• Žiadny návrh

Magnifica Investovanie

Premeňte svoje úspory na aktíva. Ochraňte ich pred infláciou a zabezpečte si čo najvyššie zhodnotenie na základe investičného horizontu či tolerancie voči riziku.

Vyberte si portfólio

Výška investície

min 0 EUR max 0 EUR

Doba Investovania

0 - 0 -

Vývoj hodnoty investície

Hodnota investície
 • Možný výnos
  EUR
  • Objem vkladov - EUR
  • Hodnota investície - EUR

Vyberte si portfólio

Výška investície

min 0 EUR
max 0 EUR

Doba Investovania

min 0 - - max 0 -

Vývoj hodnoty investície

Hodnota investície
  • Možný výnos
   EUR
  • Objem vkladov - EUR
  • Hodnota investície - EUR

Sofistikovaný model, jednoduchý pre vás

Viete, aké je najdôležitejšie číslo pri investovaní? To telefónne na vášho osobného bankára. Nechajte si navrhnúť svoje investičné portfólio a môžete spať pokojne. Vaše investície budeme sledovať za vás a včas vás budeme informovať o každej novej príležitosti.

Investície, aké by ste v banke nenašli 

Vyberte si z našich investičných produktov určených exkluzívne iba pre klientov Magnifica.

Doplniť si ich môžete širokou ponukou všetkých fondov Eurizon SK a Eurizon Capital. Táto správcovská spoločnosť patrí nielen do našej skupiny, ale aj medzi najväčšie v Európe. Pre vás to okrem stability znamená prístup na všetky dôležité burzy a nízke poplatky.

Kombiprodukt

Pre vaše pohodlie máme pre vás optimálne zladenú investíciu.

Kombiprodukt vám prináša kombináciu termínovaného vkladu
a vybraných podielových fondov Eurizon SK.

Kombiprodukt vám ponúka:

 • výhodnú úrokovú sadzbu na termínovanom vklade vo výške až 5,0 % p.a.
 • efektívnu kombináciu dvoch produktov s možnosťou súčasne si vybrať viaceré podielové fondy Eurizon SK
 • minimálnu investíciu už od 1 500 EUR
 

Kombiprodukt Magnifica

Exkluzívny investičný produkt iba pre klientov Magnifica

Kombiprodukt Magnifica vám prináša kombináciu termínovaného vkladu
a vybraných podielových fondov Eurizon Capital.

Kombiprodukt Magnifica vám ponúka:

 • zvýhodnenú úrokovú sadzbu na termínovanom vklade vo výške až 5,0 % p.a. na 12 mesiacov
 • atraktívnu kombináciu dvoch produktov s možnosťou súčasne si vybrať viaceré podielové fondy Eurizon Capital
 • minimálnu investíciu už od 5 000 EUR
 • vstupný poplatok vo výške 2 % z investície do vybraných podielových fondov Eurizon Fund Equity World Smart Volatility, Eurizon Fund Equity Innovation, Eurizon Fund Equity People alebo Eurizon Fund Equity Planet

Investičné sporenie SK

Myslite na svoju budúcnosť.

Zhodnocujte svoje financie čo najlepšie, a to pravidelným investovaním do podielových fondov Eurizon SK prostredníctvom Investičného sporenia SK.

S Investičným sporením SK môžete navyše:

 • znížiť riziko nesprávneho načasovania jednorazovej investície
 • kedykoľvek meniť výšku investície a investičnú stratégiu
 • investovať už od 20 € do 5 000 € mesačne
 • mimoriadne investovať do 5 000 EUR mesačne
 • pravidelne investovať bez vstupného a výstupného poplatku (pri dodržaní minimálnej doby sporenia)
 

Investičné sporenie LUX

Myslite na svoju budúcnosť.

Zhodnocujte svoje financie čo najlepšie, a to pravidelným investovaním do podielových fondov Eurizon Capital prostredníctvom Investičného sporenia LUX.

S Investičným sporením LUX môžete navyše:

 • znížiť riziko nesprávneho načasovania jednorazovej investície
 • kedykoľvek meniť výšku investície a investičnú stratégiu
 • investovať už od 50 € do 5 000 € mesačne
 • mimoriadne investovať do 5 000 EUR mesačne
 • pravidelne investovať bez vstupného a výstupného poplatku (pri dodržaní minimálnej doby sporenia)
 

Keď chcete hrať na istotu

Dlhodobý investičný horizont je dobrá stratégia, ale isto sa chcete pripraviť aj na to, že časť svojich financií môžete potrebovať rýchlo. Nechajte si vaším osobným bankárom otvoriť termínovaný vklad alebo Sporiaci účet. Ak máte od nás aj hypotéku, vaše sporenie bude ešte výhodnejšie. Využiť môžet aj na:

TIP: Vedeli ste, že ako Magnifica klient môžete využiť aj špeciálne investičné životné poistenie La Vita Magnifica?

Upozornenie

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môžu v budúcnosti meniť. Štatúty, predajné prospekty a Dokumenty s kľúčovými informáciami, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisov rizík, sú v slovenskom jazyku na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a voľne k dispozícii na www.vub.sk a/alebo www.eurizonslovakia.com a/alebo www.eurizoncapital.lu. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku a mal by vziať do úvahy všetky tam popísané charakteristiky a ciele fondu ešte pred tým, ako prijme svoje konečné investičné rozhodnutie. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov.

Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.             

V aktuálnej ponuke VÚB, a.s. sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI) o.i. presadzujúce environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu v súlade s čl. 8 Nariadenia (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR“) alebo ktoré majú v súlade s čl. 9 SFDR udržateľné investície ako svoj cieľ.

Prístup integrácie ESG (environmentálnych, sociálnych, riadiacich) kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä Dokument s kľúčovými informáciami, Predajný prospekt, Štatút) dostupných na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., na  www.vub.skwww.eurizonslovakia.com, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia.

Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

Oficiálne názvy fondov spadajúcich pod čl. 8 SFDR nariadenia: Eurizon Fund v rozsahu podfondov (Flexible Equity Strategy, Bond Corporate EUR LTE, Bond Emerging Markets, Bond High Yield, Bond Inflation Linked, Equity China A, Equity Emerging Markets Smart Volatility, Equity Innovation, Equity Planet, Equity People, Equity USA, Equity World Smart Volatility, Sustainable Global Equity), Manager Selection Fund v rozsahu podfondov (MS 10/20/40/70), Epsilon Fund Euro Bond a ESG Zodpovedné Portfólio, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., Svetove Portfólio, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Oficiálne názvy fondov spadajúcich pod čl. 9 SFDR nariadenia: Eurizon Fund Absolute Green Bonds.

Udržateľná investícia Investícia do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k environmentálnemu cieľu a/alebo ktorá prispieva k sociálnemu cieľu, pokiaľ takéto investície významne nenarušia ktorýkoľvek z týchto cieľov a spoločnosti, ktoré z nich majú prospech, dodržiavajú normy riadenia a správy.
ESG faktory udržateľnosti Ciele  identifikované ako ESG faktory:
- Environmentálne,
- Sociálne 
- Riadenie a správa ("good governance") 
SFDR Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb  
čl. 8 SFDR Fond presadzujúci environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu.
 Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti nájdete v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä predajný prospekt) a v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk  
čl. 9 SFDR Fond, ktorý má udržateľné investície ako svoj cieľ.
 Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti nájdete v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä predajný prospekt) a v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk 
Magazín Magnifica

Magazín Magnifica

Rady ako rozumieť peniazom
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.