce sa ku kreditným platobným kartám

Správa kariet

Služba umožňuje používateľovi:

 • Vyhľadať všetky kreditné a debetné platobné karty patriace spoločnostiam, na ktoré má používateľ oprávnenie
 • Zobraziť detaily vyhľadaných kreditných a debetných platobných kariet
 • Požiadať o vydanie novej platobnej karty
 • Požiadať o znovuvydanie platobnej karty
 • Požiadať o blokáciu platobnej karty
 • Požiadať o zmenu limitu na platobnej karte
 • Zaplatiť splátku kreditnej karty
 • Nastaviť notifikácie na debetnej karte

Úvery

Výpisy z úverov

Služba umožňuje používateľovi:

 • Vyhľadať zoznam výpisov k úverovým účtom, ku ktorým má používateľ v rámci InBizu prístup, za obdobie 13 mesiacov do histórie
 • Zobraziť detaily konkrétneho výpisu spolu so zoznamom transakcií

Prehľad limitov

Služba poskytuje používateľovi informáciu o schválenej výške limitu financovania pre daný produkt ako aj výške čerpania jednotlivých limitov financovania so stavom k predchádzajúcemu dňu

Nástroje a správa

Nástroje

 • Import súborov
 • Prijaté súbory
 • Súbory na stiahnutie
 • Import partnerov
 • Export partnerov
 • Archív partnerov
 • FileGate

Profil a nastavenie používateľa

 • Môj profil
 • Profil spoločnosti
 • Správa oprávnení používateľov*
 • Správa sprístupnených služieb zoskupenia spoločností*
 • Zmena PIN
 • Prehľad autorizačných pravidiel
 • Alias účtu*
 • Alias spoločnosti*
 • Odpojenie účtu od InBizu*
 • Zablokovať prístup do InBizu*

*Nastavenia sú dostupné iba pre používateľa v roli administrátor alebo konfigurátor

Ďalšie funkcionality

Kurzový lístok

 • Prehľad kurzového lístka

Notifikácie

 • Nastavenie notifikácií

Reporty a dokumentácia

 • Dokumenty
 • Cash pooling

Ďalšie informácie a monitoring

 • Čakajúce transakcie
 • Odmietnuté transakcie
 • Avíza
 • Upozornenia o prevádzke
 • Upozornenia aplikácie
 • História odoslaných správ

InBiz Mobile je moderný nástroj pre vás a vašich zamestnancov dostupný pre používateľov s OTP tokenom, ktorý umožňuje na správu finančných prostriedkov a účtov vašej spoločnosti využívať smartfón alebo tablet.

InBiz Mobile:

 • Umožňuje jednoduchú a rýchlu autorizáciu a odosielanie súborov s platbami
 • Overovanie stavov transakcií a stavov na účtoch priamo zo svojho mobilného zariadenia

Autentifikácia a autorizácia

Služba InBiz podporuje pre autorizáciu a autentifikáciu bezpečnostný nástroj OTC token pre generovanie jednorazového kódu (OTC)

Ak chcete používať elektronický podpis, uzatvoríme s Vami aj BancaIdentity zmluvu o poskytovaní certifikačných služieb.

Informácia o cezhraničnom prenose osobných údajov

Pri poskytovaní služieb sa predpokladá cezhraničný prenos, a to najmä do členských štátov v rámci krajín EÚ (Taliansko, Chorvátsko, Slovinsko, a Česká republika) a do ďalších krajín za podmienok stanovených v zákone o ochrane osobných údajov. Zoznam osôb, ktorým môžu byť poskytnuté údaje o vás za účelom neustáleho zlepšovania našich služieb, sa nachádza tu.

Informácia o používaní cookies

V zmysle platných Obchodných podmienok VÚB, a.s. pre poskytovanie služby InBiz klienti a používatelia služby InBiz súhlasia s používaním cookies na stránkach služby InBiz, a to na štatistické a bezpečnostné účely Banky. Zoznam používaných cookies nájdete tu.

O službu InBiz je možné požiadať na ktoromkoľvek predajnom mieste VÚB banky alebo prostredníctvom Vášho vzťahového manažéra.

Aktivácia služby InBiz prebieha dvojkrokovo. V prvom kroku po prejavení Vášho záujmu o službu, je potrebné vyplniť formuláre Žiadosti o službu InBiz. Na ich základe Vám bude v druhom kroku predložená zmluvná dokumentácia k službe InBiz a vydané bezpečnostné prvky na prihlásenie sa do služby.

Formuláre Žiadosti o službu InBiz, ktoré je potrebné v prvom kroku vyplniť:

 • Vo formulári OPRÁVNENIA K SLUŽBE INBIZ určíte služby InBiz, ktoré si želáte využívať, definujete zoznam účtov spravovaných cez službu InBiz a nastavíte podpisové pravidlá na prístup k týmto účtom.
 • Vo formulári ZOZNAM POUŽÍVATEĽOV K SLUŽBE INBIZ určíte používateľov služby InBiz, ich role, podpisovú skupinu a typ bezpečnostného nástroja na prihlásenie sa do služby InBiz a autorizáciu operácií v službe.
 • Vo formulároch ŽIADOSŤ O NASTAVENIE OPRÁVNENÍ K SLUŽBE INBIZ – POUŽÍVATEĽ zadávate základné údaje o každom používateľovi a určujete rozsah jeho oprávnení (povolenia na prístup k jednotlivým funkcionalitám služby InBiz). Pre každého požadovaného používateľa vypĺňate samostatný formulár.

Vyplnené formuláre Žiadosti o InBiz je potrebné odovzdať na predajnom mieste VÚB banky alebo prostredníctvom Vášho vzťahového manažéra.

Na základe Vami podpísaných formulárov Žiadostí o službu InBiz VÚB banka následne pripraví zmluvnú dokumentáciu a aktivuje Vám službu InBiz podľa Vašich požiadaviek. Následne Vás bude kontaktovať zástupca VÚB banky, ktorý si s Vami dohodne termín a spôsob:

 • podpísania pripravenej zmluvnej dokumentácie
 • prevzatia bezpečnostných prvkov na prístup do služby InBiz používateľmi,
 • pomoci pri inštalácií digitálneho certifikátu (ak ho Vaši používatelia budú chcieť využívať)
 • zodpovedania Vašich prípadných otázok

Po prevzatí bezpečnostných prvkov sa môžete ako používateľ služby InBiz prihlásiť do aplikácie InBiz portál, zmeniť si kvôli bezpečnosti PIN k bezpečnostnému nástroju a naplno využívať možnosti služby InBiz. Pokiaľ chcete aplikáciu InBiz najskôr vyskúšať a pozrieť si jej možnosti, využite našu DEMO verziu.

Videonávody slúžia na bližší popis, prípadne vysvetlenie funkčností a nastavení služby InBiz, ako aj na poskytnutie základných informácií o tejto službe. Videá pozostávajú z nahratého postupu základných úkonov v službe InBiz spolu so zvukovým vysvetlením.

K dispozícii sú nasledovné videonávody:


Základné informácie o službe InBiz


Aké sú InBiz role používateľov a čo je to spoludisponovanie?


Ako sa prihlásiť s OTC tokenom?


Ako autorizovať a odoslať SEPA prevod?


Ako nájsť základné informácie o bežnom účte?


Ako vytvoriť SEPA prevod?


Ako importovať SEPA platby?